Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά

2014-08-04 15:53

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τούς χιλιαστές

Ἀλήθεια καί αἵρεση

            Μόνο ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ σώζει τόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀλήθεια μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἦρθε στόν κόσμο γιά νά "κηρύξει τό εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ" (Μάρκ. 1,14). Νά διδάξει καί νά "μαρτυρίσει τήν ἀλήθεια"(Ἰω. 18,37). Γνωρίζοντας, λοιπόν ὁ ἄνθρωπος τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἐλευθερώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία (Ἰω. 8,32). Ὑπακούοντας σ' αὐτήν μετέχει στήν ἀληθινή ζωή (Ἰω. 14,6)

            Ἀπέναντι στήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ βρίσκεται ἡ πλάνη καί ἡ αἵρεση. Ἡ πλάνη ἀρνεῖται τήν ἀλήθεια καί ἡ αἵρεση τή νοθεύει. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος πού ἔπεσε σέ πλάνη ἤ παρασύρθηκε ἀπό τήν αἵρεση χάνει τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας.

            Ἡ Ἐκκλησία πού εἶναι "ὁ στύλος καί τό στήριγμα τῆς ἀλήθειας"( Ἅ Τίμ. 3,15), ἀπό τά πρῶτα χρόνια ἀκόμη, ἀγωνίστηκε σκληρά νά κρατήσει ἀκέραιη καί ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια, πού μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστός. Ἡ συνεχής φροντίδα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων τους ἦταν νά προφυλάξουν τούς χριστιανούς ἀπό τίς πλανεμένες διδασκαλίες, τούς "ψευδοδιδασκάλους" καί τούς "ψευδοπροφῆτες (Μάτθ. 7,15 ΄Β Πετρ. 2,1 Ἅ Ἰω. 4,1 )

            Ἀνθρῶποι αἱρετικοί πού προσπάθησαν νά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια (Πράξ. 20,30), ἐμφανίστηκαν πολλοί. Τέτοιοι παλαιότερα ἦταν οἱ Ἀρειανοί, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι καί ἄλλοι. Αἱρετικοί ὑπάρχουν καί στίς μέρες μας. Ἐξίσου ἐπικίνδυνοι μέ τούς παλιούς, καί ὑπηρετώντας τόν ἴδιο πάντα στόχο: κηρύσσοντας "διεστραμμένα" νά ἀποσποῦν τούς χριστιανούς "ὀπίσω αὐτῶν". Στήν αἵρεσή τους.

            Ἀπό τούς πιό ἐπικίνδυνους αἱρετικούς τῶν ἡμερῶν μᾶς εἶναι καί οἱ Χιλιαστές. Σ' αὐτούς ἀναφέρονται τά παρακάτω. Σκοπό ἔχουν νά σέ πληροφορήσουν γιά τό τί πρέπει νά γνωρίζεις γι' αὐτούς. Διάβασε τά μέ προσοχή. Προσπάθησε ν' ἀνταποκριθεῖς σέ ὅτι μέ ἀγάπη σου ζητᾶμε. Κᾶνε νά φτάσει καί σέ χέρια ἄλλων ἀδελφῶν μας, πού πιθανόν βρίσκονται σέ ἄγνοια ἤ ἀκόμη καί σέ κίνδυνο.

            "Προσέχετε τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἔρχονται μέ ἔνδυμα προβάτων, ἐνῶ μέσα τούς εἶναι λύκοι ἁρπακτικοί" (Ματθ. 7,15).

Τί πιστεύουμε ἐμεῖς καί τί διδάσκουν ἐκεῖνοι.

