Σατανισμὸς

2014-08-04 21:53

             Μητροπολίτου Χὸνγκ Κὸνγκ Νεκταρίου  Τσίλη
             Ἕνα θέμα ποὺ δυστυχῶς τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀποκτᾶ τεράστιες διαστάσεις, ὄχι μόνο στὶς χῶρες τῆς Δύσεως ἀλλὰ καὶ στὴ  δική μας, εἶναι  τὸ θέμα τοῦ Σατανισμοῦ. Ὁ Σατανισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς μία  αἵρεση ποὺ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ ἕνα κίνημα καὶ ἕνας τρόπος ζωῆς ποῦ διαστρέφει τελείως τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ δαιμονοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ἤδη στὶς χῶρες τῆς Δύσεως οἱ τόποι λατρείας ποῦ εἶναι ἀφιερωμένοι στὴ λατρεία τοῦ Σατανᾶ ξεφυτρώνουν  σὰν μανιτάρια. Τραγικὰ θύματα τῆς πραγματικῆς αὐτῆς μάστιγας εἶναι οἱ νέοι ἄνθρωποι, ποῦ πελαγωμένοι σ' ἕναν κόσμο, στὸν ὁποῖο ἡ ἐμπιστοσύνη στοὺς ἄλλους εἶναι δύσκολη, ὁ ἀνταγωνισμὸς πρῶτος κανόνας τῆς ζωῆς καὶ ἰδανικὸ τὸ χρῆμα καὶ τὸ βόλεμα, νομίζουν ὅτι βρίσκουν στὸ σατανισμὸ ἀσφάλεια, σιγουριὰ καὶ τὴ δύναμη ἐκείνη ποὺ θὰ τοὺς δώσει τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Καὶ τελικὰ ἀντὶ τῆς εὐτυχίας συναντοῦν τὴ δυστυχία, ἀντὶ τῆς ἐλευθερίας τὴ χειρότερη ὑποδούλωση, ἀντὶ τῆς ζωῆς τὸ θάνατο. 

            Τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν εἶναι μία προσπάθεια, πρῶτον, νὰ δοθοῦν μὲ ἀπόλυτη συντομία μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ τί πραγματικὰ εἶναι ὁ σατανισμὸς καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ὀλέθριες συνέπειές του γιὰ τὸν ἄνθρωπο καί, δεύτερον, νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅλοι  μας τὴν ἀλήθεια ὅτι πίσω ἀπ' ὅλα αὐτὰ βρίσκεται αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ διάβολος καὶ τὸ ἄσβεστο μίσος του γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος.             
        

Ὑπάρχει διάβολος;

         Ο διάβολος, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μία πραγματικότητα, εἶναι ἕνα ὑπαρκτὸ πρόσωπο καὶ ὄχι «ἀναγκαῖο παράγωγό της θρησκείας» ὅπως λένε πολλοί. Ὑπῆρξε κατ' ἀρχὴν ἄγγελος δημιουργημένος ἀπὸ τὸ Θεὸ καλὸς καὶ ἀγαθὸς καὶ μὲ ἐλευθερία βουλήσεως. Ὑπερηφανεύτηκε ὅμως ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποῦ ἀπολάμβανε κοντὰ στὸ Θεὸ καὶ Θέλησε νὰ στήσει τὸ Θρόνο τοῦ πάνω ἀπὸ τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνει ὅμοιός  του. 

         Αὐτὴ ἡ ἀνταρσία τοῦ τὸν ὁδήγησε στὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μὲ συνέπεια νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγαθὴ καὶ καλὴ φύση του νὰ διαστραφεῖ  τόσο,  ὥστε πλέον νὰ μισεῖ θανάσιμα καὶ τὸ Θεὸ ἀλλὰ καὶ  τὶς ὑπάρξεις ἐκεῖνες ποῦ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὸ Θέλημά  Του.    
 

Ποιὸ  εἶναι  τὸ  ἔργο  τοῦ  διαβόλου;

            Εἶναι ἡ δυστυχία, ἡ καταστροφή, ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖο μισεῖ καὶ φθονεῖ, ἐπειδὴ εἶναι πλασμένος «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει τὸν ἄνθρωπο, ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει φίλος του ἀνθρώπου, γι' αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται «μισάνθρωπος» καὶ  «ἀνθρωποκτόνος». Αὐτὸς ἔβγαλε τοὺς πρωτοπλάστους ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ἀφοῦ πρῶτα τους χώρισε ἀπὸ τὸ Θεὸ σπρώχνοντάς τους στὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ δὲν σταμάτησε ἐκεῖ. Στὴ συνέχεια τοὺς ἔστρεψε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ βλασφημία καὶ τὴν ἀπιστία, καὶ ἐναντίον τῶν συνανθρώπων, ὁδηγώντας τοὺς πολλὲς φορὲς στὸ ἔγκλημα.    

Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸ διάβολο νὰ μᾶς πειράζει;

            Ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμία ἐξουσία πάνω στὸν ἄνθρωπο χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δική μας Θέληση.Ὁ Θεὸς τοῦ ἐπιτρέπει νὰ μᾶς πειράζει, διότι σέβεται τὴ δική μας ἐλευθερία, καὶ θέλει μόνοι μας νὰ διαλέξουμε ἢ τὸ δρόμο τῆς ζωῆς καὶ τῆς τηρήσεως τῶν  ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ δρόμο τῆς βίας καὶ τῆς καταστροφῆς καὶ τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὸ Θεό.            
        

Ποιὰ ἡ σχέση τοῦ διαβόλου μὲ τὸ Θεό;

            Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ ξεγελάσει τὸν ἄνθρωπο μὲ πολλὰ τεχνάσματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ μαγεία. Ἡ μαύρη καὶ ἡ λευκὴ μαγεία εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος. Καὶ στὶς δύο οἱ ἄνθρωποι συνεργάζονται μὲ τὰ δαιμόνια. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι τὰ ἴδια: ὁ χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ σατανᾶ ἐπάνω του.


 Ἔχει σχέση ὁ διάβολος μὲ τοὺς μάντεις, μέντιουμ,  πνευματιστές,  ὡροσκόπια κλπ;


            Ναὶ μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἐξαπατᾶ ὁ διάβολος μὲ τέχνη τὸν ἄνθρωπο ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἐπιθυμία του  νὰ γνωρίσει τὸ μέλλον. Ὁ σατανᾶς δὲν γνωρίζει τὸ μέλλον , οὔτε Θέλει τὸ καλό του ἀνθρώπου. Ἡ πρόγνωση τοῦ μέλλοντος εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο, καὶ ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ.

Γιατί ὁ διάβολος διαλέγει τοὺς νέους;

            Ὁ διάβολος ζηλεύει τοὺς νέους ἀνθρώπους. Εἶναι γνωστὲς οἱ εὐαισθησίες τῶν νέων γιὰ πάθος, δύναμη καὶ δόξα, καθὼς καὶ οἱ ἀνησυχίες τους γιὰ κάθε τί τὸ ὑπερφυσικὸ καὶ μεταφυσικό. Αὐτὸ ἀκριβῶς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπειρία καὶ τὴν ἀδύνατη προαίρεσή τους ἐκμεταλλεύεται ὁ Σατανισμὸς γιὰ νὰ ἀγορεύσει τὰ ἀνύποπτα θύματά του.  

Εἶναι δυνατὸν νὰ μπλέξω καὶ ἐγώ;

            Οἱ περισσότεροι νέοι ποὺ μπλέχτηκαν στὰ δίχτυα τοῦ Σατανισμοῦ βρέθηκαν ἐκεῖ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν. Ἡ ἀνάγκη νὰ ἀνήκουν κόπου, ἡ ἀνάγκη νὰ βιώσουν τὴ ζεστασιὰ καὶ τὴν ἀποδοχὴ ποὺ δὲν γεύτηκαν μέσα στὴν οἰκογένειά τους, τοὺς ὁδηγεῖ στὶς νέες θρησκεῖες, ἀποκρυφισμό, πνευματισμό, μασωνία, Νέα Ἐποχή,  Σαηεντόλοτζι...Σ' αὐτὸ συντελοῦν λίγο ἢ πολὺ ἡ διαφήμιση, τὰ  θρίλερ, ἡ μουσικὴ ρόκ, τὰ σύγχρονα παιδικὰ παιχνίδια τῆς τηλεοράσεως κ.λπ., ποῦ διαμορφώνουν τελικά, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, τοὺς σύγχρονους δράκουλες καὶ ἐθίζουν τοὺς νέους στὴν ἀχαλίνωτη βία, στὴ σεξουαλικὴ ἀσυδοσία, στὴν ἄρνηση ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν.

