Σοφά καί πάντα ἐπίκαιρα διδάγματα

2014-08-20 09:36

Μεγάλου Βασιλείου

·       Δέν γνωρίσαμε ἐμεῖς τόν Θεό γιά τή δικαιοσύνη μας, ἀλλά ὁ Θεός μᾶς γνώρισε διά μέσου τῆς ἀγάπης του.

·       Πρέπει νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀναρίθμητες οἱ εὐκαιρίες πού μᾶς δίνει ὁ Θεός γιά νά τελειοποιηθοῦμε.

·       Ὁ Θεός δίνει τή δύναμη πού χρειάζεται στόν ἄνθρωπο στούς κόπους καί τούς ἀγῶνες του γιά τήν ἀρετή.

·       Ἀπό τήν μνήμη τῶν παρελθόντων καί ἀπό τήν πείρα τῶν παρόντων διδασκόμαστε γιά τό μέλλον.

·       Ὅποιος γεύτηκε τήν γλυκύτητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τόν πρόδωσε, μοιάζει μ' ἐκεῖνον πού ἄλλαξε τό πολύτιμο διαμάντι μ' ἕνα χρωματιστό γυαλί.

·       Μία ἕφοδος τοῦ ἔνθεου δέν μπορεῖ νά φέρει κακό, ἄν ἐμεῖς ἔχουμε ὅπλο τήν πίστη.

·       Ἡ θεία βοήθεια ἀπό τή μία καί ἡ θέλησή μας ἀπό τήν ἄλλη φέρνουν τήν νίκη κατά τοῦ πονηροῦ.

·       Ὁ Θεός δέν ἐξετάζει τόν ἄνθρωπο μερικῶς, ἀλλά συνολικῶς, γιά νά σού διδάξει τήν ἀμεροληψία.

·       Ἡ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα καί ἡ κακία ἔχουν ἕνα κοινό σημεῖο: ἡ μία μολύνει τό σῶμα καί ἡ ἄλλη τήν ψυχή.

·       Διατήρησε ἁγνή τήν ψυχή σου σάν τό πολυτιμότερο κεφάλαιο στή ζωή σου.

·       Οἱ μέλισσες οὔτε σέ ὅλα τά ἄνθη πλησιάζουν οὔτε προσπαθοῦν νά τά σηκώσουν ὁλόκληρα, ἀλλά παίρνουν ὅ,τι τούς εἶναι χρήσιμο καί φεύγουν.

·       Ἡ ψυχή μας ἐξομοιώνεται μέ ὅσα σπουδάζει καί πράττει καί μέ ὅσα αἰσθάνεται, σύμφωνα μέ τήν κατεύθυνση πού τῆς δώσαμε.

·       Ὅπως οἱ ληστές κρύβονται στά σκιερά μέρη γιά νά ληστέψουν περαστικούς, ἔτσι καί ὁ διάβολος κρύβεται στίς ἀπολαύσεις γιά νά κυριεύσει τήν ψυχή μας.

·       Ἡ κακία μοιάζει πολύ μέ τήν ἀτμόσφαιρα πού μολύνει, ὅταν ἔχει δηλητηριώδεις ἀναθυμιάσεις.

·       Ἡ πραγματική χαρά συμβαδίζει οὐσιαστικά μέ τήν λύπη καί τά δάκρυα.

·       Ὁ Θεός δέν ἔχει πάντοτε ἀνάγκη ὑπενθυμίσεως γιά τίς ἀνάγκες μας, ἀλλά τῆς εἰλικρινοῦς διαθέσεώς μας.

·       Οἱ ἡμέρες τῆς ζωῆς μᾶς βιάζονται καί δέν περιμένουν τόν ὀκνηρό νά διορθωθεῖ.

·       Τό κακό καί ἡ ἁμαρτία ξεκινοῦν ἀπό τή δική μας προαίρεση.

·       Ὅταν ἱκανοποιεῖται ἡ ἀνάγκη τοῦ φαγητοῦ δέν πρέπει νά λησμονεῖται ἡ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ.

·       Ὅπως οἱ βαφεῖς βάφουν μέ χρώματα ἀνεξίτηλα, ἔτσι ἀνεξίτηλο πρέπει νά μείνει μέσα μας τό καλό.

·       Μήν ἀφήνεις νά διαμορφώνονται πονηρές ἰδέες στό μυαλό σου τίς ὧρες τῆς ἀναπαύσεως.