            Οἱ πιό βασικές ἀλήθειες τίς πίστεώς μας σέ ἀντίθεση μέ τούς Χιλιαστές πού εἶναι ἀπό τούς πιό φοβερούς αἱρετικούς ὅλων τῶν ἐποχῶν, διότι υἱοθέτησαν καί κηρύττουν τίς περισσότερες ἀπό τίς πλάνες, πού στηρίχτηκαν κατά καιρούς ἀπό διάφορους αἱρεσιάρχες. Σ' αὐτές πρόσθεσαν καί πολλές ἄλλες. Ἐδῶ ἁπλῶς ἀναφέρουμε τίς μεγαλύτερες.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΠΙΣΤΗ

            1.Βασική ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ πίστη στήν Ἁγία Τριάδα. Ὁ Θεός εἶναι Ἕνας κατά τήν οὐσία ἀλλά ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδή τρία Πρόσωπα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

            2. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι "Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ". Γεννημένος προαιώνια ἀπό τό Θεό Πατέρα, εἶναι τῆς ἴδιας οὐσίας καί τῆς φύσεως μ' Ἐκεῖνον. Ὄντας λοιπόν τέλειος Θεός, ἔγινε καί τέλειος ἄνθρωπος "διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν".

            3. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό τρίτο πρώσοπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅπως ὁ Υἱός, πού γεννιέται ἀπό τό Θεό Πατέρα, εἶναι τῆς ἴδιας φύσεως μ' Ἐκεῖνον, ἔτσι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἐκπορεύεται ἐπίσης ἀπό τόν Πατέρα (Ἰω. 15,26), εἶναι πάλι τῆς ἴδιας φύσεως καί τῆς ἴδιας οὐσίας, δηλαδή Θεός.

            4. Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀποτελεῖται μόνο ἀπό σῶμα. Ἔλαβε ἀπό τό δημιουργό Θεό καί ψυχή, πού εἶναι ἀθάνατη. Ἀκόμη δεχόμαστε πῶς ἡ ζωή συνεχίζεται καί μετά τό θάνατό μας.

            5. Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ἡ Παναγία εἶναι "ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου" μας.

            6. Ἐμεῖς τιμοῦμε τούς Ἁγίους του Θεοῦ, δηλαδή ἐκείνους πού ἀφιέρωσαν ὁλόκληρη τή ζωή τους στό Θεό καί ἔζησαν ἀκολουθώντας πιστά τό θέλημά Του. Δεχόμαστε ἀκόμη πώς αὐτή ἡ μετοχή τους στή θεία ζωή, τούς δίνει τή δυνατότητα νά μεσιτεύσουν στό Θεό γιά μας.

            7. Ὡς χριστιανοί ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας. Σωζόμαστε μόνο ὅταν εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ὅταν γινόμαστε μέτοχοί της θείας χάριτος μέσω τῶν μυστηρίων, πού συνέστησε καί παράδωσε ὁ ἴδιος ὁ Λυτρωτής μᾶς Ἰησοῦς.

            8. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μᾶς εἶναι τό καύχημα ὅλων τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐπάνω του θυσιάστηκε ὁ Λυτρωτής μας. Τόν τιμοῦσαν καί τόν προσκυνοῦσαν οἱ χριστιανοί ἤδη ἀπό τά ἀποστολικά χρόνια. Ἔτσι κι ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά τόν σεβόμαστε καί νά τόν προσκυνοῦμε.

            9. Οἱ Ὀρθόδοξοι τιμοῦμε καί ἀσπαζόμαστε τίς ἱερές εἰκόνες. Ὄχι βέβαια, τά ξύλα, ἀλλά τά εἰκονιζόμενα ἱερά πρόσωπα.

Χιλιασμός.

            1. Οἱ Χιλιαστές ὄχι μόνο ἀπορρίπτουν τήν πίστη στόν Τριαδικό Θεό, ἀλλά φτάνουν νά γράφουν πῶς ἡ Τριαδική διδασκαλία προέρχεται ἀπό τή "διάνοια τοῦ Σατανᾶ" ( Ἄρα λένε πῶς ἕνας Ἅγιος Σπυρίδονας ἀποδυκνείοντας αὐτά σκεφτόταν ἀπό τόν Σατανᾶ).

