Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

2014-08-02 10:28

        Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

        Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κάνει ἐκεῖνο πού μπορεῖ, καί νά ζητᾶ ἀπό τό Θεό ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖ. «Ποιεῖν ὅ δύνασαι, καί αἰτεῖν ὅπερ οὐ δύνασαι». Δέν ἔχεις τή δύναμη ἀπό λόγου σου; Δέν ἔχεις βεβαιότητα στή θέλησή σου; Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι δέν τή ζητάς ἀπό τό Θεό. «Οὐκ ἔχετε, διά τό μή αἰτῆσθαι ἠμᾶς», λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος. Φοβᾶσαι τόν κίνδυνο; Τρομάζεις τόν πειρασμό τῆς ἁμαρτίας; Ἀγρύπνα καί προσεύχου, γιά νά μήν πέσεις σ' αὐτόν. «Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθαι, ἴνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν». (Μάτθ. κστ΄41).

        Ἡ ἐθνική γυναίκα Συροφοινίκισσα, παρά τό ὅτι πρός δοκιμασία τῆς παραβολικῶς προσομοιώθη μέ σκυλί, ἐν τούτοις μήπως στερήθηκε καί δέν ἀπόλαυσε τό ποθούμενο μέ τήν προσευχή; Ὁ Τελώνης δέ δικαιώθηκε προσευχόμενος; Ὁμοίως καί ὁ ληστής ἐπί σταυροῦ μέ τό «μνήσθητί μου Κύριε», πρῶτος αὐτός δέν ἀξιώθηκε τοῦ παραδείσου; Ὁ Ἄσωτος υἱός δέν ἔπλυνε τά ἁμαρτήματά του, μέ λίγα λόγια προσευχόμενος; Ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποῦ δίνονται στούς ἀνθρώπους, δέ γίνονται διά προσευχῆς; «Ἄκουσον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ἐντολαῖς, καί ἀκούσει σου ἐν ταῖς προσευχαῖς», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Ἀπό τό https://www.xfd.gr