Ἡ κατάκριση εἶναι ἐγωισμός

2014-08-02 15:55

            Ἐφραίμ τοῦ Φιλοθεΐτου

            Νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά μήν πικραίνεσθε λόγω ἐγωισμοῦ. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἀσφαλής ὁδηγός · δέν ἀφήνει αὐτόν πού τήν ἔχει νά προσκρούσει σέ ὑφάλους ἀπροσεξίας καί νά συντριβεῖ · ἀλλά ὡς ὁδηγός φωτεινός ὁδηγεῖ ἄπταιστα ἐπί τοῦ ἀσφαλοῦς.

            Ὁ ἐγωισμός εἶναι τό κάκιστο τῶν κακῶν · αὐτός μας δημιουργεῖ ὅλα τά σφάλματα, μέ τούς ἀνυπότακτους λογισμούς. Φοβηθεῖτε τόν καί προσπαθεῖτε νά ἀπαλλαγεῖτε ἀπ' αὐτόν, καθώς ὅσο μένει μέσα μᾶς ἀχτύπητος, τόσο θά μᾶς πληγώνει μέ ἀνάλογους πόνους.

            Παρακαλῶ μήν κατακρίνετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, διότι εἶναι πέρα γιά πέρα ἐγωισμός · ἄς δικαιολογεῖ ὁ ἀδελφός του ἀδελφοῦ τό σφάλμα, κι αὐτό εἶναι μαρτυρία ταπεινώσεως καί ἀγάπης. Αὐτός ὁ ἀδελφός πού τό κάνει αὐτό θά βρεῖ πολλή τή χάρη τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνος ὅμως πού κρίνει καί σκανδαλίζει τόν πλησίον του, πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ὄχι χάρη δέ θά βρεῖ, ἀλλά καί ἄν κάτι ἔχει θά τό χάσει, γιά νά μάθει τό μάθημα τῆς ταπείνωσης διά τοῦ παθήματος.

            Φοβηθεῖτε περισσότερο τήν ἐσωτερική κατάκριση, αὐτή πού γίνεται μέ τούς λογισμούς· κι αὐτό, γιατί δέν ἔρχεται στό φῶς μέ τόν προφορικό λόγο, πού ἐνδέχεται νά διορθωθεῖ ἀπ' αὐτόν πού τήν ἀκούει. Προσέξτε, λέω, τήν ἔνδοθεν κατάκριση, πού ἀνεπαίσθητά μας ἐνοχοποιεῖ θανάσιμα καί μᾶς στερεῖ τή ζωή τῆς θείας χάριτος καί μᾶς προσφέρει ὡς ποτό πικρότατο, τήν ψυχική νέκρωση.

            Πόσα καί πόσα δέ μᾶς λένε τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί οἱ Πατέρες περί κατακρίσεως. Καλύτερα νά πέσει ἀπό ψηλά, παρά ἀπό τή γλώσσα.

            Εὔχομαι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀκατακρισία νά βασιλεύουν σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις μεταξύ σας, ὥστε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἀναπαύεται στίς ψυχές σας.

(ἀπό τίς «Πατρικές Νουθεσίες» τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου)

Ἀπό τό https://www.xfd.gr