Ἔχει σχέση ἡ ρὸκ μουσικὴ μὲ τὸ σατανισμό;

            Ὁ διάβολος χρησιμοποιεῖ ἀκόμα κι αὐτὸ τὸ θεῖο  δῶρο τῆς  μουσικῆς γιὰ νὰ ξεγελάσει καὶ νὰ παρασύρει  σιγὰ-σιγά  τους, νεαροὺς κοντά του. Ἔτσι  εἶναι γνωστὸ ὅτι:    
            Οἱ Μπλὰκ Σάμπαθ ἔχουν τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὶς ὁμώνυμες σατανιστικὲς τελετές.  Στα ἐξώφυλλα  κάποιων δίσκων φιγουράρει ὁ δαίμονας  ποὺ  παρακολουθεῖ  σεξουαλικὴ  σκηνή,  καὶ  τὸ 666.               
            Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς  χέβι  μέταλ  Ὄζι Ὄσμπορν γράφει τὸ  «Ζ»  τοῦ ὀνόματός του μὲ τὶς σατανιστικὲς ἀστραπές, ἐπιδεικνύει τὸν ἀνάποδο σταυρό του  καὶ ὁδηγεῖται στὰ  δικαστήρια, γιατί μὲ τὸ τραγούδι τοῦ «Λύση αὐτοκτονίας» ὠθεῖ ἕνα 19χρονο ἀγόρι νὰ αὐτοπυροβοληθεῖ.  

            Οἱ Λὲντ Ζέπελιν σπᾶνε ρεκὸρ πωλήσεων τραγουδώντας «Θέλω ὁ Χριστὸς νὰ γονατίσει μπροστὰ στὸ Σατανᾶ». Ὑπάρχει στὴν Ἀμερικὴ ἡ ἕνωση Wicca, ποὺ σημαίνει «Ἕνωση μάγων καὶ ἐξορκιστῶν». Τὰ μέλη τῆς διαθέτουν τρεῖς ἐπιχειρήσεις δίσκων μουσικῆς καὶ ἀνέδειξαν καλλιτέχνες ὅπως ὁ Μπὸμπ Ντίλαν, οἱ Ρόλλινγκ Στόουνς (ἀνήκουν σὲ δαιμονικὴ αἵρεσή του Σὰν Ντιέγκο), ὁ Ἄλις Κοῦπερ (πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ μία μάγισσα  τοῦ μεσαίωνα). Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Ρόλλινγκ  Στόουνς, ἔχει  παρατηρηθεῖ πὼς τὰ ἄτομα στὶς  συναυλίες τοὺς εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ  τὴν ἀσφάλεια τοῦ συγκροτήματος - καὶ ὀνομάζονται «ἄγγελοι  τῆς  κολάσεως»- σκοτώνουν ἕνα ἄτομο κάθε φορᾶ ποὺ οἱ Στόουνς τραγουδοῦν τὸ τραγούδι τοὺς «Συμπάθεια στὸ Διάβολο».


Τελικὰ ποῦ ὁδηγεῖ ὁ σατανισμὸς τὸν ἄνθρωπο;


            Λέει ἡ: Dorren Irvine :  «Ὅλοι ὅσοι παραδίδονται στὸ σκοτεινὸ δρόμο τῆς  μαύρης μαγείας χάνουν τὴν καθαρότητα τοῦ λογικοῦ τους καὶ πολὺ συχνὰ τρελαίνονται».!!!

            - Δημιουργεῖ τάσεις αὐτοκαταστροφῆς. Ὁ σατανιστὴς Ἀσημάκης Κατσούλας ὁμολογεῖ.: «Ἤθελα νὰ αὐτοκτονήσω, δὲν μποροῦσα  νὰ κοιμηθῶ, ἤθελα νὰ ξεφύγω ἀπὸ ὅλα αὐτά».     
            -Στὴ δυστυχία, στὴν κοινωνικὴ ἀπομόνωση, στὴν ἀδυναμία βίωσης τῆς πραγματικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὀμορφιᾶς τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς σχέσης μὲ τὸ συνάνθρωπο.             
            -Στὴν ἀποκτήνωση τοῦ ἀνθρώπου. Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἀρχισατανιστὴς Ἄντον Λαβέι: «Δὲν εἶμαι ἐνάντια  στὶς  ἀνθρωποθυσίες καὶ τὸν  κανιβαλισμὸ ἀλλὰ ἐνάντια στὶς τιμωρίες καὶ τὶς κοινωνικὲς δυσχέρειες ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν στοὺς δράστες!»   
            -Στὸ βιολογικὸ θάνατο ἀλλά, καὶ τὸ χειρότερο, στὸν πνευματικὸ Θάνατο, ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸ Θεό.


