Χριστούγεννα

     Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γεγονὸς τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

     Μετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Παρθένου Μαρίας ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ ἐνῶ πλησίαζε ὁ καιρὸς νὰ τελειώσουν οἱ ἐννέα μῆνες ἀπὸ τὴν ὑπερφυσικὴ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ στὴν παρθενική της μήτρα, ὁ Καίσαρ Αὔγουστος διέταξε ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους.

     Τότε ὁ Ἰωσὴφ μαζὶ μὲ τὴν Θεοτόκο, ξεκίνησαν γιὰ τὴν Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀπογραφοῦν ἐκεῖ. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε πλησιάσει ὁ καιρὸς νὰ γεννήσει ἡ Παρθένος καὶ δὲν ἔβρισκαν κατοικία νὰ καταλύσουν, διότι εἶχε μαζευτεῖ πολὺς λαὸς στὴν Βηθλεέμ, μπῆκαν σὲ ἕνα φτωχικὸ σπήλαιο. Ἐκεῖ ἡ Θεοτόκος γέννησε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ σπαργάνωσε σὰν βρέφος τὸν Κτίστη τῶν ἁπάντων. Ἔπειτα Τὸν ἔβαλε ἐπάνω στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων, διότι «ἔμελλε νὰ ἐλευθέρωση ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν», ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.

     Ἀπὸ τότε, ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ μὲ χαρὰ ψάλλουν τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων ἐκείνης τῆς νύκτας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ». Δόξα δηλαδή, ἂς εἶναι στὸν Θεό, ποὺ βρίσκεται στὰ ὕψιστα μέρη τοῦ οὐρανοῦ καὶ στὴν γῆ ὁλόκληρη, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἂς βασιλεύσει ἡ θεία εἰρήνη, διότι ὁ Θεὸς ἔδειξε τὴν ἀγάπη Του στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του.

     Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων καθιερώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν 25η Δεκεμβρίου τοῦ 397 ἐπὶ πατριαρχείας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Κατ' ἄλλους ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιος, χώρισε τὶς δύο ἑορτὲς τῶν Φώτων καὶ τῶν Χριστουγέννων, οἱ ὁποῖες παλιότερα γίνονταν τὴν ἴδια μέρα, δηλαδὴ τὴν 6η Ἰανουαρίου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'.

     Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι.

Ἀκοῦστε τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ΕΔΩ

Πηγή: https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1535/sxsaintinfo.aspx

Χριστούγεννα

Ὁ ἄϋλος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στή γῆ

2015-12-14 11:20
Μεγάλου Ἀθανασίου     Ὁ ἀσώματος, ἄφθαρτος καί ἄϋλος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στή γῆ μας, χωρίς βέβαια καί πρίν νά εἶναι μακριά ἀπό μας.      Διότι δέν εἶναι ἀπῶν ἀπό κανένα σημεῖο τοῦ κόσμου. Συνυπάρχοντας ὁ Λόγος μέ τόν Πατέρα Του, γεμίζει ἐξ ὁλοκλήρου ὅλα τά...

Γιατί γεννήθηκε o Χριστός; Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν

2015-12-14 11:03
     Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός; Γιὰ μᾶς, ἀγαπητοί μου, γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰτὴ σωτηρία τὴ δική μας ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέβηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, «ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου», καὶ ἐνανθρώπησε. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀπάντησι τοῦ πιστοῦ στὸ ἐρώτημα, καὶ αὐτὸ...

Πῶς θά ζήσουμε πνευματικά τά Χριστούγεννα

2015-12-12 18:48
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου     «Ὁ Χριστός μέ τή μεγάλη Του ἀγάπη καί μέ τήν μεγάλη Του ἀγαλλίαση πού σκορπάει στίς ψυχές τῶν πιστῶν μέ ὅλες τίς ἅγιες γιορτές Του, μᾶς ἀνασταίνει ἀληθινά ἀφοῦ μᾶς ἀνεβάζει ψηλά πνευματικά. Ἀρκεῖ νά συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά...

