Ἱστορίες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

2015-11-08 13:09

Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὕα στόν Παράδεισο

Ὁ προφήτης Ἰωνάς

Ὁ προφήτης Ἠλίας

Ὁ Ἰωσήφ καί οἱ ἀδελφοί του

Ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ

Ὁ κατακλισμός

Ἡ δημιουργία

Ἰακώβ καί Ἠσαύ

Ἰσαάκ καί Ρεβέκκα

Δαβίδ καί Σαούλ

Δαβίδ καί Γολιάθ

Ἀδάμ καί Εὕα

Κάιν καί Ἄβελ

Σολομών

Ὁ Ἰεφθάε

Ὁ Σαμψῶν

Ὁ Γεδεῶν

Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

Ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