Τί λοιπὸν  πρέπει νὰ  προσέξεις;


            Μὴ διαβάζεις σχετικὰ (εἰσαγωγικά της μαγείας) βιβλία, ὅπως: Σολομωνική, Νεκρονομικό, συνταγὲς μαύρης μαγείας κ.α..Μὴ διαβάζεις  βιβλία ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν Πνευματισμό,  τὴν Παραψυχολογία, μὲ μεταφυσικὰ φιλοσοφικὰ συστήματα ἀνατολικῶν Θρησκειῶν, μὲ τὸν Ὑπνωτισμὸ κ.α..Μὴ  παρευρίσκεσαι σὲ χώρους ὅπου γίνονται σχετικὲς τελετὲς (τραπεζάκια ποῦ κινοῦνται, ποτήρια ποῦ περπατοῦν...).Μὴν ὑπακοῦς σὲ προτροπὲς μερικῶν ποῦ σου λένε: «Ἐπανάλαβε μερικοὺς ἀριθμοὺς καὶ Θὰ δεῖς τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ ἢ τὴ μορφὴ κάποιου ἀγαπημένου σου προσώπου ποῦ ἔχει πεθάνει».Μὴ διαβάζεις ὡροσκόπια καὶ μὴν ἐξαρτᾶς τὴ ζωή σου ἀπὸ τὴν Ἀστρολογία. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο ψέμα καὶ μεγαλύτερη ἀπάτη ἀπ' αὐτά.Μὴ ζητᾶς ποτὲ βοήθεια ἀπὸ μέντιουμ, μάντεις κ.λπ..

Καὶ τί πρέπει νὰ γίνει;

            Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι μόνον ὁ Χριστὸς μᾶς ἀγαπᾶ πραγματικά. Αὐτός, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια  ἀπέδειξε  τὴν ἀγάπη ταῦ χύνοντας τὸ αἷμα Του γιά μας. Μένοντος κοντά Του δὲν ἔχουμε  νὰ φοβηθοῦμε τίποτε. Στοὺς  ἀδιέξοδους  δρόμους ποῦ μπορεῖ νὰ προβάλλουν μπροστὰ μας ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μᾶς προσφέρει τὰ πάντα: ἀγάπη, εἰρήνη, χαρά, εὐτυχία... μᾶς προσφέρει τὸ Χριστό. Γιατί ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ παντοδύναμος Λυτρωτής μας, ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ δώσει ὅλα καὶ νὰ λύσει ὅλα μας τὰ προβλήματα.

 

Ἂς ζήσουμε τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

            Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μὲ τὸ βάπτισμά μας κάναμε ἕνα συμβόλαιο ἀπόρριψης τοῦ σατανᾶ καὶ ἀποδοχῆς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ πήραμε τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.       
            Ἂς ζήσουμε, λοιπόν, αὐτὴ τὴν ἀναγεννημένη ζωὴ ποῦ μᾶς χάρισε ἡ Ἐκκλησία: Μὲ τὰ ἅγια Μυστήρια της, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση, καὶ τὴ θεία Κοινωνία. Με τὴ Θεία  λατρεία (Ἐκκλησιασμό), ποῦ ξεκουράζει καὶ γαληνεύει τὴν ψυχή. Με τὴ μελέτη τοῦ  Εὐαγγελίου,  γιατί μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ γνωρίζουμε καλύτερα  τὸν  Κύριό  μας  Ἰησοῦ  καὶ τὸ Θέλημά Του γιά μας. Κάνοντας συχνὰ καὶ σωστὸ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ποῦ εἶναι ἰσχυρὴ ἀσπίδα καὶ ὅπλο ἀκαταμάχητο ἐναντίον τῶν δαιμόνων. Φορώντας τὸ Σταυρὸ στὸ στῆθος μας. Επικοινωνώντας διὰ τῆς προσευχῆς μὲ τὸ Χριστό. Συνδέοντας τὴ ζωή μας μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους μας. Συμμετέχοντας στὴ ζωὴ καὶ λειτουργία τῆς Ἐνορίας μας, τῆς μεγάλης μας αὐτῆς οἰκογένειας, ὅπου μποροῦμε νὰ βροῦμε κάθε βοήθεια, συμπαράσταση καὶ καθοδήγηση. 

Εἶσαι νέος;

            Εἶσαι νέος μὲ ὁράματα καὶ ἐλπίδες. Μὴν ἀφήνεις τοὺς ἄλλους νὰ σὲ ἐξουσιάζουν, μὴν τοὺς χαρίσεις τὴν ἐλευθερία σου. Μὴν παραδίνεις τὸ συναισθηματικό σου κόσμο καὶ τὴ λύση τῶν προβλημάτων σου στοὺς, ἀστρολόγους, τὶς ὁραματίστριες καὶ σὲ τέτοιου εἴδους ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες. Κυρίως, μὴν ἀπελπίζεσαι μὲ τὶς δυσκολίες ποῦ σου παρουσιάζονται. Ζήτησε πρῶτα νὰ γίνεις ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ μέλος τῆς Βασιλείας Του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ Χριστὸς θὰ σοὺ τὰ δώσει ὅλα, θὰ δώσει νόημα, χαρὰ καὶ εὐτυχία στὴ ζωή σου.
Ἀπὸ τὸ Περιοδικὸ  «Πειραϊκὴ  Ἐκκλησία»,  τεῦχος 163