Ἐνοριακό Φυλλάδιο

     Τὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ κατηχητικοῦ - ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας, σκεφτήκαμε ὅτι θὰ συνέτεινε ἡ τακτικὴ διανομὴ ἑνὸς φυλλαδίου, καθαρὰ πνευματικοῦ περιεχομένου. Ἔτσι ἀπὸ τὸ Μάρτιο 2011, ξεκίνησε ἡ διανομὴ ἑνὸς τέτοιου φυλλαδίου στοὺς ἐνορίτες, ἀνὰ δίμηνο. Τὸ περιεχόμενο τοῦ φυλλαδίου μᾶς σχετίζεται μὲ τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὶς ἀντίστοιχες περιόδους, μὲ λόγους Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ διδακτικὲς ἱστορίες ἀπὸ τὸ γεροντικό, μὲ μηνύματα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῶν διάφορων περιόδων καὶ μὲ βίους διάφορων ἄγνωστων γιὰ ἐμᾶς ἁγίους της Ἐκκλησίας μας. Δὲν μιλᾶμε σὲ καμιὰ περίπτωση γιὰ «ἐπαγγελματικὴ» προσπάθεια, ἀλλὰ γιὰ μία μορφὴ ἀγώνα γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ στοὺς συνανθρώπους μας, μία προσπάθεια γιὰ τὴ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας....