Λόγος γιά τήν προσευχή

2014-08-01 16:18

            Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

            ... Ἡ προσευχή δίνεται στόν προσευχόµενο. Ἡ προσευχή πού γίνεται µὄνο ἀπό συνήθεια , χωρίς καρδιά συντετριµµένη γιά τίς ἀµαρτίες της, δέν εἶναι ἀρεστή στόν Θεό . ...

            ... Ὤ ἄνθρωπε, µἄθε τήν κατά Χριστόν ταπείνωση καί θά σού χαρίσει ὁ Κύριος νά γευθεῖς τή γλυκύτητα τῆς προσευχῆς. Κι ἄν θέλεις νά προσεύχεσαι καθαρά, τότε γίνε ταπεινός, ἐγκρατής, ἐξοµολογήσου εἰλικρινῶς καί θά σέ ἀγαπήσει ἡ προσευχή. Γίνε ὑπάκουος, ὑποτάξου εὐσυνείδητα στίς ἀρχές καί µεἶνε εὐχαριστηµένος γιά ὅλα, καί τότε ὁ νοῦς σου θά καθαριστεῖ ἀπό µἄταιους λογισµούς. Νά θυµᾶσαι πώς σέ βλέπει ὁ Κύριος καί πρόσεχε µἤπως λυπήσεις µἐ κάτι τόν ἀδελφό - µἡ τόν κατακρίνεις καί µἡ τόν στενοχωρήσεις οὔτε µ ' ἕνα βλέµµα - καί τό Πνεύµα τό Ἅγιο θά σέ ἀγαπήσει καί Αὐτό θά σέ βοηθήσει σ ' ὅλα.

            ... Πολλοί προσεύχονται προφορικά ἤ προτιµοῦν νά προσεύχονται µἐ βιβλία. Καί αὐτό καλό εἶναι καί ὁ Κύριος δέχεται τήν προσευχή τους. Ἄν ὄµως κανείς προσεύχεται στόν Κύριο καί σκέφτεται ἄλλα πράγµατα, τότε ὁ Κύριος δέν εἰσακούει αὐτοῦ του εἴδους τήν προσευχή. Ὅποιος προσεύχεται ἀπό συνήθεια, δέν ἔχει ἀλλαγές στήν προσευχή. Ὅποιος ὄµως προσεύχεται θερµά, ὑφίσταται πολλές ἀλλαγές κατά τήν προσευχή: Δίνει µἄχη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ, µἄχη ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐναντίον τῶν παθῶν του, ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, καί πρέπει νά εἶναι κάθε στιγµή ἀνδρεῖος . ...

            ... Οἱ συµφορές καί οἱ κίνδυνοι ἐδίδαξαν πολλούς νά προσεύχονται . Μ ' ἐπισκέφθηκε κάποτε στήν ἀποθήκη τροφίµων ἕνας στρατιωτικός, πού κατευθυνόταν στή Θεσσαλονίκη. Ἡ ψυχή µοὐ τόν ἀγάπησε καί τοῦ λέγω: «Προσεύχου στόν Κύριο νά λιγοστέψουν οἱ θλίψεις».

            Καί αὐτός ἀπαντᾶ : «Ξέρω νά προσεύχοµαι . Τό ἔµαθα στόν πόλεµο,  ὅταν ἤµουν στίς µἄχες. Παρακαλοῦσα θερµά τόν Κύριο νά µἐ φυλάξει ζωντανό. Τά βόλια ἔπεφταν, τά βλήµατα ἔσκαζαν καί λίγοι ἔµειναν στή ζωή. Ἄν καί πῆγα πολλές φορές στή µἄχη, ὁ Κύριος µἐ ἐφύλαξε». Ἐνῶ τά ἔλεγε αὐτά, ἔδειχνε πώς προσευχόταν καί ἀπό τή στάση τοῦ σώµατος τοῦ φαινόταν πώς ἦταν ὅλος βυθισµένος στόν Θεό . ...

            ... Ὅταν ἀγαπᾶς κάποιον θέλεις νά τόν σκέφτεσαι, νά µἰλᾶς γί ' αὐτόν, νά εἶσαι µἀζί του . Ἡ ψυχή ἀγαπᾶ τόν Κύριο ὡς Πατέρα καί δηµιουργό καί παρουσιάζεται µπροστά Του, µἐ φόβο καί ἀγάπη: µἐ φόβο, γιατί εἶναι ὁ Κύριος ΄ µἐ ἀγάπη, γιατί ἡ ψυχή δέν Τόν ξέρει ὡς Πατέρα γεµάτον ἔλεος καί ἡ χάρη Τοῦ εἶναι γλυκύτερη ἀπό κάθε τί ἄλλο . ...  

Ἀπό τό https://paterikakeime.blogspot.gr/p/blog-page_4860.html