Κηρύγματα

     Ἑρμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στά Ἱερά Ἀναγνώσματα, τό Ἀποστολικό καί τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα. Βλέπετε, στήν Θεία Λειτουργία, δέν ἔχουμε μόνο προσευχή στόν Θεό, ἀλλά ἔχουμε καί διδαχή. Μιλᾶμε ἐμεῖς στόν Θεό μέ τήν προσευχή μας, ἀλλά μιλάει καί ὁ Θεός σέ μᾶς μέ τά Ἱερά Ἀναγνώσματα, γιατί αὐτά τά Ἀναγνώσματα εἶναι ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, εἶναι θεόπνευστα, ὅπως λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας.

     Σᾶς ἔλεγα ὅμως στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι ὄχι μόνο στήν Ἐκκλησία πρέπει νά ἀκοῦμε τά Ἱερά Ἀναγνώσματα, ἀλλά καί στό σπίτι μᾶς πρέπει νά ἔχουμε τήν Ἁγία Γραφή καί νά διαβάζουμε κάθε μέρα ἕνα κομμάτι ἀπό αὐτήν. Οἱ παλαιοί πνευματικοί, πού ἦταν ἅγιοι, τό ἔβαζαν σάν κανόνα στούς χριστιανούς πού ἐξομολογοῦσαν νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή. Καί οἱ χριστιανοί, ὅπως τό εἶχαν ἱερή συνήθεια νά ἀνάβουν τό καντήλι καί νά κάνουν τήν πρωινή καί τήν βραδινή προσευχή τους, ἔτσι πάλι τό εἶχαν ἱερή συνήθεια καί τό θεωροῦσαν ἱερό τους καθῆκον νά διαβάζουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο.
     Νά ἔχετε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τό ἅγιο Εὐαγγέλιο στά σπίτια σας καί νά τό διαβάζετε. Διαβάζοντας τό ἅγιο Εὐαγγέλιο μπαίνει τό ὀξυγόνο τοῦ οὐρανοῦ στήν οἰκογένειά σας καί ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σ΄αὐτήν. Ἀνδρόγυνα πού διαβάζουν Εὐαγγέλιο θά ζοῦν πάντα ἀγαπημένα καί ἁρμονικά. Παιδιά πού διαβάζουν Εὐαγγέλιο θά φέρονται σεβαστικά πρός τούς γονεῖς τους καί θά βροῦν τό νόημα τῆς ζωῆς τους.

     Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, νά διαβάζετε μέ ὀρθόδοξο τρόπο τήν Ἁγία Γραφή καί ὄχι ὅπως οἱ αἱρετικοί προτεστάντες. Καί ἀκοῦστε πώς πρέπει νά διαβάζουμε μέ ὀρθόδοξο τρόπο τήν Ἁγία Γραφή. Τόν τρόπο μας τόν δίνει ἡ Θεία Λειτουργία. Ὅπως τό εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμα καί ὅπως τό ξέρουμε, γιά νά διαβάσει ὁ παπάς στήν Θεία Λειτουργία τό ἱερό Εὐαγγέλιο, λέει μία ἰδιαίτερη εὐχή, θυμιάζει, ἀνάβουν τά παιδάκια τίς λαμπάδες καί ἔπειτα λέγει τό «Σοφία ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου» καί διαβάζει τό Εὐαγγέλιο. Ἀκριβῶς μέ αὐτόν τόν τρόπο, παρμένο ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, διάβαζαν πρῶτα οἱ χριστιανικές οἰκογένειες τό ἅγιο Εὐαγγέλιο στό σπίτι τους.

