Τό πορτρέτο ἑνός ἁγίου

2014-08-20 09:42

     Μεγάλου Βασιλείου

     Ἡ ψυχή σου ἐξομοιώνεται μέ ὅσα κάνεις, παίρνει τή μορφή καί τό σχῆμα τῶν πράξεών σου. Ἡ ἐμφάνισή σου, τό ντύσιμο, τό βάδισμα καί ὁ τρόπος πού κάθεσαι, ὅπως καί τό φαγητό σου, τό κρεβάτι, τό σπίτι καί τά ἔπιπλα τοῦ σπιτιοῦ, ὅλα νά εἶναι ἁπλά. Καί τά λόγια καί τό τραγούδι καί ἡ παρέα μέ τό φίλο, κι αὐτά νά τείνουν στό μέτρο κι ὄχι στήν ὑπερβολή. Μήν κάνεις ἐπίδειξη μέ περίτεχνα λόγια, οὔτε μέ κορῶνες στό τραγούδι, μήν κάνεις διαλέξεις ἀλαζονικές καί βαρυσήμαντες, μά ἀπ' ὅλα νά ἀφαιρεῖς τήν ὑπερβολή. Νά εἶσαι καλός μέ τό φίλο, μαλακός μέ τόν ὑφιστάμενο, ἀνεξίκακος μέ τούς θρασεῖς, φιλάνθρωπος μέ τούς περιφρονημένους. Νά παρηγορεῖς ὅσους ταλαιπωροῦνται, νά ἐπισκέπτεσαι ὅσους ὑποφέρουν, νά συζητᾶς μέ γλυκύτητα, νά ἀπαντᾶς μέ χαμόγελο, νά εἶσαι προσιτός σέ ὅλους. Οὔτε νά πλέκεις ἐγκώμια τοῦ ἑαυτοῦ σου, οὔτε νά παρακινεῖς τούς ἄλλους νά σού πλέκουν, καί νά μή συμφωνεῖς μέ λόγο ὑπερήφανο, καλύπτοντας ὅσο μπορεῖς τά προτερήματά σου.

     Ὅσο γιά τά λάθη σου, πρῶτος ἐσύ νά κατηγορεῖς τόν ἑαυτό σου, καί νά μήν περιμένεις νά σέ διορθώσουν οἱ ἄλλοι [...] Μέ τῶν ἄλλων τά λάθη νά μήν εἶσαι αὐστηρός καί νά μήν κάνεις παρατηρήσεις γρήγορα καί θυμωμένα, οὔτε νά τούς καταδικάζεις γιά μικροπράγματα, σάν νά εἶσαι ἐσύ ἀπόλυτα σωστός. Ἀντίθετα, νά στηρίζεις ψυχολογικά ὅσους ἔσφαλαν καί νά τούς καθοδηγεῖς πνευματικά. Καί νά κάνεις τόση προσπάθεια γιά νά ἀποφύγεις τή δόξα τῶν ἀνθρώπων ὅση κάνουν ἄλλοι γιά νά τήν ἀποκτήσουν.  Μή ζημιώνεσαι λοιπόν θέλοντας νά φαίνεσαι στούς ἀνθρώπους. Ὁ πραγματικός, ὁ μεγάλος θεατής  εἶναι ὁ Θεός. Στρέψε σ' Αὐτόν τή φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπρό μισθό. Ἤ μήπως ἀπέκτησες κάποιο ἀξίωμα, καί  οἱ ἄνθρωποι σέ ἀκολουθοῦν καί σέ χειροκροτοῦν; Νά γίνεις ἴσος μέ αὐτούς πού διοικεῖς, γιατί, ὅπως λέει ἡ Καινή Διαθήκη, «μήν καταδυναστεύετε αὐτούς πού ποιμαίνετε», καί μήν τούς ἐξουσιάζετε, ὅπως κάνουν οἱ ἡγέτες στόν κόσμο. Γιατί ὅποιος θέλει νά εἶναι πρῶτος πρέπει νά γίνει δοῦλος ὅλων, ἔτσι ὅρισε ὁ Κύριος. Καί γενικά, νά κυνηγᾶς τήν ταπεινοφροσύνη σάν νά ἤσουν ἐρωτευμένος μαζί της. «Ἀγάπησε τήν καί θά σέ δοξάσει». Ἔτσι θά βρεῖς τό δρόμο γιά τήν ἀληθινή δόξα, τή δόξα πού δίνει ὁ Θεός. Κι ὁ Χριστός θά σέ παρουσιάσει, γιά μαθητή Του, στούς ἀγγέλους καί θά σού δώσει  δόξα, ἄν μιμηθεῖς τήν ταπεινοφροσύνη Του, Ἐκείνου πού λέει: «Διδαχθεῖτε ἀπό τό δικό μου παράδειγμα γιατί εἶμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά καί οἱ ψυχές σας θά βροῦν ξεκούραση».
Ἀπό τό βιβλίο «Μικρή φιλοκαλία τῆς καρδιᾶς»

Χριστιανική Φοιτητική Δράση