Νέο - Σατανισμός

2014-08-04 21:57

Ἱστορία - Διδασκαλία - Συμβόλαιο μὲ τὸ διάβολο - Σατανιστικὲς ἐκκλησίες

              π.Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου

                Ὁ σύγχρονος σατανισμὸς ἔχει τὶς ρίζες του στὴν αὐλὴ τῶν Γάλλων βασιλέων τοῦ ΙΗ' αἰώνα, ὅπου ὑπῆρχαν κοινωνικὲς τάξεις ποὺ λάτρευαν τὸ Σατανᾶ καὶ τελοῦσαν μαῦρες λειτουργίες. Βασικὸς στόχος ἦταν ἡ διακωμώδηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ χρησιμοποιοῦσαν καθαγιασμένες ὄστιες.

                Ὁ νέο-σατανισμὸς δὲν ἔχει αὐτὸ τὸ σκοπό. Ἀποβλέπει στὴν ἀπόκτηση δύναμης. Ὑπάρχουν νέο-σατανικὲς ὁμάδες ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ Σατανᾶ σὰν προσώπου. Ὁ Σατανᾶς ἀντιπροσωπεύει τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ ἴδιου πράγματος· στὴν πληρότητα ἀνήκουν καὶ τὰ δύο, τὸ θετικὸ καὶ τὸ ἀρνητικό, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Ἑωσφόρος. Ὅμως καὶ μ' αὐτὸ τὸν τρόπο εἰσέρχεται κανεὶς σὲ χώρους ἐπικίνδυνους καὶ ἀπειλεῖται μὲ καταστροφὴ.

Ἱστορία τοῦ νέο-σατανισμοῦ

             Μεσσίας τῆς κίνησης αὐτῆς εἶναι ὁ Ἄγγλος μάγος Aleister Crowley (1875-1947). Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Edward Alexander. Τὸ 1925 ἀνακηρύχθηκε στὸ Weida/Thuringen ἀπὸ ὁμάδα Γερμανῶν σὲ Σωτήρα τοῦ κόσμου.

           Ο Crowley ἔγινε τὸ 1899 μέλος τοῦ ροδοσταυρικοῦ τάγματος Golden Dawn. Μέσω αὐτοῦ του τάγματος ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ νεογνωστικὴ καὶ μαγικὴ σκέψη. Σχετίσθηκε καὶ μὲ ἄλλα πρόσωπα, ποὺ ἐνδιαφέροντο γιὰ τὴ μαγεία καὶ στὶς τελετουργίες χρησιμοποιήθηκαν ναρκωτικὰ (κοκαΐνη, ὄπιο, χασίσι).

            Ὅμως ὁ Δάσκαλος τοῦ Crowley ἦταν ὁ Allan Benett, ποὺ τὸ 1900 μετανάστευσε στὴν Κεϋλάνη καὶ ἔγινε βουδιστὴς μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ananda Metteya. Ο Crowley πῆγε στὴν Κεϋλάνη καὶ διδάχθηκε κοντὰ στὸν Δάσκαλο τὴ γιόγκα. Μετέβη στὴ συνέχεια στὴν Ἰνδία καὶ τὸ 1904 στὸ Κάϊρο.

            Ἰσχυρίζεται πὼς στὰ πλαίσια τελετουργικοῦ μαγείας ἐμφανίσθηκε σ' αὐτὸν ὁ Guardian Angel Aiwass καὶ τοῦ ὑπαγόρευσε μία Γραφή, ποὺ στοὺς κύκλους τοῦ νέο-σατανισμοῦ χαρακτηρίζεται σὰν «Τὸ βιβλίο τοῦ Νόμου».

                Μέσω τοῦ Aiwass ὁ Θεὸς Horus λέγει στὸν Crowley:

