Ὁμιλίες γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας

2015-11-05 23:11

Ἡ νοερά προσευχή - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ὀπτασία Περί Πολέμου Ψυχῆς μέ δαίμονας - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἀποδείξεις ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Θεϊκός ζῆλος καί φανατισμός - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἑνός ἐστι χρεία - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί πόνων καί θλίψεων  - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ὑπακοή καί παραδείγματα ὑποτακτικῶν - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἅγιον Ὅρος - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἁμαρτία καί διάβολος - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἀποφυγή κολάσεως - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἐτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ ἀγάπη - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ ἀξία τῆς Θεοτόκου - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ Δευτέρα παρουσία - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ κατάκριση - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ προφορική εὐχή - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἡ συγχώρεσις τοῦ ἐχθροῦ - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Κτηνώδης ἤ θηριώδης νοῦς - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Μήν κρίνεις τόν ἀδελφό σου - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ὁ βίος τοῦ κάθε χριστιανοῦ - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ὀπτασία πολέμου ψυχῆς - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί ἀξίας καί ἀθανασίας ψυχῆς - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί βλασφημίας καί παιδιῶν - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί ἐλεημοσύνης - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί κατάρας καί μετανοίας - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Περί προσευχῆς - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Πόθος καί τρόπος σωτηρίας - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ταπείνωση, λογισμοί καί Ὀρθοδοξία - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Χωρίς Χριστό χάος - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ταπείνωση μακροθυμία Χριστοῦ, βλασφημία - γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα

Ὑπομονή, ὑπακοή, προφήτης Ἐλισαῖος

Ὀπτασία περί πολέμου ψυχῆς μέ δαίμονες

Μακροθυμία καί φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ

Πότε θά ἐμφανιστεῖ ὁ ἀντίχριστος

Πόνος καί δάκρυ

Μή κρίνετε

Περί νήψεως

Ἐξομολόγηση