Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

     Ἀφοῦ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνδύθηκε τὸν παλαιὸ Ἀδάμ, δηλαδὴ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἀφοῦ ἐκτέλεσε ὅλα τὰ ἐπιβαλλόμενα ἀπὸ τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο, πῆγε στον Ἰωάννη, για να βαπτισθεί. Ὄχι γιατὶ ὁ Ἴδιος τὸ εἶχε ἀνάγκη, ἀλλὰ για να ξεπλύνει τὴν ἀνθρωπίνη φύσῃ ἀπὸ τὴν ντροπὴ τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδὰμ καὶ να ἐνδύσει τὴν γυμνότητά της μὲ τὴν πρώτη στολή που ἀστραποβολᾶ τὴν Θεϊκὴ λάμψη.

     Ὁ Ἰωάννης ἐκήρυττε τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας καὶ ἔτρεχε πρὸς αὐτὸν ὁλόκληρη ἡ Ἰουδαία. Ὁ Κύριος κηρύττει τὸ βάπτισμα τῆς υἱοθεσίας καὶ ποιὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐλπίσει σὲ Αὐτὸν δεν θὰ ὑπακούσει; Τὸ βάπτισμα ἐκεῖνο (τοῦ Ἰωάννου) ἦταν ἡ εἰσαγωγή, τὸ βάπτισμα αὐτὸ (τοῦ Κυρίου) εἶναι τὸ τελειωτικό. Ἐκεῖνο ἦταν ἡ ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, αὐτὸ εἶναι ἡ οἰκειώσῃ μὲ τὸν Θεό. Μὲ τὴν βάπτισή Του ἀπὸ τὸν Ἰωάννη, ὁ Χριστὸς ἔδωσε ἕνα τέλος καὶ στὸ τυπικὸ αὐτὸ βάπτισμα, ὅπως τρώγοντας για τελευταία φορὰ τὸ Ἰουδαϊκὸ Πάσχα τὸ κατάργησε καὶ ἐγκαινίασε τὸ Πάσχα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

     Κατὰ τὴν βάπτιση τοῦ Κυρίου φάνηκε ὁ Υἱὸς Θεός, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε καὶ ἡ Ἁγία Τριάδα, ὅπως χαρακτηριστικὰ ψάλλει καὶ ὁ ὑμνῳδὸς στο ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις». Ὁ Υἱὸς βαπτιζόταν, τοῦ Πατρὸς ἡ φωνὴ ἀκουγόταν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατερχόταν «ἐν εἴδει περιστερᾶς». Ἔτσι ὁ Χριστὸς ἔγινε πρωτότοκος ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀναγεννιούνται πνευματικὰ καὶ ὀνομάζει ἀδελφοὺς ὅσους συμμετέχουν στην ὅμοια μὲ Αὐτὸν γέννηση διὰ ὕδατος καὶ Πνεύματος.

     Μόλις ὁ Χριστὸς βαπτίσθηκε, ἁγίασε ὅλη τὴν φύσῃ τῶν ὑδάτων καὶ ἔθαψε μέσα στα ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη, κάθε ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνακαίνισε καὶ ἀνέπλασε τὸν παλαιωθέντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἄνθρωπο καὶ τοῦ χάρισε τὴν οὐράνια Βασιλεία. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα οὐρανοῦ καὶ γῆς, φανερώθηκε κατὰ τὴν βάπτιση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν οὐρανῶν.

     Ὁ κατερχόμενος στὸν Ἰορδάνη Θεάνθρωπος συντρίβει τὶς κεφαλὲς τῶν ἀοράτων δρακόντων καὶ ἐλευθερώνει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ἐξουσία τους. Μὲ τὴν βάπτισή Του στον Ἰορδάνη, ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξάγει ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ νόμου καὶ μᾶς εἰσάγει στὴν καινὴ Χάρη.
     Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ για τὴν ἐπιφάνεια τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλοῦ τονίζει ὅτι διὰ Χριστοῦ «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις». Στὴν ἐπιφάνεια τῶν ψευδῶν θεῶν ἡ Ἐκκλησία ἀντέταξε τὴν ἐπιφάνεια τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ Βασιλέως Χριστοῦ, τὴν ἀληθινὴ Θεοφάνεια. «Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς». Μὲ αὐτὴ τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀρχίζει νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου, τῆς ἐπιφανείας Του μεταξὺ τοῦ λαοῦ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α'.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Ἀκοῦστε τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ΕΔΩ

Πηγή: https://www.synaxarion.gr

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

Θεοφάνεια. Κάθοδος Ἁγίου Πνεύματος

2015-12-30 08:47
Γεωργίου Π. Πατρώνου, Ἡ χρονικὴ «στιγμὴ» τῆς θεοφάνειας     Οἱ Εὐαγγελιστὲς Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος τοποθετοῦν «χρονικὰ» τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀμέσως μετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη καὶ σὲ ἄμεση σχέση μὲ τή βάπτιση. Ὁ Λουκᾶς διαφοροποιεῖται κάπως στό σημεῖο...