Ὁ Θρῆνος τῆς Ραχήλ καί ὁ πνευματικός ἄνθρωπος

2015-12-02 16:23
Τοῦ Κωνσταντίνου Κορναράκη, Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Θεολογικῆς ΣχολῆςἩ ἐπώδυνη ἀναζήτηση τῆς φάτνης.     Ἡ εὐαγγελική αὐτή περικοπῆ μετά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων θά μποροῦσε νά ἔχει ὡς κεντρικό νόημά της, τό ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τόν ἄνθρωπο πού τόν ἀναζητᾶ, ἀλλά μέσα...

«Ὁμιλία περὶ τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἰκονομίας»

2015-12-02 15:18
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ(νεοελληνικὴ ἀπόδοση)     Σχετικὰ μὲ τὴ συγκαταβατικὴ ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ὅσα προσφέρθηκαν ἐξαιτίας τῆς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐμπιστεύτηκαν ἀληθινὰ καὶ σχετικὰ μὲ τὴν αἰτία ποὺ ὁ Θεός, ἂν καὶ μποροῦσε νὰ ἐλευθερώσει μὲ ποικίλους ἄλλους...

Χριστούγεννα στὴ σπηλιά

2015-12-02 08:58
τοῦ Φώτη Κόντογλου     Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα καὶ χιονιᾶς πάντα πᾶνε μαζί. Μὰ ἐκείνη τὴ χρονιὰ οἱ καιροὶ ἤτανε φουρτουνιασμένοι παρὰ φύση. Χιόνι δὲν ἔρριχνε. Μοναχὰ ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα ἤτανε θυμωμένη, καὶ φυσούσανε σκληροὶ βοριάδες μὲ χιονόνερο καὶ μ᾿ ἀστραπές. Καμμιὰ...

Οἱ τρεῖς μάγοι

2015-12-02 08:46
τοῦ Φώτη Κόντογλου Πῶς τοὺς ἐπροφήτευσε ὁ μάντης Βαλαὰμ 1300 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση     Κατὰ τὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἑνωθήκανε τὰ οὐράνια μὲ τὰ ἐπίγεια. Ὁ οὐρανὸς ἔδωσε τὸν Ἀστέρα καὶ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ δοξολογούσανε ψέλνοντας, καὶ ἡ γῆ ἔδωσε τὴν Παναγία, τὸν Ἰωσήφ, τοὺς...

Ὁ Χριστὸς ζητεῖ κατάλυμα

2015-12-02 02:01
     τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους     Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος διασώζει πολλὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία τοῦ Κυρίου, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἑτοιμόγεννη ἁγία...

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα: Ἡ ἀλήθεια τοῦ «Δρόμου»

2015-12-01 18:12
     Τοῦ Θανάση Ν. Παπαθανασίου      Ὅταν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μιλάει γιά τό θάνατο, ἐννοεῖ κάτι πού βρίσκεται στό τέρμα τῆς ζωῆς ἤ γιά κάτι πρίν ἀπό τό ὁποῖο ὑπάρχει ζωή. Συμφωνοῦμε ὅτι αὐτό πού συμβαίνει στό τέλος εἶναι ὁ θάνατος. Ὅμως αὐτό ποῦ ὑπάρχει πρίν...

Θέλουμε τὴν μαγεία ἢ την χαρὰ τῶν Χριστουγέννων;

2015-11-28 11:46
    Περιμένουμε μὲ λαχτάρα τὰ Χριστούγεννα.    Ἆραγε, πῶς θέλουμε νὰ τὰ ἑορτάσουμε; Κοσμικὰ ἢ πνευματικά; Ἐξαρτᾶται ἀπό τὸ τί τελικὰ ζητᾶμε. Τὴν μαγεία τους, γιὰ τὴν ὁποία τόσα πολλὰ κάνει ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» ἢ τὴν χαρὰ τους, ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία μας; Ἀλλ΄ ἂς...
1 | 2 | 3 | 4 >>