            2. Οἱ Χιλιαστές, ὅπως ὁ παλιός αἱρεσιάρχης Ἄρειος, πού καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἅ οἰκουμενική Σύνοδο, ἀρνοῦνται τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας καί διδάσκουν πώς εἶναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτή καί μόνο ἡ πλάνη τούς δείχνει πώς εἶναι "ἀντίχριστοι".

            3. Γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα οἱ Χιλιαστές προχωροῦν ἀκόμη πιό πέρα καί ἀπό τούς παλιούς Πνευματομάχους, πού καταδίκασε ἡ ΄Β οἰκουμενική Σύνοδος. Δέν παραδέχονται ὄχι μόνο τή θεότητά Του, ἀλλά οὔτε καί τήν πρωσοπική Τοῦ ὑπόσταση. Τό θεωροῦν ἁπλῶς ἐνεργό δύναμη τοῦ Θεοῦ.

            4. Οἱ Χιλιαστές δέν πιστεύουν στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ὅπως παλιά οἱ Θνητοψυχίτες. Γι' αὐτούς ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο σῶμα. Ὅτι ὀνομάζουμε ψυχή, ἔιναι ἁπλῶς ἡ ζωή, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ζωή τῶν ζώων. Πεθαίνοντας ὁ ἄνθρωπος περιέρχεται στήν ἀνυπαρξία. Ἐκμηδενίζεται.

            5. Οἱ Χιλιαστές δέν ἀναγνωρίζουν τήν Παναγία ὡς Θεοτόκο καί παρερμηνεύοντας , ὅπως τό συνηθίζουν, διάφορα χωρία τῆς Γραφῆς, ἀπορρίπτουν ὅτι ὑπῆρξε Ἀειπάρθενος.

            6. Οἱ Χιλιαστές ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη τῶν Ἁγίων καί ἑπομένως τίς μεσιτεῖες τους καί τήν τιμητική προσκύνηση τούς ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Καί εἶναι φυσικό, ἀφοῦ δέχονται πώς οἱ ἄνθρωποι- ἄρα καί οἱ Ἅγιοι - μετά τό θάνατο τούς ἐκμηδενίζονται.

            7. Οἱ Χιλιαστές δέν πιστεύουν στήν Ἐκκλησία. Ἀρνοῦνται τή σωστική χάρη τῶν μυστηρίων. Πολεμοῦν καί διαβάλλουν τούς κληρικούς.

            8. Οἱ Χιλιαστές δέν χρησιμοποιοῦν καί δέν τιμοῦν τό Σταυρό. Εἶναι χαρακτηριστικό: Δέν κάνουν ποτέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ! Φτάνουν μάλιστα ν' ἀποκαλοῦν ἐμᾶς τούς χριστιανούς πού τόν κάνουμε εἰδωλολάτρες!

            9. Οἱ Χιλιαστές εἶναι εἰκονομάχοι. Ὄχι μόνο δέν τιμοῦν καί δέν προσκυνοῦν τίς εἰκόνες ἀλλά τίς χλευάζουν καί τίς καταπατοῦν.

Ποιοί εἶναι.

            Ἀσφαλῶς κάτι ἔχεις ἀκούσει γιά τούς Χιλιαστές. Ἀκόμη εἶναι πιθανό νά ἔχουν χτυπήσει καί τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου ἤ νά τούς εἶδες κάπου (στή λαϊκή ἀγορά, σέ μία πλατεία, σέ κάποιο δρόμο), νά πουλοῦν τά βιβλία καί τά περιοδικά τους. Λοιπόν, τί ἀκριβῶς εἶναι οἱ Χιλιαστές;

            Πρόκειται γιά μιά ὕπουλη καί ἐπικίνδυνη αἵρεση. Μία ξενόφερτη καί ξενοκίνητη ὀργάνωση. Μία τεράστια πολυεθνική μετοχική ἐταιρία, πού ἑδρεύει στό Μπρούκλιν τῆς Ἀμερικῆς καί ἀπό ἐκεῖ, μέσω βιβλίων καί περιοδικῶν της πού διοχετεύει σ' ὁλόκληρο τόν κόσμο, κηρύττει τίς πιό χοντροκομμένες πλάνες καί ἐπαναλαμβάνει τίς περισσότερες ἀπό τίς ἀντιχριστιανικές διδασκαλίες, πού μέχρι σήμμερα ὑποστήριξαν οἱ διάφοροι αἱρετικοί.

