Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

     Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα

     Ἐκ τοῦ κατὰ  Λουκᾶν ι΄ 38 - 42, ια΄ 27 - 28

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα  ὑπεδέξατο αὐτόν. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς  τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν  διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με  κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν  αὐτῇ ὁ κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά,ἑνὸς δέ ἐστιν  χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.  ᾽Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν  αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπεν,  Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Κηρύγματα γιά τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Κήρυγμα εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-04 00:57
     π. Χερουβείμ Βελέτζας     Ἑορτάζει σήμερα καί πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν εἴσοδο τῆς Παναγίας Παρθένου στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν τριετές νήπιο τήν ἀφιέρωσαν στόν Θεό οἱ ἅγιοι γονεῖς της, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. Τό γεγονός αὐτό δέν ἀναφέρεται στά...

Μέ ἀφορμή τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-04 00:31
     Μακαριωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου  Κύπρου  κ.κ.  Χρυσοστόμου  Β΄         Εἶναι  γνωστό  ἀπό  τήν  Ἱερή  Παράδοση  τῆς  Ἐκκλησίας  μας,  ὅτι  ἡ  Ὑπεραγία ...