·       Ἡ ἀποβολή μίας συνήθειας εἶναι δύσκολο, ἀλλά ὄχι καί ἀκατόρθωτο ἔργο.

·       Τίποτε ἀπό τά γύρω μας δέν μένει ἀμετάβλητο, οὔτε κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.

·       Δέν πρέπει νά ἐπιδιώκουμε τήν θεραπεία τοῦ κακοῦ μέ τό κακό.

·       Τά πράγματα τοῦ βίου ἀλλάζουν εὔκολα δεσπότη, ἡ ἀρετή μόνο εἶναι ἀναφαίρετο κτῆμα.

·       Δῶσε πρώτη κληρονομιά στά παιδιά σου τήν ἀρετή καί ὕστερα μοίρασέ τους καί τήν περιουσία σου.

·       Ἡ ψαλμωδία γιά τά παιδιά εἶναι ἄνεση καί εὐχαρίστηση, ἀλλά καί ἀναφορά στόν Θεό.

·       Ὅπως ἡ φύση παίρνει λαμπρό χρῶμα ἀπό τόν ἀκτινοβόλο ἥλιο, ἔτσι καί ἡ ψυχή μας ἀπό τά διδάγματα τῶν πατέρων.

·       Νά μήν δίνεις ἄφθονο πλοῦτο στίς ἀνέσεις σου ἀλλά στήν ψυχή σου.

·       Ὅπως ὁ ὄγκος τοῦ σώματος δημιουργεῖ πρήξιμο καί φλόγωση, ἔτσι καί τά πάθη φλογίζουν τήν ψυχή.

·       Ὅταν βλέπεις κάποιον νά κλαίει γιά τά ἁμαρτήματά του, συμπάθησέ τον καί μιμήσου τον.

·       Νά ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία καθώς καί τά ἄλογα ζῶα τή δηλητηριώδη τροφή.

·       Νά ἀποφεύγεις τήν ἁμαρτία, ὅπως τό ἐλάφι τό σχοινί καί τό πτηνό τήν παγίδα.

·       Ἀπό ὅποιο πράγμα ἁμαρτάνουμε εὐκολότερα πρέπει νά προφυλασσόμαστε περισσότερο.

·       Προσπάθησε νά περισυλλέγεις τούς ναυαγούς τῆς ἁμαρτίας δείχνοντάς τους σανίδα σωτηρίας τήν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ.

·       Ὅταν μᾶς περιτριγυρίζει ἡ φωτιά τοῦ κακοῦ ἤ τά λιοντάρια τῆς ἁμαρτίας, νά ἐλπίζουμε στό Θεό γιά τή σωτηρία μας.

·       Νά μήν ὑπερπαχύνεις τό σῶμα σου, γιατί ἐξασθενεῖς τήν ψυχή σου.

·       Νά μοιράζεις τά ἐφόδια πρός τό σῶμα καί τήν ψυχή ἀνάλογα μέ τήν ἀνάγκη τοῦ καθενός.

·       Παράβλεπε τή σάρκα πού εἶναι φθαρτή καί ἐπιμελοῦ τῆς ψυχῆς πού εἶναι ἀθάνατη.

·       Ὁ Θεός μᾶς σώζει ἀπό τούς  κινδύνους καί ὅταν ἀκόμη χαθεῖ κάθε ἐλπίδα σωτηρίας.

·       Ἡ θλίψη εἶναι φυσικό φαινόμενο καί ἡ μετάνοια θαυμάσια πράξη.

·       Ὅπως οἱ ἰατρικές συμβουλές ἀποδεικνύονται ὠφέλιμες ὅταν τηροῦνται τό ἴδιο καί οἱ πνευματικές.

·       Ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μας καί ἡ φύση ἀκόμα στενάζει καί ἔφυγαν ἀπό τά φυσικά τους ὅρια οἱ περιοχές τοῦ χρόνου.

·       Φύλαξε τήν πίστη σου πρός τόν Κύριο, ὅπως τό κογχύλι τό σῶμα του ἀπό τόν κίνδυνο.

·       Ὅπως τά ἁρπακτικά πουλιά ἔγιναν τροφοδότες καί φύλακες τοῦ Ἡλιοῦ, ἔτσι καί οἱ ἀσθένειες μᾶς τροφοδοτοῦν τήν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Ἀπό φυλλάδιο δωρεάν διανομῆς σέ ἐνορίες

Χριστιανική Φοιτητική Δράση