            Ἡ ὀργάνωση τῶν Χιλιαστῶν (" Βιβλική καί Φυλλαδική Ἐταιρία Σκοπιά") ξεκίνησε τόν περασμένο αἰώνα (1881). Ἱδρυτής καί πρῶτος ἀρχηγός τῆς ὑπῆρξε ὁ ἀμερικανοεβραῖος ἔμπορος Κάρολος Ρῶσσελ.

            Οἱ Χιλιαστές μᾶς παρουσιάζονται μέ διάφορα ὀνόματα. Εἶναι κι αὐτό ἕνα ἀπό τά πολλά τεχνάσματά τους. Ἀλλάζουν συχνά ὄχι μόνο ὀνόματα ἀλλά καί διδασκαλία, ὅταν αὐτό ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά τους.

            Τά πιό γνωστά ὀνόματα τούς εἶναι Χιλιαστές καί μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά. ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ὀνομάστηκαν,. γιατί πιστεύουν πώς ὁ Χριστός θά ἔρθει στή γῆ γιά νά ἐγκαθιδρύσει μιά ἐπίγεια βασιλεία, πού θά διαρκέσει χίλια χρόνια. Ἔφτασαν μάλιστα νά ὁρίσουν καί χρονολογίες γιά "τό τέλος τοῦ πονηροῦ κόσμου" καί τήν ἔναρξη τῆς βασιλείας, πού βέβαια, διαψεύστηκα. Ἡ τελευταία χρονολογία πού εἶχαν ὁρίσει ἦταν τό φθινόπωρο τοῦ 1975. Γιά μιά ἀκόμη φορᾶ ἔπεσαν ἔξω καί γελοιοποιήθηκαν!

            Οἱ Χιλισαστές θέλουν νά ἀποκαλοῦνται ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. Μέ τήν ὀνομασία αὐτή "Γιεχωβάδες") εἶναι καί πιό γνωστοί στό λαό μας. Γιατί θέλουν νά ὀνομάζονται ἔτσι; Διότι ἰσχυρίζονται πώς ὁ Θεός πρέπει νά ἀποκαλεῖται μόνο μέ τό ἑβραϊκό του ὄνομα "Ἰεχωβά". Ὅποιος δέν ὀνομάζει ἔτσι τόν Θεό δέν σώζεται! Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός εἶναι τελείως ἀστήρικτος. Ὄχι μόνο διότι ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη ὀνομάζεται ἀκριβέστερα "Γιαχβέ" ἀλλά καί διότι τό ὄνομα αὐτό δέν εἶναι τό μοναδικό. Στήν Π. Διαθήκη ὑπάρχουν κι ἄλλα ὀνόματα τοῦ Θεοῦ (Ὧν, Θεός Ἀβραάμ κ.τ.λ.).

            Τελευταία οἱ Χιλιαστές διεκδικοῦν ἀκόμη καί τό ὄνομα τοῦ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ. Ὡστόσο, εἶναι ὁλοφάνερο πώς τό κάνουν γιά νά ἐξαπατήσουν τούς ἁπλούς καί ἀκατόπιστους ἀδελφούς μας. Χριστιανοί εἶναι μόνο ἐκεῖνοι πού πιστεύουν στό Χριστό. Ὅσοι ἀρνοῦνται τή θεότητά Του, ὅπως οἱ Χιλιαστές, εἶναι ἀντίχριστοι.

