Κυριακή Θ’ Λουκᾶ

alt

     Εὐαγγελικό κείμενο    

      ιβ΄ 16 - 21

     Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω  τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας  καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ  γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη  πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον,  ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· .  Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Κηρύγματα Κυριακῆς Θ’ Λουκᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου

2015-11-20 15:43
1. Ἡ τραγωδία τοῦ πλούτου    Πολλοὶ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι τὰ χρήματα μποροῦν νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν ἄνεση καὶ εὐτυχία. Στὴν πρα­γματικότητα ὅμως τὰ πλούτη ἀπὸ μόνα τους δὲν ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιὰ εὐτυχισμένη ζωή. ­Ἀντίθετα, μᾶλλον προβλήματα δημιουργοῦν καὶ ἀπαιτοῦν πολ­λὴ...

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονα πλουσίου

2014-10-17 14:35
     Ἄφρονα χαρακτηρίζει ὁ Κύριος τόν πλούσιό της παραβολῆς πού ἀκοῦμε κατά τή σημερινή Θεία Λειτουργία. Τόν πλούσιο ἐκεῖνο πού ἡ γῆ τοῦ ἔκανε τόσο πολλούς καρπούς, ὥστε δέν εἶχε ποῦ νά τούς βάλει. Καί σκέφτηκε: "θά γκρεμίσω τίς ἀποθῆκες μου καί θά χτίσω μεγαλύτερες καί θά πῶ:...

Κέρδη ἐπίγεια καί οὐράνια

2014-10-17 14:26
Δέν δίνουν εὐτυχία     Θέλοντας ὁ Κύριος νά δείξει πόσο ὀλέθριο εἶναι τό πάθος τῆς πλεονεξίας εἶπε τήν παρακάτω Παραβολή: Κάποιου πλουσίου ἀνθρώπου τά ἐκτεταμένα χωράφια ἀπέδωσαν πλούσια παραγωγή. Κι ἀντί ὁ πλούσιος αὐτός νά χαρεῖ καί νά εὐχαριστήσει τό Θεό γιά τήν πλούσια...