     Στά χριστιανικά σπίτια παλαιότερα τό ἅγιο Εὐαγγέλιο ἦταν στά εἰκονίσματα. Ἐκεῖ εἶναι ἡ θέση τοῦ Εὐαγγελίου, στά εἰκονίσματα, καί ὄχι στήν τσέπη, ὅπως τήν ἔχουν οἱ προτεστάντες καί τήν κουβαλᾶνε μαζί τους. Στά εἰκονίσματα πρέπει νά εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως στούς Ναούς μᾶς εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Στά χριστιανικά λοιπόν σπίτια παλαιά, μετά τήν βραδινή προσευχή, πού τήν ἔκανε ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζί, τότε, μέ ἀναμμένο τό καντήλι καί τό θυμιατήρι, σήκωναν στά χέρια τό μικρό παιδάκι, πού ἦταν ἀθῶο, καί ἔπαιρνε ἀπό τά εἰκονίσματα τό Εὐαγγέλιο. Διάβαζε ὁ πατέρας ἕνα κομματάκι, ἄκουγαν οἱ ἄλλοι, ἔλεγε δύο λογάκια σ΄αὐτό πού διάβαζε καί μετά ἔδινε πάλι τό Εὐαγγέλιο στό μικρό παιδί, τό ξανασήκωναν καί αὐτό τό ἔβαζε στή θέση του, στά ἱερά εἰκονίσματα. Ώ, χρόνια! Ἀπό τέτοιες οἰκογένειες βγῆκαν ἅγιοι. Σήμερα μᾶς κυβερνάει ἡ τηλεόραση. Γουρλώνουμε τά μάτια σ΄αὐτήν, πού πολλές φορές ἔχει καί βρώμικα, τά ὁποῖα βλέπουν καί τά παιδιά μας καί μολύνονται.

     Διαβάστηκαν λοιπόν τά Ἱερά Ἀναγνώσματα στήν Θεία Λειτουργία, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἀλλά, ὅπως ξέρετε, πρῶτα διαβάζετε τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα καί ἔπειτα τά Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα. Γιατί ὅμως πρῶτα διαβάζονται τά λόγια τῶν Ἀποστόλων καί μετά τά λόγια του Χριστοῦ; Σωστό τό ἐρώτημα αὐτό, ἀλλά θά πρέπει νά θυμάστε πού σᾶς εἶπα ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἀναγωγικό χαρακτήρα. Ἀπό τά κατώτερα στά ἀνώτερα. Πρῶτα λοιπόν τά λόγια τῶν Ἀποστόλων καί μετά τά λόγια του Χριστοῦ. Πρῶτα τό Ἀποστολικό καί ἔπειτα τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα.

     Ἀλλά θά σᾶς πῶ τώρα τελειώνοντας μία στενοχώρια μου, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἡ στενοχώρια μου εἶναι ὅτι ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος καί τό Εὐαγγέλιο ἔχουν χρυσά λόγια, οἱ χριστιανοί μας ὅμως δέν τά καταλαβαίνουν τά λόγια αὐτά. Καί ἐνῶ ὁ παπάς προτοῦ νά διαβαστοῦν τά Ἀναγνώσματα εἶπε  «Προσχωμεν» καί πάλι «Προσχωμεν», οἱ χριστιανοί μας δέν κατάλαβαν τίποτε ἀπό αὐτά. Αὐτός ὁ πόνος ἔκανε τόν Μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο - νά ΄χοῦμε τήν εὐχή Του καί ἄς εἶναι ἀναπαυμένη ἡ ψυχή Του γιά ὅσα μᾶς πρόσφερε - , ὁ πόνος λέγω ὅτι οἱ χριστιανοί δέν καταλαβαίνουν στήν Ἐκκλησία τά Ἀναγνώσματα, ἔκανε τόν Μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο νά εἰσάγει στήν Θεία Λειτουργία τήν μετάφραση τῶν περικοπῶν πού διαβάστηκαν. Ἀλλά θά ἔλεγα, χριστιανοί μου, αὐτό νά τό κάνετε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι τό Σάββατο τό βράδυ στά σπίτια σας. Ἔχετε ὅλοι ἡμερολόγια, πού γράφουν ποιός Ἀπόστολος καί ποιό Εὐαγγέλιο θά διαβαστοῦν τήν ἄλλη μέρα καί ἔχετε καί τήν Καινή Διαθήκη σέ μετάφραση. Ἔτσι μπορεῖτε νά διαβάσετε μόνοι σας ἀπό τό Σάββατο τό βράδυ σέ μετάφραση τά Ἱερά Ἀναγνώσματα τῆς ἄλλης μέρας καί θά τά ἐννοεῖτε λοιπόν, ὅταν τά ἀκοῦτε. Ἔτσι θυμᾶμαι ὅτι μᾶς ἔλεγαν οἱ πνευματικοί μας πατέρες νά κάνουμε καί ἐμεῖς, ὅταν ἤμασταν παιδιά.