            «Δὲν ἔχουμε τίποτε τὸ κοινὸ μὲ ἐκείνους ποὺ ἀποδιώκονται καὶ μὲ τοὺς ἀνίκανους. Ἀφῆστε τους νὰ πεθάνουν στὴ μιζέρια τους. Μὴ ταυτίζεσθε μ' αὐτούς, συμπόνοια εἶναι τὸ πάθος τῶν βασιλέων. Πατεῖστε τοὺς δυστυχεῖς καὶ τοὺς ἀδύνατους στὸ λαιμό· αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος τῶν ἰσχυρῶν, αὐτὸς εἶναι ὁ δικός μας νόμος καὶ ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου. Ὢ βασιλέα, μὴ πιστεύεις στὸ ψέμα πὼς πρέπει νὰ πεθάνεις. Ἀλήθειά σου λέω, δὲν προορίζεσαι νὰ πεθάνεις, ἀλλὰ νὰ ζήσεις... Nuit! Ahdit! Ra-Joor-Khuit!, ὁ ἥλιος, δύναμη καὶ δόξα, φῶς· αὐτὸ ἁρμόζει στὸν ὑπηρέτη τοῦ ἄστρου καὶ τοῦ ὄφεως» (J. Symonds, The great beast-The life and the Magic of Aleister Crowley, Frogmore/ST. Albans 1973, o. 83).

             Ο Crowley εἶδε τὸν ἀγγελιοφόρο τοῦ Σατανᾶ μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς τυραννικοῦ βασιλιᾶ, μὲ μάτια ποὺ ἔδιναν τὴν ἐντύπωση σὰν νὰ μποροῦσε νὰ τὰ καταστρέψει ὅλα. Οἱ ἀποκαλύψεις, ποὺ καταγράφησαν στὸ βιβλίο τοῦ ἔγιναν κλειδὶ τοῦ νέο-σατανισμοῦ.

Διδασκαλία

             Στὸ κέντρο τοῦ νέο-σατανισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ κύρια ἐπιδίωξη εἶναι ἡ δύναμη· δύναμη χωρὶς ἀναστολές. Ἰδοὺ μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ «Τὸ βιβλίο τοῦ Νόμου»:

            Δὲν ὑπάρχει θεὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο:

            1. ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ δικό του νόμο, νὰ ζεῖ ὅπως θέλει, νὰ ἐργάζεται ὅπως θέλει, νὰ παίζει ὅπως θέλει, νὰ ἀναπαύεται ὅπως θέλει, νὰ πεθαίνει ὅποτε καὶ ὅπως θέλει.

             2. ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τρώγει ,τι θέλει, νὰ πίνει ,τι θέλει, νὰ κατοικεῖ ὅπου θέλει, νὰ ταξειδεύει στὴν ὑδρόγειο ὅπως θέλει.

            3. ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σκέπτεται ,τι θέλει, νὰ λέει ,τι θέλει, νὰ γράφει ,τι θέλει, νὰ σχεδιάζει, νὰ ζωγραφίζει, νὰ σκαλίζει, νὰ χαράζει, νὰ διαμορφώνει καὶ νὰ οἰκοδομεῖ ὅπως θέλει, νὰ ντύνεται ὅπως θέλει.

            4. ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀγαπᾶ ὅπως θέλει: ἐπίσης γεμίστε μὲ ἀγάπη ἀνάλογα μὲ τὴ θέλησή σας, ὅπως θέλετε, ὅποτε, ὅπου καὶ μὲ ὅποιον θέλετε!.

             5. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ φονεύσει ὅλους ἐκείνους ποὺ ζητοῦν νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Οἱ σκλάβοι πρέπει νὰ ὑπηρετοῦν. Ἀγάπη εἶναι ὁ νόμος, ἀγάπη κάτω ἀπὸ τὴ θέληση  (ΑΙ Vel legis i, 51. II, 58. I, 57. Genossenschaft Psychosophia, Ex Occidente Lux - Ein Ketzenbrevier in Freien Folgen, τεύχος 3, Zurich 1955, σ 26).

Τὸ Συμβόλαιο μὲ τὸ Διάβολο

             Ἀπὸ τὸ 1986 σὲ μεγάλες πόλεις τῆς Γερμανίας κυκλοφορεῖ ἕνα Συμβόλαιο μὲ τὸ Διάβολο. Σ' αὐτὸ περιλαμβάνονται μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁδηγίες γιὰ κάθε δόκιμο, ὅπως:

            - Νὰ γράψει τὸ κείμενο μὲ τὸ αἷμα του καὶ νὰ κλείσει τὸ συμβόλαιο ἐνώπιον ἑνὸς μάγου σὰν ἐκπροσώπου τοῦ Σατανᾶ, γιὰ νὰ εἰσέλθει στὴν ὑπηρεσία τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος σὰν ἀντάλλαγμα τοῦ ὑπόσχεται κάθε τιμή, τὴν ἱκανοποίηση κάθε ἐπιθυμίας, πρὸ παντὸς ἀπεριόριστο πλοῦτο καὶ αἰσθησιακὲς ἡδονές.

