Βιογραφικό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

2015-11-04 21:18

    

     ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. ᾿Αθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τήν Λεμεσόν τήν 8ην Φεβρουαρίου 1959. Τό 1973 εἰσήχθη εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Πάφου. Τό 1976, καί μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἀπό τό Α´ Γυμνάσιον Πάφου, ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Πάφου καί μετέπειτα ἀοιδίμου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´.

     ᾿Ακολούθως ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό 1980, μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του, εἰσῆλθεν εἰς τό ῞Αγιον ῎Ορος καί κατετάγη εἰς τάς τάξεις τῶν ἐκεῖ ἀσκουμένων, καί συγκεκριμένως εἰς τήν ῾Αγίαν Σκήτην.

     Τό 1982 ἔλαβε τό Μέγα σχῆμα τοῦ Μοναχοῦ καί τό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ῾Ιερισσοῦ, ῾Αγίου ῎Ορους καί ᾿Αρδαμερίου κ. Νικοδήμου, τό δέ 1983 ἐχειροθετήθη εἰς Πνευματικόν ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης Παύλου.

     Τό 1987 ἐγκατεστάθη εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου, τῆς ὁποίας ἐξελέγη Προϊστάμενος καί ἀκολούθως ᾿Αντιπρόσωπος εἰς τήν ῾Ιεράν Κοινότητα τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους. Διά τήν περίοδον 1991-92 ἐξελέγη Πρωτεπιστάτης τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

     Τό 1992, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ τότε ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´ καί μέ τήν εὐλογίαν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κύπρον καί ἔπηξε προσωρινῶς ᾿Αδελφότητα εἰς τήν Μονήν τῶν ῾Ιερέων, εἰς Πάφον. Τήν 4ην Νοεμβρίου 1993 ἐξελέγη ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, εἰς τήν ὁποίαν καί ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´ τήν 14ην τοῦ ἰδίου μηνός. Τήν 11ην Φεβρουαρίου 1999 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καί λαοῦ, Μητροπολίτης Λεμεσοῦ. ᾿Εχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον τήν 14ην Φεβρουαρίου 1999 καί ἐνεθρονίσθη αὐθημερόν.

Πηγή: https://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=53