Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν

     Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα

     Ἐκ τοῦ κατὰ  Μᾶρκον η΄ 34 - θ΄ 1

     Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὃστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν  σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι  ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ΄ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ  εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ  ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;ὃς γὰρ  ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ  ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ  πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι  εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν  βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν

Θέλει αὐταπάρνηση

2016-09-16 15:57
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν»     Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ ­Τιμίου Σταυροῦ σήμερα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ ἱερὸ Εὐ­­αγγέλιο ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν ἀκολου­θήσουμε ἐπιλέγοντας τὴν ὁδὸ τῆς αὐταπαρνήσεως. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,...

Μετά τήν Ὕψωση

2014-09-19 10:12
Νά σηκώνουμε τό σταυρό μας     Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ Κύριος καλεῖ ὅλους τους πιστούς νά σηκώνουμε μέ πίστη τόν δικό μας σταυρό λέγοντας: Ἐκεῖνος πού θέλει νά μέ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψει κάθε σχέση μέ τόν...

Κυριακή μετά τήν Ὕψωση

2014-09-19 10:03
Toυ Χρηστάκι Εὐσταθίου ΘεολόγουΣωτήρια ὑπέρβαση«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ...»     Ἡ ἐφιαλτική κρίση πού ζώνει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τό σημερινό κόσμο καί ἡ ὁποία δέν εἶναι μόνο οἰκονομική ὅπως καθημερινά διαπιστώνουμε στό βάθος της, ἀφήνει ἕνα παγερό αἴσθημα...