Σχετίζεται ὁ Νεοπαγανισμός μέ τόν Νεοσατανισμό;

2014-08-04 22:00

       Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου- Καθηγητοῦ.

        Ὁ σύγχρονος κόσμος βρίσκεται κυριολεκτικά βουτηγμένος σέ μία ἀπίστευτη κατάσταση πνευματικῆς κατάπτωσης. Ἡ πνευματικότητα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνώνυμη μέ τόν ἀποκρυφισμό καί ὁλόκληρο τό φάσμα τοῦ νοσηροῦ μυστικισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται μέ πληθώρα συγκεκριμένων ρευμάτων καί ὁμάδων. Ἡ πηγή τοῦ ἀποκρυφισμοῦ εἶναι κοινή καί οἱ ποικίλες ὁμάδες, συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, τά ὁποῖα δέχονται καί παρέχουν ἀποκρυφιστικό ὑλικό. Δυό τέτοια ρεύματα, ἀπό τούς κυριότερους ἐκφραστές τοῦ ἀποκρυφισμοῦ παγκοσμίως, εἶναι τό νεοπαγανιστικό καί νεοσατανιστικό φαινόμενο. Ἐπισταμένη μελέτη τῆς ἱστορίας τους, τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἐπιδιώξεών τους ἀποδεικνύει πώς τά δύο αὐτά μεγέθη, ὄχι μόνο σχετίζονται μεταξύ τους, ἀλλά εἶναι οἱ δυό ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Πρόκειται γιά ἕνα καί τό αὐτό κίνημα μέ δυό μορφές, διότι ταυτίζονται σχεδόν ἀπόλυτα σέ ὅλες τίς θεωρητικές καί πρακτικές τους ἐκφάνσεις. Προέρχονται ἀπό τήν ἴδια μήτρα, τήν ἀρχαία εἰδωλολατρία καί ὑπηρετοῦν τούς ἴδιους σκοπούς. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι καί τά δύο αὐτά φαινόμενα ἀνήκουν στό ἀποκρυφιστικό πλέγμα τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί εἶναι ἀπό τούς πιό φανερούς καί γνήσιους ἐκφραστές τοῦ ὑδροχοϊκοῦ, νεοεποχίτικου πνεύματος. Ἀμφότερα στηρίζονται στό πνευματιστικό καί ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τῶν θεοσοφικῶν ἀρχῶν.

        Ἄλλωστε ἡ μυστηριώδης θεοσοφική δοξασία περί «Μεγάλης Ἱεραρχίας» καί «Μεγάλης Λευκῆς Ἀδελφότητας» εἶναι ἡ βάση πάνω στήν ὁποία οἰκοδομήθηκε ἡ πίστη σέ θεούς καί δαίμονες στούς σύγχρονους καιρούς. Αὐτές τίς θεοσοφικές ὀντότητες λατρεύουν καί οἱ μέν καί οἱ δέ. Τά τελετουργικά τους εἶναι πιστά ἀντίγραφα ἀρχαίων παγανιστικῶν μυστηριακῶν τελετουργιῶν. Πρόδρομοι τοῦ συγχρόνου ἀποκρυφιστικοῦ κινήματος ὑπῆρξαν οἱ πρωτεργάτες τοῦ ρομαντισμοῦ καί τοῦ νεωτερισμοῦ τοῦ 19ου αἰώνα, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνωστόν, ἐμφοροῦνταν ἀπό σαφεῖς φυσιολατρικές καί ἄρα φιλοπαγανιστικές πίστεις. Ἀπό τόν Τζόν Μίλτων, ὡς τόν Οὐγκῶ καί τόν Πώλ Βαλερύ ὑμνοῦν τό Σατανᾶ «ὡς προμηθεϊκόν ἀντάρτην, εἰς τόν ὁποῖον ἐπιβιώνει ἡ ἀρχαία τραγική ὡραιότης». Ὁ διαβόητος D.A.F. de Sade, ὁ ὁποῖος εἶχε θεοποιήσει τή φύση (φυσιολάτρης παγανιστής), περιγράφει μέ λεπτομέρειες σατανιστικά ὄργια τῆς ἐποχή του ἀπό ὁμοϊδεάτες του. Μέσα στίς διαβόητες Hel Fire Clubs (Λέσχες τῆς Φωτιᾶς τῆς Κόλασης) μαζί μέ τόν ἀποκρυφισμό καί τή μαγεία, καλλιεργήθηκε ὑπέρμετρα ὁ παγανισμός. Ὁ θεμελιωτής τοῦ παγκόσμιου νεοσατανιστικοῦ κινήματος Αlister Crowley (1875- 1947), ἦταν ἀποδεδειγμένα καί παγανιστής.