     Γιά τά Ἱερά Ἀναγνώσματα μιλήσαμε  ἀδελφοί μου χριστιανοί. Τό ἕνα εἶναι τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα, πού τό διαβάζει ὁ ψάλτης. Ἔχει τά λόγια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί ἰδιαίτερα τά λόγια του ἀποστόλου Παύλου, πού εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας. Τό ἄλλο Ἀνάγνωσμα εἶναι τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα. Ἔχει τά λόγια του Χριστοῦ. Στό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα μποροῦμε νά καθόμαστε. Στό Εὐαγγελικό ὅμως Ἀνάγνωσμα πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι. Γί΄αὐτό καί ὁ παπάς, προτοῦ νά διαβάσει τό Εὐαγγέλιο λέει: «Σοφία ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου ». Δηλαδή τό ἅγιο Εὐαγγέλιο νά τό ἀκοῦμε ὄρθιοι. Καί ὅταν τελειώνει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο ὁ ψάλτης λέει: «Δόξα Σοί, Κύριε. Δόξα Σοί». Δοξασμένος δηλαδή, νά εἶσαι Χριστέ γιά τά ἅγια λόγια πού μᾶς εἶπες.Ἀλλά ποιός κατάλαβε, χριστιανοί μου, τά λόγια τῶν Ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων; Οὔτε τό Ἀποστολικό οὔτε τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα δέν καταλαβαίνουν οἱ χριστιανοί μας. Καί τί θά γίνει λοιπόν; Διαβάστηκαν τά Ἀναγνώσματα, γιά νά μήν τά καταλαβαίνουμε; Γί΄αὐτό τώρα, μετά τά Ἀναγνώσματα, ἔχουμε τό κήρυγμα, γιά νά μᾶς ἑρμηνεύει τά δύσκολα νοήματα τῶν Ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων. Ναί! Ἔτσι πρέπει νά εἶναι τό κήρυγμα. Νά εἶναι ἑρμηνευτικό τῶν ἱερῶν λογίων. Τέτοιο κήρυγμα ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί οἱ λόγοι τούς παρέμειναν σάν ἱερά κειμήλια στήν Ἐκκλησία μας καί τούς διαβάζουμε καί τούς ξαναδιαβάζουμε, γιά νά σοφιστοῦμε ἀπό αὐτούς.

     Τό κήρυγμα, χριστιανοί μου, εἶναι ἀναγκαῖο, γιατί μέ τό κήρυγμα φωτίζονται οἱ χριστιανοί. Μέ τό κήρυγμα μαθαίνουμε τά ὡραία της πίστης μας. Καί πρέπει νά μάθουμε βέβαια τήν πίστη μας, γιά νά τήν γευόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρῶτα, ἀλλά καί νά τήν ὁμολογοῦμε ἔπειτα καί στούς αἱρετικούς χιλιαστές καί προτεστάντες, πού μπλέκονται στά πόδια μας. Ἀλλά ποῦ κήρυγμα, χριστιανοί μου; Ποῦ Ἱεροκήρυκες σάν τόν πατρο - Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος μ΄ἕνα σταυρό στό χέρι καί μ΄ἕνα τριμμένο ράσο περιόδευε μέ τά πόδια τοῦ τήν ὑπόδουλη πατρίδα μας καί κήρυχνε  στό λαό τοῦ Θεοῦ; Ποῦ τέτοιοι Ἱεροκήρυκες σήμερα, γιά νά κατηχήσουν τόν ἀκατήχητο καλό λαό μας;Ἄς εὐχηθοῦμε νέ εὑρεθοῦν τέτοιοι Ἱερομόναχοι καί στήν Μητρόπολή μας, τέτοιοι σάν τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, πού νά πάρουν σβάρνα τά ἐγκαταλελειμμένα χωριά μας καί νά ζεστάνουν στούς χριστιανούς τήν πίστη, τήν ἅγια πίστη, πού μᾶς παρέδωσαν σάν ἱερή προίκα οἱ μακαριστοί μας γονεῖς καί παπποῦδες μας.Προσευχηθεῖτε τό, χριστιανοί μου, αὐτό, γιατί τό ἔχουμε πολλήἀνάγκη.


Ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας

Ἀπό το https://www.inagiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1360268989.html