Πῶς γίνεται καί τί σημαίνει τό σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ;

2014-08-04 11:02

     Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

     Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ γίνεται μέ τόν ἑξῆς τρόπον: ῾Ενώνουμε καί βάζουμε τά τρία δάκτυλά μας στό μέτωπο καί λέγομεν: Εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός, κατεβάζομε τό δεξί χέρι κάτω ἀπο τό στῆθος καί λέγομε: καί τοῦ Υἱοῦ, κατόπιν τό φέρουμε στόν δεξιό μας ὦμο καί ἀπό ἐκεῖ στόν ἀριστερό λέγοντας: καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, καί κλείνομε τήν εὐχήν αὐτή μέ τήν λέξι: 'Αμήν.
     ῎Ετσι κάνομε τόν Σταυρόν ὅταν ἀρχίζωμε μία προσευχή καί ἔτσι πάλι ὅταν τήν τελειώνουμε, μέ τήν διαφορά, ὅτι στό τέλος λέγομε: «Δόξᾳ τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι».
     Τά τρία ἑνωμένα δάκτυλα συμβολίζουν ὅτι κάνουμε τόν Σταυρόν εἰς τό ὄνομα τῆς ῾Αγίας Τριάδος, ἐνῶ μέ τά δύο κλειστά δάκτυλα τῆς παλάμης συμβολίζονται οἱ δύο φύσεις τοῦ Κυρίου μας 'Ιησοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἡ Θεία καί ἀνθρωπίνη.
     ῾Η 'Ανύψωσις τοῦ χεριοῦ μας στό μέτωπο σημαίνει τήν ὕψωσι τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας στήν προσευχή καί στό Θεό.
     ῾Η κάθοδος τοῦ χεριοῦ ἀπό τό μέτωπο στό στῆθος συμαίνει τήν κάθοδο τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ στήν γῆ, ἐνῶ ἡ κίνησις τοῦ χεριοῦ μας ἀπό τό δεξιό ὦμο στό άριστερό, σημαίνει τήν συμφιλίωσι τοῦ ἄνθρώπου μέ τόν Θεό.
     Προσευχές πρός τόν Σωτῆρα μας 'Ιησοῦ Χριστό.
     'Εξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ Αἵματι. Τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις, Σωτήρ ἡμῶν δόξα σοι.
     Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου, καί εὐλόγσον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος, καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.
     Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί τήν ῾Αγίαν σου 'Ανάστασιν δοξάζομεν.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

agiameora.net