Ἡ ἑρμηνεία τῆς εἰκόνας τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου

2015-11-26 19:14
Παύλου Εὐδοκίμωφ     Μέχρι τόν Δ ́ αἰώνα, ἡ Γέννηση καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἑορτάζονταν τήν ἴδια ἡμέρα. Ἡ ἑνότης τους εἶναι ἀκόμη ὁρατή στήν παρόμοια σύσταση τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν καί δείχνει μιά ὁρισμένη συμπλήρωση τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως σ ̉ ἐκεῖνο τῆς...

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός

2015-11-19 12:33
π. Εἰρηναῖος Λαφτσής     Σ' ὅτι ἀφορᾶ τόν Ἁγιασμό ὑπάρχουν κάποιες παρανοήσεις ἤ λαθεμένες εὐλαβεῖς παραδόσεις καί γι' αὐτό κρίνουμε σκόπιμο πρός ἄρση τῶν παρεξηγήσεων νά παρουσιασθεῖ ἡ ὀρθή διδασκαλία περί τοῦ Ἁγιασμοῦ.     1. Κατ' ἀρχήν εἶναι λάθος ἡ...

Θεοφάνειες καί Θεοφάνεια

2015-11-19 12:20
Ὑπό Ἄρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου     Θεοφάνεια, (ἀπό τό Θεός καί φαίνω=φανερώνω, ἀποκαλύπτω), εἶναι ἡ φανέρωση, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός φανερώνει τόν ἑαυτόν του καί τό θέλημά του στόν ἄνθρωπο, διότι ὁ ἄνθρωπος, ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος, ἀδυνατεῖ νά ἀνακαλύψει μέ...

Ἐπιφάνεια τοῦ Χριστοῦ

2015-11-19 11:07
Βασιλείου Στογιάννου     Ἐπιφάνεια εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Μία ἀποκάλυψη τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ, ποὺ σημαίνει πρῶτα-πρῶτα ἀληθινὴ θεογνωσία. Ἀποκαλύπτεται ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, ὄχι σὰν φοβερὸς καὶ ἀποτρόπαιος, ὅπως τὸν πίστευαν οἱ εἰδωλολάτρες οὔτε σκληρὸς...

Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος

2015-11-18 21:19
(Ἀναφορά στή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων)Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου- Καθηγητοῦ     Τά 'για Θεοφάνεια εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑορτές τῆς Χριστιανοσύνης. Κατ' αὐτήν ἑορτάζεται τό μεγάλο γεγονός τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου στά ἰορδάνεια νάματα καί ἡ θαυμαστή καί σπάνια...

Tήν Ἁγία ἡμέρα τῶν Φώτων

2015-11-18 21:05
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ     Χθὲς συνεκκλησιάζοντας καὶ συνεορτάζοντας μὲ σᾶς ποὺ προεωρτάζατε τὴν ἡμέρα τῶν Φώτων σᾶς ἀνέπτυξα τὰ ἀπαραίτητα λέγοντας πρὸς τὴν ἀγάπη σας τὰ σχετικὰ μὲ τὸ βάπτισμα κατὰ Χριστόν, τὸ ὁποῖο ἀξιωθήκαμε ἐμεῖς· ὅτι δηλαδὴ εἶναι ἐπίγνωσις τοῦ Θεοῦ καὶ...

Νά, εὐκαιρία ἀναγεννήσεως• ἄς γίνουμε οὐράνιοι. Νά, καιρός ἀναδημιουργίας• ἄς ξαναβροῦμε τόν πρῶτο Ἀδάμ

2015-11-18 20:33
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου     Ἀκοῦστε λοιπόν τή φωνή τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία σ' ἐμένα μέν, τόν ὀπαδό καί τόν ἐξηγητή τῶν  τέτοιων πραγμάτων, ἀκούγεται πολύ δυνατά, μακάρι δέ νά ἀκουσθεῖ καί σέ σᾶς: «Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου» καί γι' αὐτό τό λόγο «πλησιάστε τόν καί πάρετε...

Γιατί βαπτίστηκε ὁ Χριστός;

2015-11-18 19:19
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, Αὐγουστίνου Καντιώτουἀπό ὁμιλία του στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης 6-1-1985     ΣHMEPA, τελειώνει τό Δωδεκαήμερο. Δωδεκαήμερο εἶναι ὁ κύκλος τῶν χαρμοσύνων ἑορτῶν, πού ἀρχίζουν μέ τή γέννησι τοῦ Χριστοῦ καί τελειώνουν μέ τή...

Τά Φῶτα στ' Ἄϊβαλι

2015-11-18 19:11
     τοῦ Φώτη Κόντογλου     Στά θαλασσινά τά μέρη ρίχνουνε τόν Σταυρό, ὕστερ' ἀπό τή Λειτουργία τῶν Θεοφανίων. Ἔτσι τόν ρίχνανε καί στήν πατρίδα μου, κ' ἤτανε ἕνα θέαμα ἔμορφο καί παράξενο.     Ξεκινοῦσε ἡ συνοδεία ἀπό τή μητρόπολη....
1 | 2 >>