            "Ἀγαπητοί, νά μήν πιστεύεται σέ κάθε πνεῦμα, ἀλλά νά δοκιμάζεται τά πνεύματα, ἐάν εἶναι ἀπό τό Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφῆτες βγῆκαν στόν κόσμο" ( Ά Ιω. 4,1).

Πῶς δροῦν.

            Μιλώντας γιά τήν ὀργάνωση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, θά πρέπει νά καταλάβουμε καλά πώς πρόκειται γιά ἕνα κολοσσιαῖο οἰκονομικό ὀργανισμό. Μέ κέντρο τό Μπρούκλιν τῆς Ἀμερικῆς ἡ ὀργάνωση κατευθύνει μιά ἀπίθανη προσηλυτιστική προπαγάνδα, γιά τήν ὁποία διατίθενται ἀνυπολόγιστα οἰκονομικά μέσα καί στήν ὁποία στρατεύονται τά ἀτυχῆ θύματα τῆς χιλιαστικῆς πλάνης.

            Κάθε μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά εἶναι ἕνα ἐξάρτημα αὐτοῦ του τεράστιου μηχανισμοῦ καί ὄργανο τῶν σχεδίων τοῦ Μπρούκλιν. Ὁ "ζῆλος" πού βλέπουμε νά ἔχουν, δίδοντας τά ἔντυπά τους καί κηρύττοντας τίς ἰδέες τους, εἶναι ἀποτέλεσμα ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ.

            Τό πιό σπουδαῖο ἔργο τῶν Χιλιαστῶν εἶναι ἡ ἐξάπλωση τῶν διδασκαλιῶν τους καί ἡ διάδοση τῶν βιβλίων καί τῶν περιοδικῶν τούς ὅπως ἡ "ΣΚΟΠΙΑ" καί τό "ΞΥΠΝΑ". Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ πλύση ἐγκεφάλου πού ὑφίστανται, ὥστε τούς κάνει νά πιστεύουν πῶς αὐτό πού κάνουν εἶναι τό πιό σπουδαῖο ἔργο καί ὅτι ἀποτελεῖ ὑπηρεσία καί λατρεία πρός τόν Ἰεχωβά!

            Τό σκοπό αὐτό ὑπηρετεῖ ὁ μηχανισμός καί ἡ ἱεραρχία τῆς ὀργανώσεως πού ἔχουν, τό ἄφθονο χρῆμα πού ξοδεύουν καί εἰσπράττουν, οἱ συναθροίσεις πού πραγματοποιοῦν, τά συνέδρια πού ὀργανώνουν.

            Οἱ Χιλιαστές κινοῦνται παντοῦ:

            Ἐπισκέπτονται συνοικίες καί γυρίζουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι.

            Κυκλοφοροῦν στούς δρόμους, τίς πλατεῖες, τίς στάσεις τῶν λεωφορείων, καί σταματοῦν ἀνύποπτους διαβάτες.

            Στέκονται στούς φωτεινούς σηματοδότες τῶν δρόμων προτείνοντας τά περιοδικά τους σέ ὁδηγούς αὐτοκινήτων.

            Τελευταία ἐμφανίζονται καί στούς χώρους τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν.

            Οἱ Χιλιαστές ἀρέσκονται νά ὀνομάζονται καί "σπουδαστές τῶν Γραφῶν". Κρατοῦν πάντοτε στά χέρια ἤ στίς τσάντες τούς τήν Ἁγία Γραφή καί εἶναι ἕτοιμοι, ἄν χρειαστεῖ, ν' ἀρχίσουν νά ἀραδιάζουν ἐπιλεγμένα βιβλικά χωρία. Μήν τούς πιστεύεις. Γιά τούς Χιλιαστές πάνω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή βρίσκεται τό περιοδικό "ΣΚΟΠΙΑ". Τά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού παρερμηνεύουν φρικτά, τά χρησιμοποιοῦν γιά νά ἐξαπατήσουν τούς ἀφελεῖς.