        Τό 1899 ἐντάχθηκε στό ροδοσταυρικό τάγμα Golden Dawn (Χρυσή Αὐγή), τό ὁποῖο ἀποδεδειγμένα προωθοῦσε τόν παγανισμό, ὅπου μυήθηκε στόν ἀποκρυφισμό καί τή μαγεία. Ὁ δάσκαλός του, Allan Benett, τόν μύησε στά ἀνατολικά παγανιστικά θρησκεύματα καί τόν ἀνατολικό ἐσωτερισμό. Παράλληλα, ἦταν θιασώτης τοῦ αἰγυπτιακοῦ παγανισμοῦ. Στά 1904 στό Κάϊρο καί ὕστερα ἀπό μία μαγική παγανιστική τελετουργία, παρουσιάστηκε στόν ὕπνο τοῦ ὁ δαίμονας Aiwass, μέ κεφάλι γερακιοῦ, ὡς ὁ θεός Ρά, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκάλυψε τό σατανιστικό «Βιβλίο τοῦ Νόμου τῆς Νέας Ἐποχῆς», κατά παρότρυνση τοῦ αἰγυπτιακοῦ θεοῦ Ὄρου. Ο Crowley λάτρευε τό σατανᾶ στό πρόσωπο τοῦ θεοῦ Σατούρνου (Κρόνου) καί ὁ πιό ἀγαπημένος ὕμνος τοῦ ἦταν ὁ «Ὕμνος στόν Πάνα» τόν ὁποῖο εἶχε συνθέσει ὁ ἴδιος καί τόν ὁποῖο ἔψαλλαν «εἰς τόν σατανιστικόν ναόν του, ἐν Λονδίνω».

        Ξεκάθαρος παγανιστής! Τό ἴδιο καί ὁ ἀποκρυφιστής καί φίλος του Crowley, Eugen Grosche (1888-1954), ἱδρυτής τῆς σατανιστικῆς ὀργάνωσης Fraternity Saturni (Ἀδελφότητα τοῦ Κρόνου), λάτρευε τό Σατανᾶ ὡς τόν ξεπεσμένο «θεό» Κρόνο.

        Διαβάζουμε σέ ἕναν ἀπό τούς ὕμνους της: «Ἅγιε Saturnus σέ ἐπικαλοῦμαι. Ἅγιε Κρόνε σέ τιμᾶμε. Ἅγιε Saturnus σέ προσκυνᾶμε!».

        Ὑπάρχουν ἐπίσης σαφεῖς μαρτυρίες ὅτι ὁ Crowley σχετιζόταν καί μέ τόν ναζιστικό παγανισμό. «Συνδεόταν μέ τόν Χίτλερ μέσω τρίτων, πού ἦταν μέλη τοῦ μαγικοῦ τάγματος τοῦ Ναζισμοῦ».

        Οἱ ἀπίστευτες Μυστικιστικές ἐκδηλώσεις τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος εἶχαν ἀναμφίβολα τή σφραγίδα τοῦ νεοσατανιστικοῦ μοντέλου τοῦ Crowley. Ὁ ἱδρυτής τοῦ νεοσατανισμοῦ Anton LaVey (1930-1997) ξεκίνησε ἀπό τήν περιθωριακή φιλοπαγανιστική ὀργάνωση «Sexual Freedom League» (Λίγκα γιά τή σεξουαλική ἐλευθερία) τῶν χίπις τῆς Καλιφόρνιας τή δεκαετία τοῦ 1950. Εἶναι γνωστές οἱ φυσιολατρικές καί φιλοπαγανιστικές πρακτικές αὐτῶν τῶν «ἐπαναστατικῶν» περιθωριακῶν ὁμάδων. Μαζί μέ τή μάγισσα σύζυγό του Diane (Ἄρτεμη) καί τόν διαβόητο ἀποκρυφιστή Kenneth Anger, ὁ LaVey ἵδρυσε στίς 30-4-1966 τήν «Ordo Templis Satanis», τήν Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ καί εἰσήγαγε τόν σατανισμό στό Hollywood. Τά λατρευτικά τυπικά της καί οἱ ἑορτές ἔχουν σαφέστατες παγανιστικές καταβολές.

