Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ

2018-11-07 11:13

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

     Τὰ πάθη εἶναι βαθιὰ ριζωμένα μέσα μας, ἀλλὰ ὁ εὐσεβής, ὁ καλός, λογισμὸς μᾶς βοηθάει νὰ μὴν ὑποδουλωνόμαστε σ' αὐτά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φέρνει ὅλο καλοὺς λογισμοὺς καὶ σταθεροποίηση μία καλὴ κατάσταση, τὰ πάθη παύουν νὰ ἐνεργοῦν, ὅποτε εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν. Δηλαδὴ ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς δὲν ξεριζώνει τὰ πάθη, ἀλλὰ τὰ πολεμάει καὶ μπορεῖ νὰ τὰ καταβάλει. Νομίζω, ὁ συγγραφεὺς περιγράφει τί μπόρεσαν νὰ ὑποφέρουν οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες, ἡ μητέρα τοὺς Ἅγια Σολομονὴ καὶ ὁ διδάσκαλος τοὺς Ἅγιος Ἐλεάζαρος, ἔχοντας εὐσεβεῖς λογισμούς, γιὰ νὰ δείξει ἀκριβῶς τὴν δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ.

     Ἕνας καλὸς λογισμὸς ἰσοδυναμεῖ μὲ μία πολύωρη ἀγρυπνία! Ἔχει μεγάλη δύναμη. Ὅπως τώρα κάποια νέα ὄπλα σταματοῦν μὲ ἀκτίνες λέιζερ τὸν πύραυλο στὴν βάση του καὶ τὸν ἐμποδίζουν νὰ ἐκτοξευθεῖ, ἔτσι καὶ οἱ καλοὶ λογισμοὶ προλαβαίνουν καὶ καθηλώνουν τοὺς κακοὺς λογισμοὺς στὰ ἀεροδρόμια τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τὰ ὅποια ξεκινοῦν. Γι' αὐτὸ προσπαθῆστε, ὅσο μπορεῖτε, πρὶν προλάβει ὃ πειρασμὸς νὰ σᾶς φυτέψει κακοὺς λογισμούς, νὰ φυτεύετε ἐσεῖς καλοὺς λογισμούς, γιὰ νὰ γίνει ἡ καρδιὰ σᾶς ἀνθόκηπος καὶ νὰ συνοδεύεται ἡ προσευχή σας ἀπὸ τὴν θεία εὐωδία τῆς καρδίας σας.

     Ὅταν κανεὶς κρατᾶ ἔστω καὶ λίγο ἀριστερό, δηλαδὴ κακό, λογισμὸ γιὰ κάποιον, ὁποιαδήποτε ἄσκηση καὶ ἂν κάνει, νηστεία, ἀγρυπνία κ.λπ., πάει χαμένη. Σὲ τί θὰ τὸν βοηθήσει ἡ ἄσκηση, ἂν δὲν ἀγωνίζεται παράλληλα νὰ μὴ δέχεται τοὺς κακοὺς λογισμούς; Γιατί νὰ μὴν ἀδειάσει ἀπὸ τὸ πιθάρι πρῶτα ὅλο τὸ κατακάθι τοῦ λαδιοῦ, ποὺ εἶναι μόνο γιὰ σαπούνι, καὶ ὕστερα νὰ βάλει τὸ καλὸ λάδι, ἄλλα βάζει τὸ καλὸ μὲ τὸ ἄχρηστο καὶ τὸ μουρνταρεύει;

     Ἕνας ἁγνός, καλός, λογισμὸς ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπὸ κάθε ἄσκηση. Κάποιος νέος λ.χ. πολεμεῖται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ ἔχει ἀκάθαρτους λογισμοὺς καὶ κάνει ἀγρυπνίες, νηστεῖες, τριήμερα, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτούς. Ἕνας ἁγνὸς λογισμὸς ὅμως ποῦ θὰ φέρει ἔχει μεγαλύτερη δύναμη καὶ ἀπὸ τὶς ἀγρυπνίες καὶ ἀπὸ τὶς νηστεῖες ποῦ κάνει καὶ τὸν βοηθάει πιὸ θετικά.

     Γιατί ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὰ βλέπει ὅλα μὲ καλοὺς λογισμούς, ἐξαγνίζεται καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸν Θεό. Μὲ τοὺς ἀριστεροὺς λογισμοὺς κατακρίνει καὶ ἀδικεῖ τοὺς ἄλλους, ἐμποδίζει τὴν θεία Χάρη νὰ ἔρθει, καὶ ἔρχεται ἔπειτα ὃ διάβολος καὶ τὸν ἁλωνίζει.

     Ὅλη ἡ βάση εἶναι ὁ καλὸς λογισμός. Αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀλλοιώνει πρὸς τὸ καλό. Πρέπει νὰ φθάσει κανεὶς στὸ σημεῖο νὰ τὰ βλέπει ὅλα καθαρά. Εἶναι αὐτὸ ποῦ εἶπε ὁ Χριστός: Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Μετὰ φθάνει ὁ ἄνθρωπος σὲ μία κατάσταση ποὺ βλέπει τὰ πάντα μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια ὄχι μὲ τὰ ἀνθρώπινα. Ὅλα τὰ δικαιολογεῖ, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια.

     Πρέπει νὰ προσέχουμε νὰ μὴ δεχόμαστε τὰ πονηρὰ τηλεγραφήματα τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ μὴ μολύνουμε τὸν Ναὸν τὸν Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀπομακρυνθεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτισθοῦμε. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν δεῖ τὴν καρδιὰ μας ἁγνή, ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα μας, γιατί ἀγαπάει τὴν ἁγνότητα - γι' αὐτὸ καὶ
παρουσιάσθηκε σὰν περιστέρι.