Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά

2014-08-04 15:54

           τοῦ Νικολάου Γεωργαντώνη, Φοιτητοῦ Θεολογίας
            Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»  εἶναι μία αἱρετική ὁμάδα, μια  ἑταιρεία πού προσπαθεῖ νά πλανέψει καί νά ἀποσπάσει τούς πιστούς  ἀπό τήν «Μία, Ἁγία καί Καθολική Ἐκκλησία».
            Αὐτή ἡ αἱρετική ὁμάδα  ἱδρύθηκε στῆς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς τό 1884 ἀπό τόν Κάρολο Ρῶσελ. Ξεκίνησε νά διαδίδεται ἡ αἱρετική διδασκαλία μέ τά περιοδικά Σκοπιά καί Ξύπνα κάτι πού συνεχίζεται μέ αὐτό τόν τρόπο μέχρι σήμερα. Χρησιμοποίησαν διάφορα ὀνόματα ἀνά τίς δεκαετίες γιά νά πλανοῦν τόν κόσμο ὅπως «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», «Σπουδαστές τῶν Γραφῶν», «Χιλιαστές», κ.α.
            Συνεχῶς τροποποιοῦν τό προσωπεῖο τους γιά νά μποροῦν εὔκολα νά παραπλανοῦν τούς πιστούς ὅπως γιά παράδειγμα, τώρα τελευταία αὐτοαποκαλοῦνται καί Χριστιανοί! Κάθε ἄλλο παρά Χριστιανοί εἶναι. Ἕνα ἀπό τά ὀνόματα πού χρησιμοποιοῦν, «Χιλιαστές», ἔχει νά κάνει μέ ὅτι πιστεύουν ὅτι θά ἐπιστρέψει στήν γῆ ὁ Χριστός καί θά βασιλέψει γιά χίλια χρόνια πρίν γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία. Αὐτό εἶναι παρανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί εἶναι πλανεμένη ἄποψη.
            Ἡ ἑταιρεία χωρίζεται σέ δύο τάξεις: τό «Κυβερνῶν Σῶμα» καί ὁ «Φρόνιμος Δοῦλος». Στό «Κυβερνῶν Σῶμα» βρίσκονται αὐτοί πού καθοδηγοῦν τήν ὁμάδα αὐτή στούς ὁποίους ὁ Ἰεχωβάς (ἔτσι ὀνομάζουν τόν θεό τούς) τούς λέει τό θέλημά του.
            Οἱ ὑπόλοιποι πού κατατάσσονται στήν κατηγορία «Φρόνιμος Δοῦλος» κάνουν τυφλή ὑπακοή στό «Κυβερνῶν Σῶμα» καί ὅποιος φύγει ἀπό τήν ἑταιρεία θά ἔχει τό ἴδιο τέλος μέ τούς μή-Ἰεχωβάδες, δηλαδή ὅταν ἔρθει ὁ Ἀρμαγεδδῶν, κάτι πού πιστεύουν ὅτι θά γίνει σύντομα, θά σφαχτοῦν καί στό αἷμα τους θά πλύνουν τά πόδια τούς οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»!
            Τί φρικιαστική διδασκαλία πού δείχνει ὁλοφάνερα πῶς εἶναι ἐκτός της Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
            Θέλει μεγάλη προσοχή! Προσπαθοῦν νά πλανήσουν τόν κόσμο μέ τό προσωπεῖο  τῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης μέ ἀποτέλεσμα, δυστυχῶς, πολλοί Χριστιανοί νά πέφτουν στήν παγίδα τους.
            Νά εἴμαστε ἐνημερωμένη γιά αὐτούς ἀλλά περισσότερο, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, νά μελετᾶ τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἔχουμε «ἀντισώματα» ἐνάντια στούς αἱρετικούς.
            Ἀλλά θά ἀναρωτηθεῖ κανείς «Τί ἀκριβῶς διδάσκουν αὐτοί;» Πρέπει νά ξέρουμε γιά νά εἴμαστε ἐνημερωμένοι. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ἀπορρίπτουν κάθε τί πού εἶναι Χριστιανικό.


            Ἀρνοῦνται:
            Τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει μόνο ὁ Πατέρας πού τόν ὀνομάζουν «Ἰεχωβά».
            Τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πιστεύουν ὅτι εἶναι τό πρῶτο κτίσμα τοῦ Πατρός ἤ καί ἀδελφός τῶν ἀγγέλων. Πιστεύουν ὅτι γεννήθηκε καί ἔζησε ὡς ἄνθρωπος καί ὅταν πέθανε, ἐκμηδενίστηκε. Στη θέση τοῦ ἀναστήθηκε ἕνα «πνευματικό ὄν» πού ταυτίζεται μέ τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ.
            Τήν θεότητα καί ὑπόσταση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού τό θεωροῦν ὡς ἡ «ἀπρόσωπη δύναμη τοῦ Θεοῦ».
            Τήν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας καί πιστεύουν ὅτι μόνο οἱ «144,000 Κεχρισμένοι» θά σωθοῦν. Δηλαδή, ἡ Ἑταιρεία ἔχει πάρει τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας ἐδῶ στή γῆ.
            Ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἄυλη. Πιστεύουν ὅτι πεθαίνει μαζί μέ τό σῶμα καί ἐκμηδενίζεται σάν τά ζῶα.
            Τήν Παναγία ὡς Θεοτόκος καί Ἀειπάρθενο.

            Τούς Ἁγίους καί Ἁγίες της Ἐκκλησίας μας.

            Τόν Τίμιο Σταυρό καί τόν βρίζουν καί τό θεωροῦν ὡς ὄργανο ἐγκλήματος.

            Συνοπτικά, βλέπουμε τίς κακοδοξίες καί τούς κινδύνους πού διαδίδουν οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά». Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία χτυπᾶ τήν αἵρεση καί ὄχι τόν αἱρετικό. Ἀδελφοί μας εἶναι καί αὐτοί πού πλανήθηκαν καί πρέπει νά προσευχόμαστε νά ἐπιστρέψουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
            Ἄν ποτέ συναντήσουμε ποτέ ἕναν «Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβά» καί δέν εἴμαστε κατάλληλοι κατηρτισμένοι γιά νά κάνουμε διάλογο, καλύτερα νά ἀποφεύγουμε τήν συνομιλία γιά νά μήν ζημιωθοῦμε ἐμεῖς ἀλλά νά μήν ζημιώσουμε τόν αἱρετικό πού μπορεῖ μέ κάτι λάθος πού θά ποῦμε νά εἰσχωρήσει βαθύτερα στήν αἵρεση.
            Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δημιουργήθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό καί δέν σφάλει ἐπειδή τό Ἄγ. Πνεῦμα καθοδηγεῖ «εἰς ὁδούς Ἀληθείας».
            Νά εἴμαστε  ὅλοι προσεκτικοί καί ἀδιαλείπτως νά προσευχόμαστε γιά τήν σωτηρία μας ἀλλά καί γιά τήν σωτηρία τῷ πλανεμένων ἀδελφῶν μας. Ἄς μήν μείνουμε στάσιμοι, ἀλλά νά μελετοῦμε συνέχεια τήν Ἄγ. Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἀλλά καί μέ τήν ἐνεργή συμμετοχή στά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μποροῦμε νά σώσουμε τήν ψυχή μας. Ἄς ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων. Ἀμήν!

Ἀπό τό https://www.agioritikovima.gr/arxeio/28780-poioi-einai-oi