       - Οἱ δόκιμοι δίνουν στὸ Διάβολο τὸν ὅρκο ὑποταγῆς καὶ ἀναλαμβάνουν τὴν ὑποχρέωση νὰ μὴν ἐπιστρέψουν πλέον ποτὲ στὴ χριστιανικὴ πίστη, νὰ μὴ τηρήσουν καμμία ἀπὸ τὶς ἐντολὲς καὶ νὰ εἶναι ὑποταγμένοι μόνο στὸ Σατανᾶ, νὰ ἐπισκέπτονται τὰ Σάββατα τοῦ ὅσο συχνὰ εἶναι δυνατό, νὰ μὴ λείπουν ἀπὸ κανένα Σάββατο μάγισσας καὶ νὰ παρευρίσκονται πάντοτε στὶς μαῦρες λειτουργίες. Ὑπόσχονται ἀκόμη νὰ διαθέσουν ὅλη τους τὴ δύναμη καὶ τὴ μεγαλύτερη φροντίδα τους καὶ ἰδιαίτερο ζῆλο, ὥστε νὰ ὁδηγήσουν ἄλλα θηλυκὰ καὶ ἀρσενικὰ δημιουργήματα στὴν ὑπηρεσία τοῦ Διαβόλου. Ἀκόμη ἀναφέρεται:

            Οἱ δόκιμοι ὀφείλουν κατὰ τὴν ἑπόμενη σύσκεψη νὰ λάβουν τὸ σατανικὸ βλάσφημο βάπτισμα. Σ' αὐτὸ παραιτοῦνται ρητὰ ἀπὸ τοὺς νονοὺς τοὺς τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος καὶ τοὺς καταρῶνται, καὶ παίρνουν ἀπὸ τὸ Διάβολο νέους νονούς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ τοὺς διδάξουν ἰδιαίτερα τὴ μαύρη τέχνη. Ἀποβάλλουν τὸ μέχρι τώρα ὄνομά τους καὶ λαμβάνουν νέο σατανικὸ ὄνομα γιὰ νὰ ἀναγνωρίζονται.

            Στὸ κείμενο αὐτὸ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ τὰ ἑξῆς φρικιαστικά: Οἱ διάκονοι τοῦ Σατανᾶ ὑπόσχονται κατὰ ὁρισμένο χρόνο νὰ προσφέρουν θυσίες καὶ δῶρα καὶ σὲ ἑορταστικὴ τελετὴ τουλάχιστον μία φορὰ τὸ μήνα νὰ προσφέρουν θυσία ἕνα παιδὶ καὶ νὰ πίνουν τὸ αἷμα του. Αὐτὸ τὸ αἷμα ἔχει σὰν σκοπὸ νὰ λυκοποιήσει αὐτοὺς ποὺ τὸ ροφοῦν κατὰ τὸ χρόνο τῆς πανσελήνου καὶ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς δαίμονες γιὰ τροφή....

        Η Annete Haack, καθηγήτρια θρησκευτικῶν σὲ σχολεῖο τοῦ Μονάχου, μᾶς πληροφορεῖ πὼς τὸ συμβόλαιο αὐτὸ μνημονεύεται σὲ σχολικὲς ἐργασίες ἀπὸ μαθήτριες, ποὺ εἶχαν πάρει γιὰ θέμα τὸν ἀποκρυφισμὸ-σατανισμὸ ἀνάμεσα στοὺς νέους (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 26-28).

Σατανιστικὲς Ἐκκλησίες

                Ἕνας ἀριθμὸς μοντέρνων σατανιστῶν ὀργάνωσε μυστικοὺς συνδέσμους, τάγματα καὶ σατανιστικὲς ἐκκλησίες μὲ εἰδικὸ τελετουργικὸ γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Σατανᾶ.

Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ)

             Το τάγμα αὐτὸ (Ordo Templi Orientis) ἱδρύθηκε κατὰ τὸν ΙΘ' αἰώνα ἀπὸ ὀπαδοὺς τῆς θεοσοφίας. Ὅμως μὲ τὴν ἔνταξη τοῦ ἀδελφοῦ Merlin (Theodor Reuss) κατὰ τὸ 1912 τὸ στοιχεῖο τῆς μαγείας ἔγινε κυρίαρχο. Ο Crowley ἀσκεῖ πλέον ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση καὶ γίνεται ἀδελφὸς Baphomet. Ο Crowley εἶναι καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ τελετουργικοῦ γιὰ τὴ Γνωστικὴ λειτουργία τοῦ τάγματος. Οἱ ἀγγλοσαξονικὲς σατανιστικὲς ὁμάδες ἀνάγονται στὸν ἴδιο μεσσία, τὸν Crowley, ποὺ ἀνακηρύχθηκε Σωτήρας τοῦ κόσμου.

             Στὸ σύμβολο τῆς πίστεως τοῦ τάγματος ἀναφέρεται:  Κᾶνε αὐτὸ ποὺ θέλεις, αὐτὸς ἂς εἶναι ὅλος ὁ νόμος... πιστεύω στὸν ὄφι καὶ στὸ λέοντα, μυστήριο τῶν μυστηρίων, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ εἶναι Baphomet  (Ecclesiae Gnosticae Catholiacae Canon Missae, Zurich, a. 19-20).

             Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πίστη πὼς ὁλόκληρη ἡ φύση πληροῦται ἀπὸ θεϊκὴ δύναμη, τὴν ὁποία μπορεῖ κανεὶς μὲ τὸ τελετουργικὸ νὰ ἀνακαλύψει καὶ νὰ τὴν χρησιμοποιήσει γιὰ τοὺς σκοπούς του.  Μπορεῖ, λένε, ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀνώτερες δυνάμεις. Μὲ τὶς λεγόμενες ἀνώτερες μυήσεις, λένε, μπορεῖ κανεὶς νὰ μεθοδεύσει τὸν κόσμο γύρω του καὶ νὰ τὸν ὑποτάξει. Ὅμως τὶς γνώσεις αὐτὲς πρέπει νὰ τὶς κρατήσει μυστικὲς ἀπὸ κατώτερα ἐξελιγμένους ἀνθρώπους, γιατί ἡ χρήση τους ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι βλαβερὴ.

           Ἄλλες δοξασίες εἶναι ἡ πίστη στὴν  ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ἐπίπεδο σὲ ἐπίπεδο, ἡ μετενσάρκωση. Οἱ σατανιστὲς δὲν πιστεύουν σὲ προσωπικὸ Θεό.

           Τὸ τάγμα αὐτὸ συνιστᾶ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινωνία, γιατί ὁ νόμος τοῦ στηρίζεται  στὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ ἰσχυρότερου, ποῦ καλεῖται νὰ ἐπιβάλει μὲ κάθε τρόπο τὴν προσωπική του θέληση. Μάλιστα τὸ τάγμα πραγματοποιεῖ εἰδικὰ σεμινάρια, ἕνα εἶδος Σχολῆς Ἀνωτέρου Σατανισμοῦ· βασικό του στοιχεῖο εἶναι τὸ σέξ. Κάθε σύναξη τελειώνει μὲ τὴ φράση: Θάνατος στὸν προδότη (F. W. Haack, Von Gott Und Der Welt Verlassen, σ 117).

Thelema-Τάγμα τού Αργυρού Αστέρα

             Πρόκειται γιὰ νέο-σατανιστικὸ τάγμα, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1972 στὸ Βερολίνο ἀπὸ τὸν Dietmar Eschner, ποὺ ὑποστηρίζει πὼς εἶναι διάδοχος καὶ μετενσάρκωση τοῦ Crowley. Ἡ κίνηση αὐτὴ διδάσκει τὸ βιασμό, τὴν αἱμομιξία, τὴ μοιχεία καὶ τὴν παιδεραστία. Τὸ τάγμα αὐτοδιαλύθηκε. Ὅμως πρὶν ἀπὸ τὴ διάλυση, ἀνώτερο Δικαστήριο τοῦ Βερολίνου γνωμάτευσε:

