Μασωνία

Περί Μασωνίας - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Λίγα λόγια περί Μασωνίας

     π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

     Ἡ Μασονία, ἐπίσης γνωστή ὡς Ἐλευθεροτεκτονισμός, εἶναι μυστική θρησκεία, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχή χάνεται στίς ἀρχές τῆς δευτέρας μετά Χριστόν χιλιετίας. Ἡ πιό πιθανή ἐκδοχή γιά τήν ἱστορική της ἐξέλιξη εἶναι ὅτι μορφοποιήθηκε μέ τή σταδιακή μεταμόρφωση τῶν χριστιανικῶν συντεχνιῶν τῶν κτιστῶν (τεκτόνων - masons) τοῦ Μεσαίωνος («ἐπαγγελματικός Μασονισμός») σέ ἀνεξίθρησκο σωματεῖο («θεωρητικός Μασονισμός»), στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἵ. (1723 : Σύνταγμα τοῦ Anderson) μέ ἔντονες καί αὐξανόμενες ἔκτοτε ἐπιδράσεις ἐπ' αὐτοῦ της Ἀλχημείας-Ἑρμητισμοῦ καί τοῦ ἰουδαϊκοῦ μυστικισμοῦ
(Καββάλα). Ἡ παρουσία ἐντόνων θρησκευτικῶν στοιχείων, λ.χ. τεκτονικῶν μυστηρίων (ὅπως ἡ «υἱοθεσία λυκιδέως»), ἱερατείου μέ ἱερατικούς βαθμούς πρός ἐπιτέλεση τῶν τελετῶν καί ἰδιαιτέρων ναῶν καί βωμῶν στίς Στοές τους, ἡ καλλιέργεια ἰδιαιτέρας θεολογίας καί σωτηριολογίας, ἡ τήρηση ἑορτῶν (λ.χ. των 
ἡλιοστασίων 27 Δεκεμβρίου καί 24 Ἰουνίου), ἡ ἔντονη σύνδεση μέ τά ἀρχαιοελληνικά «μυστήρια», καί ἡ ἀντίληψη ὅτι «πᾶς μή τέκτων βέβηλος» κ.α.,
καθιστοῦν καταφανές ὅτι ἡ Μασονία εἶναι θρησκεία ἤ μᾶλλον ὑπερθρησκεία - κατά τά πρότυπά του ἀρχαίου γνωστικισμοῦ - καί θεωρεῖ ἑαυτήν ὡς ἀπαραίτητη πρός ἐπίτευξη τῆς ἀληθοῦς καί φωτιστικῆς γνώσεως.

     Ἡ ἀνάμειξή της σέ πολλές ἐπαναστάσεις καί κοινωνικές ἀνατροπές, ὁ ἔντονος ἀντικληρικαλιστικός τῆς χαρακτήρας, ἐμφανής σέ πάμπολλα συγγράμματα Μασόνων, ἀλλά καί στά ἴδια τά ἱστορικά γεγονότα καί ὁ τεκμηριωμένος ἐνστερνισμός τῶν ἐπιδιώξεων της  Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας, μήτρας τοῦ New Age, δεικνύει  πώς πέραν τῶν ἰσχυρισμῶν τῆς Μασονίας, ὅτι ἀποτελεῖ ἁπλό φιλανθρωπικό σωματεῖο μέ φιλοσοφικές ἀναζητήσεις καί συμβολισμούς, στήν πραγματικότητα ἡ αὐστηρότατα καί μέ φρικτούς τελετουργικούς ὅρκους καί ἀπειλές τηρούμενη μυστικότητα τῶν ἐνεργειῶν της, ὑποκρύπτουν πολλές φορές φοβερές πολιτικές, ἐκκλησιαστικές καί ἄλλες διεργασίες· χαρακτηριστικώτερο περί τούτου παράδειγμα, αὐτό τῆς ἰταλικῆς Στοᾶς P2 στήν Ἰταλία, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. Σύμφωνα μέ ἱστορική ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης (Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν) τοῦ 1969 «ὁ τεκτονισμός δέν εἶναι θρησκεία γνωστή ὑπό τήν ρηθείσαν ἔννοιαν, ἀλλά τοιαύτη μή φανερά, ἔχουσα δόγματα καί λατρείαν μή φανερᾶν (κρυφίαν) καί ἀποτελοῦσα μυστικήν ὀργάνωσιν ἄγνωστον κατά τό περιεχόμενον οὐ μόνον εἰς τούς πολλούς, ἀλλά καί εἰς αὐτούς ἀκόμη τούς τέκτονας, λόγω τῶν τελευταίων μυήσεων ἀπό βαθμοῦ εἰς βαθμόν» κ.λπ..

https://www.impantokratoros.gr/masonia-mp3.el.aspx

Μασωνία

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἡ Μασωνία

2014-08-04 21:43
       Τοῦ Πρεσ. Βασιλεῖου Α. Γεωργόπουλου, Δρ. Θ.        Βασικὴ τακτικὴ διαφόρων ὁμάδων, κινήσεων, ὀργανώσεων κ. ἃ ὅπου ὁ χαρακτήρας τους, οἱ διδασκαλίες καὶ οἱ πρακτικὲς εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας,...

Τί εἶναι ἡ μασονία

2014-08-04 21:41
             Ἀνταποκρινόμενος σὲ παράκληση Χριστιανῶν μας νὰ μάθουν τί εἶναι ἡ Μασονία ἀναφέρω μὲ συντομία τὰ ἑξῆς:            Ἔχουμε τὸν παλαιότερο Μασονισμὸ ποὺ ἦταν καθαρὰ...