Ἀποκρυφισμὸς

2016-04-02 13:54

     Ὁ Ἀποκρυφισμὸς ἔχει σχέση μὲ τὸ «ἀπόκρυφο», τὸ κρυμμένο, τὸ μυστικό, αὐτὸ ποὺ δὲν ἀποκαλύπτεται ἄμεσα. Μὲ αὐτὸν τὸν ὄρο προσδιορίζονται σήμερα ἀνορθολογικὰ φαινόμενα, πρακτικὲς ποὺ θεμελιώνονται στὴν ἐπίκληση ὀντοτήτων, μυστικῶν ἢ ἐξωσυμπαντικῶν δυνάμεων καὶ ποὺ μποροῦν νὰ ἐλεγθοῦν, ὑποτίθεται, μέσω τεχνικῶν ἢ τελετουργιῶν. Στὸν Ἀποκρυφισμὸ ἐντάσσονται, πλῆθος ἀντιλήψεων, πρακτικῶν, ὁμάδων, κινήσεων, τῶν ὁποίων ἡ διδασκαλία κινεῖται σὲ διάφορα ἐπίπεδα, πλὴν ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἀρκετὰ κοινὰ σημεῖα μεταξύ τους.

Μορφές

     Ὁ Σατανισμὸς: Πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ ἀκραία καὶ τὴν πλέον ἐπικύνδινη μορφὴ τοῦ Ἀπορυφισμοῦ μὲ ἀρκετὲς ἐκδοχές. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἐντάσσονται καὶ διάφορες ὁμάδες ποὺ λατρεύουν τὸν σατανᾶ μὲ δικά τους τελετουργικά.

     Ἡ Μαγεία: Θεωρεῖται ἡ  ἀντιχριστιανική πρακτικὴ διαφόρων μορφῶν ἐπίκλησης, ἐπικοινωνίας καὶ χειραγώγησης πονηρῶν ὀντοτήτων (δαίμονες) γιὰ ποικίλους σκοπούς, ὅπως π.χ. νὰ βλάψουν ἀνθρώπους. Δὲν ὑπάρχει καλὴ ἢ κακὴ μαγεία ὅπως τεχνηέντως διαδίδουν ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτή.

     Πνευματισμός: Πρόκειται γιὰ φαινόμενο στὸ χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ ὅπου πιστεύεται, ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τῶν μέντιουμ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὰ πνεύματα τῶν νεκρῶν. Στὴν πραγματικότητα στὶς ἐπικλήσεις ἀνταποκρίνονται πονηρὰ πνεύματα ποὺ ἐξαπατοῦν τοὺς πνευματιστές.

     Channelling: Τὸ Channelling εἶναι ἀποκρυφιστικὴ μέθοδος ποὺ ὁμοιάζει μὲ τὸν Πνευματισμό. Μὲ τὸ Channelling ἕνας ἄνθρωπος γίνεται «κανάλι» ἐπικοινωνίας καὶ ἐπαφῆς μὲ ἀνώτερες ὀντότητες (δαίμονες) ἀπὸ ἄλλους πλανητικοὺς χώρους καὶ «ἀνακαλύπτει» ἕναν ὁδηγό. Οἱ ὁδηγοὶ αὐτοὶ θεωροῦνται ὄντα ποὺ ὑποτίθεται, ὅτι ἔζησαν κάποτε στὴ γῆ καὶ ἐξελήχθηκαν σὲ ἀνώτερες συνειδητὸτητες.

     Μαντεῖα: Διάφορες μορφὲς καὶ πρακτικὲς ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀποκαλύπτουν γεγονότα ποὺ θὰ συμβοῦν στὸ μέλλον. Πολλὲς φορές, ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ κατ' ἐπανάληψη στὸν τύπο, ἡ ἐν λόγω μορφὴ Ἀποκρυφισμοῦ ἔχει σήμερα ἐξελιχθεῖ καὶ σὲ κερδοσκοπικὴ πρακτικὴ σὲ βάρος εὐκολόπιστων καὶ ἀστήρικτων πνευματικά ἀνθρώπων.

     Ἀστρολογία: Ἀποκρυφιστικὴ πρακτικὴ καὶ ἄκρως ἀντιεπιστημονικὴ δοξασία, ποὺ ἡ ἀρχὴ τῆς χάνεται στὰ βάθη τῆς ἀρχαιότητας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ ἄστρα ἐπηρεάζουν καὶ ἐπιδροῦν καθοριστικὰ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. 

     Γιόγκα καὶ Ἀποκρυφισμός: Ἡ Γιόγκα εἶναι ἀντιχριστιανικὴ ἰνδουϊστικὴ θρησκευτικὴ πρακτικὴ καὶ συστήματα
ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Γκουροὺ καὶ διαφόρων τεχνικῶν καὶ ἀσκήσεων στοχεύει στὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς ψυχῆς πάνω στὸ σῶμα. Τὸ Ἀποκρυφιστικὸ στοιχεῖο εἶναι παρὸν στὴ Γιόγκα, καθὼς στὰ πλαίσια τοῦ διαλογισμοῦ δίδονται ἀπὸ τὸν Γκουροὺ τὸ «μάντρα», ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ μαγικὴ ἐπίκληση, συνήθως, διαφόρων ἰνδουϊστικῶν θεοτήτων. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅμως διαβεβαιώνει τὸ Χριστιανὸ «ὃτι πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν
δαιμόνια». (Ψαλμ. 95, 5). Ἐπίσης σὲ ὁρισμένες γκουρουιστικὲς ὀργανώσεις ὁ Γκουροὺ θεωρεῖται καὶ λατρεύεται ὡς Θεός.

Ὀρθόδοξες ἐπισημάνσεις

     Ὁ Ἀποκρυφισμὸς σὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ τοῦ σημαίνει πνευματικὴ ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στὰ πονηρὰ
πνεύματα, κατάργηση τῆς κατὰ Χριστὸν ἐλευθερίας καὶ ἐλπίδας του, ἐπανάληψη τῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου νὰ καταστεῖ «θεὸς» μέσω αὐτονόμισης καὶ περιφρόνησης τοῦ δημιουργοῦ Του, ἢ τεχνικῶν αὐτολύτρωσης, διάσπαση τῆς ζωοποιοῦ κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Μὲ τὴ γλώσσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας, Ἀποκρυφισμὸς σημαίνει συνηδητὴ ἐπιλογὴ ἐπιστροφῆς «στὰ ἔργα, στὴ λατρεία, στὴν πομπὴ καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ σατανᾶ». Ἐπιστροφή, δηλαδή, σὲ ὅτι ἀπαρνήθηκε ὁ ἄνθρωπος στὸ ἅγιο βάπτισμά του. Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ κάθε πλάσμα Τοῦ εἶναι ἀπέραντη. Γι' αὐτὸ σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, Τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο «ἳνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α' Ἰωάν. 3,8). Ἀντιθέτως ὁ Ἀποκρυφισμὸς εἶναι ἐπιστροφὴ ὄχι στὴ ζωὴ ἀλλὰ στὴ χώρα τῆς σκιᾶς καὶ τοῦ θανάτου (Ματθ. 4,16).