Κυριακή Δ’ Λουκᾶ

     Εὐαγγελικό κείμενο

     η΄ 5 - 15

     Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον  αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ  τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν  πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν  ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ  ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα.  ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν  οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη;. 10 ὁ δὲ εἶπεν·  Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν  παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ  παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον  ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς  πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ  ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ  πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ  ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν  ἀκουέτω.

Δεῖτε βίντεο ΕΔΩ

Κηρύγματα Κυριακῆς Δ’ Λουκᾶ

Ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας

2016-10-15 09:58
«Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες... ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ»     Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, Κυριακὴ Δ' Λουκᾶ, ἔχει καθορισθεῖ ὡς εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἡ πολὺ γνωστὴ ἀλλὰ καὶ διδακτικὴ «Παραβολὴ τοῦ σπορέως». Ἡ παραβολὴ ὅπου ὁ Κύριος...

Κυριακή τοῦ Σπορέως

2014-10-10 20:52
     Ἡ παραβολή τοῦ Σπορέως, πού ἀκούσαμε στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, εἶναι λίγο-πολύ γνωστή σέ ὅλους μας. Ὁ Κύριος μιλᾶ γιά τό γεωργό ἐκεῖνο πού πῆγε στό χωράφι του γιά τή σπορά, καί ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν στό δρόμο καί πῆγαν χαμένοι, ἀφοῦ καταπατήθηκαν ἀπό τούς περαστικούς...

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ

2014-10-10 20:31
Ἀγωγός θείας χάριτος     Στήν Παραβολή τοῦ σπορέως, καθώς ὁ γεωργός ἔσπερνε σπόρους στό χωράφι του, ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν κοντά στό δρόμο τοῦ χωραφιοῦ, καταπατήθηκαν ἀπό τούς διαβάτες καί τούς κατέφαγαν τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ. Ἄλλοι ἔπεσαν σέ πετρῶδες ἔδαφος, καί ἀφοῦ φύτρωσαν,...