Αρχείο άρθρων

«Αἰτεῖτε καί δοθήσετε ὑμίν»

2014-08-01 14:59
         «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Μ' αὐτὰ τὰ λόγια καλεῖ ὁ Χριστὸς ὅλους, ὅσοι λυγίζουν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Καὶ προσθέτει στὴν Ἀποκάλυψη: «Ὁ διψῶν ἐρχέσθω... ἐγὼ τῷ διψώντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ...

Περί ψεύδους

2014-08-01 14:41
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Ἀπό τόν σίδηρο καί τήν πέτρα (διά τῆς προσκρούσεως) γεννᾶται ἡ φωτιά, καί ἀπό τήν πολυλογία καί τά εὐτράπελα τό ψεῦδος. Τό ψεῦδος εἶναι ἐξαφάνισις τῆς ἀγάπης, καί ἡ ἐπιορκία ἄρνησις τοῦ Θεοῦ....

Περί πολυλογίας καί σιωπῆς

2014-08-01 14:39
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Ἔχομε ἀναφέρει μέ συντομία στά προηγούμενα ὅτι εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο, καί γί΄ αὐτούς ἀκόμη ποῦ θεωροῦνται πνευματικοί, νά κρίνουν τούς ἄλλους, πράγμα ποῦ ὑπεισέρχεται ἀνεπαίσθητα. Καί εἶναι τό νά κρίνη...

Περί ἀκηδίας

2014-08-01 14:36
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Πολλές φορές ἕνας ἀπό τούς κλάδους τῆς πολυλογίας, ὅπως τό εἴπαμε καί προηγουμένως, εἶναι καί ὁ παρών, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀποτελεῖ καί τό πρῶτο τέκνο της. Ἐννοῶ τήν ἀκηδία. Γί΄αὐτό καί τῆς ἐδώσαμε τήν θέσι ποῦ...

Περί καταλαλιᾶς

2014-08-01 14:35
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Κανείς ἀπό ὅσους σκέπτονται ὀρθά δέν θά ἔχη, νομίζω, ἀντίρρησι ὅτι ἡ καταλαλιά γεννᾶται ἀπό τό μίσος καί τήν μνησικακία. Γί΄αὐτό καί τήν ἐτοποθετήσαμε στήν σειρά τῆς μετά τούς προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα τοῦ...

Περί μνησικακίας

2014-08-01 14:32
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Ὁμοιάζουν, οἱ μέν εὐλογημένες καί ὅσιες ἀρετές μέ τήν κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, οἱ δέ ἀνόσιες κακίες μέ τήν ἁλυσίδα ποῦ ἔπεσε ἀπό τά χέρια τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου (πρβλ. Πράξ. ιβ΄ 7) . Διότι οἱ μέν πρῶτες, καθώς ἡ μία ὁδηγεῖ...

Περί γαστριμαργίας

2014-08-01 14:31
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Προκειμένου τώρα νά ὁμιλήσωμε περί κοιλίας, ἀπεφασίσαμε πάλι, ὅπως καί σέ ὅλα τά ἄλλα θέματα, νά στρέψωμε τήν φιλοσοφία μας ἐναντίον μας. Διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστο ἐάν ἀπηλλάγη κανείς ἀπό αὐτήν, πρίν κατοικήση τόν...

Λόγος στήν παραβολή τοῦ ἀσώτου

2014-08-01 14:08
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου            «Πάντοτε μέν, ἀδελφοί, ὀφείλουμε νά διακηρύττουμε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ (δί' αὐτῆς, λοιπόν, ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν) μάλιστα σ' αὐτόν τόν καιρόν τῶν Νηστειῶν ὀφείλουμε νά κάμνομεν, χάριν τῆς...

Καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά καί καυχόμαστε στίς θλίψεις γιατί γνωρίζουμε πώς ἡ θλίψη παράγει ὑπομονή [Ρώμ. 5,3]

2014-08-01 14:04
Αγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου        Εἶναι βέβαια κουραστικό στό γεωργό τό νά ζέψει τά βόδια, νά σύρει τό ἄροτρο, ν' ἀνοίξει τό αὐλάκι καί νά ρίξει τούς σπόρους, νά ὑποφέρει τήν κακοκαιρία καί νά ὑπομένει τό ψύχος, νά κατασκευάσει γύρω-γύρω τάφρο καί νά...

Τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς

2014-08-01 14:01
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου            To πρῶτο καί κύριο πού ἔχουμε νά ποῦμε γιά τήν προσευχή εἴναι  ὅτι ὅποιος προσεύχεται συνομιλεῖ μέ τό Θεό. Τί θά πεῖ νά εἶσαι ἄνθρωπος καί νά μιλᾶς στό Θεό ποιός δέν τό ξέρει. Νά ἐκφράσει ὅμως μέ...
Προϊόντα: 1151 - 1160 από 1198
<< 114 | 115 | 116 | 117 | 118 >>