Τί εἶναι ἁμαρτία;

2015-12-02 01:50

Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

     Ἡ ἁμαρτία διαπράττεται προπαντός στό μυστικό βάθος τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀλλά τό ἀντίτιμο αὐτῆς πλήττει τόν ὅλον ἄνθρωπον.

     Ὅταν αὐτή συντελεσθῆ, ἀντανακλᾶται στή ψυχική καί φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἐξωτερική του ἐμφάνιση, στά πεπρωμένα τοῦ ἁμαρτήσαντος, ἐξέρχεται ἀναπόφευκτα πέραν τῶν ὁρίων τῆς ἀτομικῆς του ζωῆς καί βαρύνει διά τοῦ κακοῦ, τήν ζωή ὁλοκλήρου της ἀνθρωπότητος, καί συνεπῶς ἀντανακλᾶται καί στά πεπρωμένα τοῦ σύμπαντος κόσμου.

     Συνεπῶς, κοσμικῆς σημασίας δέν εἶχε μόνον τό ἁμάρτημα τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ.

     Κάθε ἁμάρτημα, φανερό ἤ ἀφανές, ἑκάστου ἑνός ἀπό ἐμᾶς, ἐπηρεάζει τά πεπρωμένα ὅλου του κόσμου.

     Ὁ σαρκικός, μήν ἔχοντας ἀκόμη πείρα τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ Πνεύματος, δέν ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλλαγή τῆς καταστάσεως τοῦ μετά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, διότι παραμένει πάντοτε σέ πνευματικό θάνατο.

     Ἀντίθετα ὁ πνευματικός ἄνθρωπος, σέ κάθε κλίση τοῦ θελήματός του πρός τήν ἁμαρτία, βλέπει μέσα τοῦ τήν ἀλλαγή τῆς καταστάσεώς του, λόγω τῆς ὑποστολῆς τῆς χάριτος.

Πηγή: https://www.agioritikovima.gr