            Ἕνα ἀπό τά πολλά τεχνάσματα πού χρησιμοποιοῦν οἱ Χιλιαστές, εἶναι καί ἡ εὐγένεια. Χτυπώντας τήν πόρτα ἑνός σπιτιοῦ ἐμφανίζονται γλυκομίλητοι καί χαμογελαστοί. Προσοχή! Δέν εἶναι αὐθόρμητη ἡ συμπεριφορά τους. Ἔχουν πάρει ὁδηγίες γι' αὐτό. Καί τό κάνουν γιά νά ξεγελάσουν τά ὑποψήφια θύματά τους.

Πῶς ν' ἀντιδροῦμε.

            Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε καλά: Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά εἶναι πολύ ἐπικίνδυνοι.Τόσο γιά τίς φοβερές πλάνες πού διδάσκουν ὅσο καί γιά τό σύστημα πού ἀκολουθοῦν, προκειμένου νά μᾶς αἰχμαλωτίσουν στήν αἵρεσή τους. Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, νά εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοί καί ν' ἀντιδροῦμε σωστά.

            Ἄν χτυπήσουν τήν πόρτα μας, θά τούς διώξουμε χωρίς καμιά συζήτηση. Εἶναι ἀφέλεια νά πιστεύουμε πώς μέ τή συζήτηση μαζί τους εἶναι πιθανό νά τούς βοηθήσουμε. Δέν ἔρχονται νά μᾶς ἀκούσουν. Ἔρχονται γιά νά πλασάρουν τό δηλητήριο τῆς πλάνης τους, ἀκολουθώντας καλά μελετημένο καί δοκιμασμένο σχέδιο. Συζήτηση μαζί τους σημαίνει γι' αὐτούς πώς δείξαμε ἐνδιαφέρον. Θ' ἀνοίξουν καρτέλα μέ τά στοιχεῖα μας. Καί μετά ἀπό λίγες μέρες θά μᾶς ξανάρθουν.

            Μακριά ἀπό τά χέρια μας τά περιοδικά τούς "ΣΚΟΠΙΑ" καί "ΞΥΠΝΑ", καθώς καί τά διάφορα βιβλία τους. Οὔτε μία δραχμή γιά τόν κορβανά (ταμεῖο) τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά. Δέν ἀγοράζουμε, λοιπόν, τίποτε καί δέν δεχόμαστε τίποτε, ἔστω κι ἄν μᾶς τό προσφέρουν δωρεάν.

            Ἄν ἐμφανιστοῦν Χιλιαστές στή συνοικία καί τή γειτονιά μας, δέν φτάνει ἐμεῖς μόνο νά μήν τούς ἀνοίξουμε τήν πόρτα. Πρέπει νά ἐνημερώσουμε σχετικά καί τούς ἄλλους ἐνοίκους τῆς πολυκατοικίας ἤ τούς γείτονές μας. Νά ξέρουν κι ἐκεῖνοι γιά τί πρόκειται. Ἀκόμη ἄς φροντίσουμε ἀμέσως νά εἰδοποιήσουμε καί τόν ἐφημέριό της ἐνορίας μας.

            Τούς ἱερεῖς μας ἀκόμη ἐνημερώνουμε, ἄν μάθουμε πώς σέ κάποιο σπίτι τῆς γειτονιᾶς μᾶς γίνονται συναθροίσεις Χιλιαστῶν ἤ ἀκόμη ἄν πληροφορηθοῦμε πώς κάποιος ἀδελφός μας χριστιανός κινδυνεύει νά πέσει στά δίχτυά τους.

            Δέν παραλείπουμε ἐπίσης νά ἐπισημαίνουμε τόν κίνδυνο καί στούς συγγενεῖς καί φίλους μας καί νά τούς συνιστοῦμε νά μή δέχονται ἐπισκέψεις Χιλιαστῶν στά σπίτια τους.