             Σκοπὸς τοῦ τάγματος εἶναι ἡ μετουσίωση τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία ἀνώτερη βαθμίδα συνείδησης. Αὐτὸ ἐπιδιώκεται μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν μέχρι τώρα ἀντιλήψεων γιὰ τὴν ἠθική..., μεταξὺ ἄλλων μέσω ἀναγκαστικοῦ σέξ, μέσω τῆς ὀνομαζόμενης ἐκγύμνασης στὸ συναίσθημα τῆς ἀηδίας - νὰ πίνει κανεὶς τὰ οὔρα του καὶ νὰ τρώγει τὰ κόπρανά του - τὰ θύματα καλοῦνται νὰ ἐξετάσουν τὶς ἀναστολές τους, σὲ δεδομένη περίπτωση καὶ μὲ τὴ χρήση ἀλκοὸλ σὰν βοηθητικὸ μέσο... στὸν ἀρχηγὸ τοῦ τάγματος ἢ στοὺς ἐπὶ μέρους γυμναστὲς τὰ μέλη τοῦ τάγματος ὀφείλουν ἀπόλυτη ὑποταγὴ (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 23).

 

Καθολική Γνωστική Εκκλησία

            Πρόκειται γιὰ σατανιστικὴ ὁμάδα, θυγατρική του Τάγματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς μὲ τελετουργικὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Crowley καὶ προβλέπει τὴν ἐπίκληση τοῦ Μεγάλου Θηρίου, τοῦ Ἑρμῆ, τοῦ Πάνος, τοῦ Σίμωνος Μάγου καὶ ὁλόκληρης σειρᾶς προσώπων, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ Crowley.

             Ἡ ὁμάδα αὐτὴ ὀργανώθηκε ὑπὸ τύπον ἐκκλησίας, μὲ ἐπισκόπους καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή. Ἡ ἱέρεια κατὰ τὶς τελετουργίες γελοιοποιεῖ μὲ χυδαῖο τρόπο τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Στὶς τελετουργίες ἀπαγγέλλεται ὁ σατανιστικὸς νόμος: Κᾶνε ἐκεῖνο ποὺ θέλεις, αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ὅλος ὁ νόμος καὶ ὁ λαὸς ἀπαντᾶ: Ἀγάπη εἶναι ὁ νόμος· ἀγάπη κάτω ἀπὸ τὸ θέλημα  (F. W. Haack, Geheimreligionen, σ. 21).

Εκκλησία του Σατανά (Church of Satan)

            Ἡ ὁμάδα αὔτη ἱδρύθηκε τὸ 1966 ἀπὸ τὸν πρώην θηριοδαμαστὴ καὶ ἰδιωτικὸ ἀστυνομικὸ Lavey, ποὺ ἔπαιζε τὸ ρόλο τοῦ Σατανᾶ στὸ φὶλμ τοῦ Polansky μὲ τίτλο «Τὸ μωρό της Ρόζμαρυ». Τὸ φὶλμ αὐτὸ ἀντιστρέφει τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ βοήθησε στὴν παγκοσμία διαφήμιση τοῦ σατανισμοῦ.

            Ἡ ὁμάδα αὐτὴ θεωρεῖ τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν πλεονεξία ἀρετές· στὴ θέση τῆς ἐγκράτειας, ἀναφέρεται στὶς 9 Statements τοῦ ἱδρυτῆ, ὁ Σατανᾶς ἐνσαρκώνει τὴν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν:  Προβάλλει τὴν ἐκδίκηση ἀντὶ τοῦ στρέψε καὶ τὸ ἄλλο σαγόνι καὶ ὅλες τὶς ὀνομαζόμενες ἁμαρτίες, ἐπειδὴ ὅλες ὁδηγοῦν στὴ σωματική, πνευματικὴ καὶ συναισθηματικὴ ἱκανοποίηση.

             Ὅταν γίνεται κανεὶς μέλος αὐτῆς τῆς ὁμάδας, πρέπει ν' ἀπαντήσει στὴν ἐρώτηση, ἂν ἀγαπάει ταινίες τρόμου, ἂν μισεῖ περισσότερο τὸν πατέρα του ἢ τὴ μητέρα του. Ἂν εἶναι γυναίκα πρέπει νὰ δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: θὰ ἐπιθυμοῦσες νὰ ὑπηρετήσεις σὰν θυσιαστήριο γιὰ μία τελετουργία; Ἂν ὄχι, τότε γιατί; (βλ. F. W. Haask, Von Gott... Verlassen, ο. 134. Annete Haack/F. W. Haack, σ. 20).

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ - ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΑΘΗΝΑ 1997 (4η ΕΚΔΟΣΗ)