        Μεταξύ τῶν ἄλλων, στίς «ἐκκλησίες» τοῦ Σατανᾶ γίνονται ἐπικλήσεις παγανιστικῶν θεοτήτων, ὅπως τῶν ἰνδουϊστικῶν Κάλι καί Σίβα, τοῦ Πλούτωνα, τοῦ Μολώχ κ.λπ. Τά ἀγάλματα καί οἱ παραστάσεις τοῦ Μπαθομέτ εἶναι πανομοιότυπα ἀντίγραφα τῶν ἀγαλμάτων τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ θεοῦ Πάνα. Γιά πολλούς, ὁ ἴδιος ὁ Πάνας λατρεύεται ὡς Σατανᾶς στίς σατανικές λατρευτικές συνάξεις. Ἐπίσης ὁ Πάνας θεωρεῖται κύρια θεότητα στήν μαγικοπαγανιστική Wicca.

        Ἡ σημερινή «ἱέρεια» τῆς «ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ», στήν πόλη San Jose (Σάν Ζοζέ) τῆς Καλιφόρνιας, Μάργκαρετ Γουένλ δηλώνει Γουϊκανῆ νεοπαγανίστρια. Τό ἴδιο καί ὁ διαβόητος Ἄγγλος μάγος καί παγανιστής Gerald Gardner (1884-1964) ὑπῆρξε ὁ συνδετικός κρίκος μεταξύ νεοπαγανισμοῦ καί νεοσατανισμοῦ. Ο Gardner εἶναι ὁ πρωτεργάτης τῆς ἀναβίωσης τοῦ ἀρχαίου Κέλτικου παγανισμοῦ καί ὁ ἱδρυτής τοῦ νεοδρυϊδισμοῦ καί τοῦ γουϊκανισμοῦ. To 1940 μυήθηκε στόν σατανισμό καί τή μαγεία ἀπό τή γηραιά μάγισσα Dorothy Chutterburch καί τό 1946 εἶχε συνδεθεῖ μέ τόν ἀρχισατανιστή Alister Crowley, ὁ ὁποῖος τόν ἔχρισε τιμητικό μέλος τῆς μυστικιστικῆς σατανιστικῆς ἀδελφότητας «Ordo Templi Orientis» (O.T.O.), τῆς ὁποίας ἱδρυτής ἦταν ὁ Crowley καί τῆς ὁποίας ὁ παγανιστής Gardner ὑπῆρξε γιά λίγο καιρό ἀρχιερέας της. Ὁ παγανιστής Gardner θαύμαζε τόν σατανιστή Crowley καί ἐπηρεάστηκε ἔντονα ἀπό αὐτόν. Ὑπό τήν ἐπίδρασή του ἔγραψε τό 1949 τό βιβλίο «Hign Magic's Aid» (Βοήθημα ὑψηλῆς μαγείας), πού περιεῖχε μαγικές τελετουργίες στόν κερασφόρο θεό Πάνα. Τό 1951 ἵδρυσε δική του ἀδελφότητα, ὅπου ἐφάρμοζε τίς ἀποκρυφιστικές πρακτικές του Crowley. Τό 1953 μύησε στήν ἀδελφότητά του τή διαβόητη ἀποκρυφίστρια Doreen Valiente, μέ τήν ὁποία διαμόρφωσαν καί συστηματοποίησαν τή λεγόμενη γκαρντεριανή παράδοση, δηλαδή τήν ἀναβίωση τοῦ ἀρχαίου δρυϊδικοῦ παγανισμοῦ καί τῆς μαγικοπαγανιστικῆς Wicca. Τό 1954 ἐξέδωσε ἄλλο βιβλίο γιά τήν ἐξέλιξη τῆς μαγείας, μέ τίτλο: «Witchcraft Today» (Ἡ μαγεία σήμερα), τό ὁποῖο εἶναι ἡ συστηματοποίηση στήν οὐσία τοῦ δρυϊδικοῦ καί γουϊκανικού νεοπαγανισμοῦ.

        Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, βασικό δόγμα τῆς Wicca εἶναι ὅτι ἡ «θρησκεία (καί ἡ) μαγεία...(ἀποτελοῦν) ἕνωση». Τό ἴδιο καί ὁ βορειοευρωπαϊκός νεοπαγανισμός Azatru εἶναι κυριολεκτικά βουτηγμένος στή μαγεία καί τόν ἀποκρυφισμό. Μετά τό θάνατό του Gardner τό ἔργο τοῦ συνεχίζει ὁ Raymond Buckland (Ρεϊμόν Μπάκλαντ). Καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ νεοπαγανισμοῦ ἔπαιξε καί ὁ διαβόητος μάγος σατανιστής Alexander Sanders, ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε, παράλληλα μέ τήν γκαρντεριανή νεοπαγανιστική παράδοση, τή λεγόμενη ἀλεξανδρινή. Στά 1979 ἡ μάγισσα - σατανίστρια ἀπό τήν Καλιφόρνια Στάρχοουκ ἔγραψε τό μπέστ σέλερ «Ὁ Σπειροειδής Χορός: Μία Ἀναγέννηση τῆς Ἀρχαίας Θρησκείας τῆς Μεγάλης Θεᾶς», μία συστηματική παρουσίαση τῶν γουϊκανικῶν παγανιστικῶν τελετουργιῶν, τό ὁποῖο ἔκαμε πολύ μεγάλη ἐντύπωση στούς ἀναγνῶστες τοῦ δυτικοῦ κόσμου καί συνέδεσε τόν σατανισμό μέ τόν Κέλτικο νεοπαγανισμό. 

        Ὑπάρχουν καί ἄλλα στοιχεῖα πού φανερώνουν τή στενή συνάφεια νεοπαγανισμοῦ καί νεοσατανισμοῦ. Οἱ γεμάτες πάθη καί ἐγκληματικές πράξεις παγανιστικές θεότητες δέ διαφέρουν σέ τίποτε ἀπό τά σατανικά κακοποιά πνεύματα. Ἄς θυμηθοῦμε ἐκεῖνο τό γραφικό του ψαλμωδοῦ ὅτι «πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψάλμ. 95, 5). Σέ ὅλα τά παγανιστικά πάνθεα εἶναι ἐμφανής ἡ δαιμονική ὑφή τῶν παγανιστικῶν θεοτήτων. Ἔστω γιά παράδειγμα οἱ Κέλτικες θεότητες, οἱ ὁποῖες εἶχαν προκαλέσει φρίκη στούς Ρωμαίους καί στούς Ἕλληνες. Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας συγγραφέας Λουκιανός μᾶς διέσωσε πολύτιμες πληροφορίες γιά τό ποιόν τῶν ἀγρίων καί αἰμοδιψῶν δρυϊδικῶν θεοτήτων! Τό ἄσβεστο μίσος κατά τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Χριστιανῶν εἶναι τό κοινό στοιχεῖο νεοπαγανισμοῦ καί νεοσατανισμοῦ, καθώς καί τό ἄθλιο καί βρώμικο ὁπλοστάσιό τους. Ἁπλή σύγκριση τῆς «The Satanic Bible» τοῦ LaVey μέ τά γραπτά τῶν νεοπαγανιστῶν ἀποδεικνύει ταυτότητα δοξασιῶν καί ἀπόψεων. Κοινές εἶναι καί οἱ περί ἠθικῆς ἀντιλήψεις τους, οἱ μαγικές τελετουργίες τους, οἱ μαγικές τελετές καθαρμοῦ καί ἀποκήρυξης τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, οἱ ἑορτασμοί τῶν ἡλιοστασίων καί ἰσημεριῶν, ἡ ἀχαλίνωτη σεξουαλική ἐλευθερία, καθώς καί ὁ σεξισμός στά τελετουργικά τους ὄργια.

        Κοινά εἶναι καί τά σύμβολά τους, ὅπως τό πεντάκτινο ἄστρο, τό ὁποῖο γιά τούς Κέλτες παγανιστές ἀντιπροσωπεύει τή θεά Morrigan. Πάνω ἀπ' ὅλα κοινό στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἀτομικῆς ἤ ὁμαδικῆς δύναμης καί θέλησης καθώς καί ἡ ἑωσφορική ἀντίληψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεός.