            Εἶναι χρήσιμο καί γιά μᾶς τούς ἴδιους, ἀλλά καί γιά νά μπορέσουμς νά προστατεύσουμς καί ἄλλους, νά εἴμαστε κατατοπισμένοι πάνω στά ὅσα διδάσκουν οἱ Χιλιαστές. Ὑπάρχουν σήμερα ἀξιόλογα ἀντιχιλιαστικά βιβλία, πού μπορεῖ ὁ ἐφημέριός μας νά ὑποδείξει ἤ καί μόνοι μας νά ἀναζητήσουμε στά χριστιανικά βιβλιοπωλεῖα.

Τό χρέος τῶν Ὀρθοδόξων.

            Εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὁ Κύριός μας ζητᾶ ν' ἀγαπᾶμε ὅλους τους ἀνθρώπους. Ἑπομένως καί τούς Χιλιαστές, πού ἔπεσαν θύματα μίας καταχθόνιας προπαγάνδας.

            Λυπούμαστε βαθιά γιατί πρόδωσαν τήν πίστη τους κι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο πού θέλουμε καί προσευχόμαστε, εἶναι νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά ἐπιστρέψουν στό φῶς καί στήν ὀρθή πίστη.

            Ἄν κάτι ἀποστρεφώμαστε, αὐτό δέν εἶναι οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἀλλά οἱ φρικτές αἱρέσεις πού ὑποστηρίζουν καί προσπαθοῦν μέ λυσσαλέο πεῖσμα νά μᾶς ἐπιβάλλουν.

            Ἀνήκουμε ὡς χριστιανοί στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τήν Ἐκκλησία πού κράτησε ἀνόθευτη κι ἀπαραχάρακτη τήν ἀλήθεια, τήν ὁποία ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους ὁ Χριστός μας καί μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοί του.

            Αὐτό ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ γιά μᾶς ἕνα ὑψηλό προνόμιο καί μία μεγάλη τιμή. Ταυτόχρονα ὅμως, γεννᾶ καί ὁρισμένες ὑποχρεώσεις. Ἔχουμε χρέος νά γνωρίζουμε τήν πίστη μας. Ποιά εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.Ἰδιαίτερα ὀφείλουμε νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, πού εἶναι ὁ ζωντανός λόγος τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά τονίσουμε πώς, ἄν οἱ Χιλιαστές καταφέρνουν μερικές φορές νά ἐξαπατοῦν, αὐτό γίνεται γιατί πολλοί ἀπό μᾶς τούς χριστιανούς εἴμαστε ἀκατατόπιστοι στά θέματα τῆς πίστεως.

            Ἡ ὀρθόδοξη πίστη, ὡστόσο, δέν εἶναι μόνο ὑπόθεση γνώσεως. Κυρίως εἶναι ὀρθός τρόπος ζωῆς. Ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους μας ὄχι ἁπλῶς νά Τόν γνωρίσουμε, ἀλλά νά ζήσουμε τή δική Του ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε.

            Ἡ συνεπής χριστιανική ζωή ὅλων μας εἶναι ἡ πιό πειστική ἀπόδειξη ὅτι ἡ πίστη μᾶς εἶναι ἡ μόνη ὀρθή πίστη.Ὁ χριστιανός πού ζεῖ ἑνωμένος μέ τό Χριστό μέ τή συχνή προσευχή, μέ τακτική συμμετοχή στά μυστήρια καί τήν κοινή λατρεία, τή ζωή καί τά ἔργα τῆς ἐνορίας του, βρίσκεται σέ ἀσφάλεια.

            Ἀνήκοντας ὀργανικά καί ὄχι τυπικά στά λογικά πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δέν κινδυνεύεις ἀπό τούς λύκους, τούς διάφορους δηλαδή αἱρετικούς ( Ἰω. 10,1-16)

Ἀπό τό https://www.imk-agparaskeve.gr/index.php/antieretika-arthra/47-martires-iexoba/116-2010-03-26-15-52-29