Πῶς οἱ σατανιστές χρησιμοποιοῦν τήν Ἁγία Γραφή

2014-09-09 08:40

π.Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΡ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

     Ἡ πλύση ἐγκεφάλου. Ἀπό τρεῖς ἕως ἔξι μῆνες κρατάει ἡ «πλύση ἐγκεφάλου». Κι ὅταν ὁ ἔφηβος δείχνει «ὥριμος», τόν πηγαίνουν στό «μαῦρο» ναό. Τόν δέχονται μέ ἀνοιχτές ἀγκαλιές, τοῦ προσφέρουν καφέ καί ἀναψυκτικά. Ὅλα αὐτά γιά νά τοῦ καλύψουν τά συναισθηματικά κενά πού ἔχει ἀπ' τό σπίτι του καί νά νιώθει πώς βρῆκε καινούργιους φίλους καί πώς ἐπιτέλους θ' ἀνήκει κάπου.

Οἱ ἀπορίες

     Ἡ πρώτη ἀντίδραση τοῦ παιδιοῦ εἶναι νά ρωτήσει, γιατί ὁ σταυρός στό «μαῦρο» ναό εἶναι ἀνάποδος.

     - «Γιατί συμβολίζει τή δύναμη τοῦ κάτω κόσμου», τοῦ ἀπαντοῦν. Κι ὕστερα ἀρχίζουν τήν «ἐξήγηση»:

     «Ἄκουσε τί συνέβη: Ὁ Χριστός ἔχασε τή μάχη του μέ τό Σατανᾶ, γι' αὐτό ἄλλωστε σταυρώθηκε. Μήν ἀκοῦς αὐτά πού σου λένε. Εἶναι ψέματα. Ἡ γῆ κυβερνιέται ἀπό τό Διάβολο. Κι ἄν δέν μᾶς πιστεύεις, τό γράφει καί ἡ Καινή Διαθήκη. Νά, ἐδῶ στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή, λέει: "φανερά εἶναι τά ἔργα τῆς σάρκας. Μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθρες, ζήλιες, θυμοί, φανατισμοί, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μεθύσια, ἄσεμνα γλέντια"».

     Δέν τοῦ λένε βέβαια, ὅτι ὁ Μέγας Παῦλος ἐξηγεῖ πώς ὅποιος πράττει τά παραπάνω δέν κληρονομεῖ τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί συνεχίζουν:

     «Καί στή δεύτερη ἐπιστολή πρός Τιμόθεον, λέει: "Εἶναι οἱ ἄνθρωποι φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς στούς γονεῖς τους, ἀχάριστοι, ἀσεβεῖς, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διαβολεῖς, ἀκρατεῖς, σκληροί καί ἀνήμεροι, ἐχθροί κάθε ἀγαθοῦ, προδότες, αὐθάδεις φιλήδονοι κ.λ.π."».

     Καί πάλι δέν τοῦ ἐξηγοῦν πώς ὁ Παῦλος συστήνει ἀκριβῶς νά ἀποφεύγουμε τή συναναστροφή μέ τέτοια ἄτομα.

Τό καταλυτικό ἐπιχείρημα

     Καί καταλήγουν μέ τό πιό... ἰσχυρό τους ἐπιχείρημα! Τό ἀπόσπασμα ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή:

     «Διότι δέν παλεύουμε μέ ἀντιπάλους μέ αἷμα καί σάρκα, ἀλλά μέ τίς ἀρχές, τίς ἐξουσίες, μέ τούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰώνα αὐτοῦ».

     Καί φυσικά οὔτε τώρα τοῦ φανερώνουν πώς, ἀκριβῶς στόν ἑπόμενο στίχο, ὁ ἔνθερμος Ἀπόστολος λέει πώς μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τόν πονηρό μέ τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ.

     Τί κρίμα ἀλήθεια! Νά χρησιμοποιοῦν οἱ σατανιστές τήν Ἁγία Γραφή γιά νά διαστρέψουν τά μηνύματά της καί τίς ἐφηβικές ψυχές, καί νά μήν τήν χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς, οἱ «χριστιανοί», γιά νά σταλάξουμε Φῶς καί γνώση στίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας. Κι ἐκεῖνα, χαμένα, ἐξαπατημένα, χωρίς ἀντίλογο πείθονται...Καί ὁδηγοῦνται στή σατανιστική μύηση, στήν ὁποία καλοῦνται νά ἀπαρνηθοῦν τό βάπτισμά τους, τήν Ἁγία Τριάδα, νά σπάσουν ἕνα σταυρό καί νά καλέσουν τό δαίμονα μέσα τους. Καί γιά νά ἐξασφαλίσουν οἱ σατανιστές τήν ἐφηβική συγκατάθεση, δίνουν στό νέο ἕνα χρηματικό ποσό, ἤ τοῦ ἀγοράζουν κάτι πού ἐπιθυμεῖ.

ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ  «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ»  ΣΕΙΡΑ Β'

https://www.egolpion.com/satanistes_grafi.el.aspx