        Ἡ ἄμεση σχέση νεοπαγανισμοῦ - νεοσατανισμοῦ φαίνεται ξεκάθαρα καί ἀπό τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα στοιχεῖα:

        Τό πρῶτο εἶναι ὁ κοινός ἑορτασμός τῆς ἐτήσιας σατανιστικῆς ἑορτῆς Halloween, ἤ Samhain (Σαμέϊν) τή νύχτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου πρός 1η Νοεμβρίου, ἀρχαία παγανιστική δρυϊδική ἑορτή, ὅπως καί ἄλλη ἀρχαία ἑορτή τοῦ Κέλτικου δρυϊδισμοῦ Balefire (ἑορτή τῆς φωτιᾶς). Τό δεύτερο εἶναι πιό σημαντικό. Πολλές νεοπαγανιστικές ὁμάδες ἑορτάζουν τήν ἑορτή Baltane (Μπαλτέϊν) ἤ Walburgisnacht (Βαλμπούργειος Νύχτα), κατά τήν ὁποία, ὅπως πιστεύουν, «λύνονται ὅλες οἱ μαγικές δυνάμεις». Ἑλληνική ἀρχαιοθρησκη ὁμάδα ἐπέλεξε (τυχαία;) νά ἐξαγγείλει τό καταστατικό της, νά καθορίσει τούς «ἱερούς» της νόμους, καί νά συστήσει τό τελετουργικό της κατά τή «Βαλμπούργειο νύχτα τῆς 30ης Ἀπριλίου, πρός 1η Μαΐου 2005». Γιά ὅσους δέ γνωρίζουν, «Βαλμπούργειος νύχτα» ἤ «Μπαλτέϊν» εἶναι ἡ μεγαλύτερη σατανιστική ἑορτή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται τό φρικτό γεγονός τῆς συστάσεως τῆς «Σατανιστικῆς Ἐκκλησίας», κατά τή νύχτα τῆς 30ης Ἀπριλίου 1966 στήν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ ἀπό τό διαβόητο Anton LaVey!
        Ἰδού μικρό ἀπόσπασμα ἀπό δημοσιευμένο κείμενο τῆς ὁμάδας αὐτῆς: «οἱ νόμοι περί καθαρότητος τῶν ἱερῶν ναῶν τίθενται τελετουργικῶς ἐν ἰσχύ καί θεωροῦνται δημοσίως γνωστοί ἐκ τῆς Βαλμπουργείου νυκτός του τρέχοντος ἔτους»!

        Παραξενευόμαστε ὅταν διάφοροι νεοπαγανιστικοί κύκλοι ἀποκηρύσσουν μέ βδελυγμία τόν συσχετισμό τους μέ τόν σατανισμό, φτάνοντας μάλιστα στό σημεῖο νά καταλογίζουν στό Χριστιανισμό τήν εὐθύνη γιά τήν πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ Σατανᾶ. Μήπως ἀγνοοῦν τά παραπάνω στοιχεῖα; Πάντως, σύμφωνα μέ τόν Μπωντλαίρ «Τό ὡραιότερο τέχνασμα τοῦ Σατανᾶ εἶναι νά μᾶς πείθει ὅτι δέν ὑπάρχει»!

        Δέ χρειάζεται νομίζω μεγαλύτερη προσπάθεια νά ἀποδείξουμε τή στενή σχέση νεοπαγανισμοῦ καί νεοσατανισμοῦ. Ὁ σύγχρονος ἀποκρυφισμός ἔχει ὄνομα, καλεῖται «Νέα Ἐποχή». Τό ὅραμά της εἶναι ἡ ἑδραίωση τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» σέ ὅλο τόν κόσμο, τήν ὁποία ἀποκαλοῦν οἱ «ἀρχαιολάτρες» «Παγκόσμια Συνεργασία Ἀπόλυτα Ἀναγκαία» καί κάποιοι ἄλλοι «Παγκόσμια Δημοκρατία Ὀλυμπισμοῦ». Ἀπώτερος στόχος τῆς εἶναι ὁ ἀφανισμός ἀπό προσώπου γής τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ ἀντικατάστασή του μέ τήν (ὑπό δημιουργία) ἐφιαλτική καί τερατώδη Πανθρησκεία, ὅπου στή θέση τοῦ Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ θά λατρεύεται ὁ Σατανᾶς, στά πρόσωπα τῶν δαιμονικῶν παγανιστικῶν θεοτήτων!

Ἀπό τό ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 50.