Κυριακή ΙΒ’ Λουκᾶ

    

    Εὐαγγελικό κείμενο    

     ιζ΄ 12 - 19

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ  ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ  ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες  ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη,  ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ  εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς  εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν  ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ  εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Κηρύγματα Κυριακῆς ΙΒ' Λουκᾶ

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ

2015-11-15 14:29
     Πολύ συγκινητικό εἶναι τό γεγονός πού μᾶς περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στή σημερινή περικοπή. Δέκα λεπροί ἄνθρωποι πού ἔχουν χάσει κάθε ἐλπίδα θεραπείας. Ἄνθρωποι καί φάρμακα δέν μποροῦν νά τούς χαρίσουν αὐτό πού ζητοῦν. Τήν ὑγεία τους. Ἕνας εἶναι δυνατόν νά τούς σώσει....

Ξένος ἀλλά εὐγνώμων!

2015-11-15 13:58
     «Ἔπεσεν ἐπί πρόσωπον παρά τούς πόδας αὐτοῦ (τοῦ Ἰησοῦ) εὐχαριστῶν αυτῷ»!     Κραυγή πόνου! Κραυγή σπαρακτική ἀπό δέκα φωνές βραχνές δυστυχισμένων ἀνθρώπων, καταπληγιασμένων, παραμορφωμένων, φτάνει στήν ἀκοή τοῦ Ἰησοῦ.     Γυρίζει....