Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

     Ἡ εὐσεβὴς Ἄννα σύζυγος τοῦ Ἰωακείμ, πέρασε τὴν ζωή της χωρὶς νὰ μπορέσει νὰ τεκνοποιήσει, καθὼς ἦταν στείρα. Μαζὶ μὲ τὸν Ἰωακεὶμ προσευχόταν θερμὰ στὸν Θεὸ νὰ τὴν ἀξιώσει νὰ φέρει στὸν κόσμο ἕνα παιδί, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἀφιέρωνε τὸ τέκνο της σὲ Αὐτόν.

     Πράγματι, ὁ Πανάγαθος Θεὸς ὄχι μόνο τῆς χάρισε ἕνα παιδί, ἀλλὰ τὴν ἀξίωσε νὰ φέρει στὸν κόσμο τὴν γυναίκα ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν Μεσσία, τὸν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

     Ὅταν ἡ Παναγία ἔγινε τριῶν χρόνων, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἡ Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείμ, κρατώντας τὴν ὑπόσχεσή τους, τὴν ὁδήγησαν στὸ Ναὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία. Ὁ ἀρχιερέας παρέλαβε τὴν Παρθένο Μαρία καὶ τὴν ὁδήγησε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου δὲν ἔμπαινε κανεὶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπειδὴ γνώριζε ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ τὸ μελλοντικὸ ρόλο τῆς Ἁγίας κόρης στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου.

     Στὰ ἐνδότερά του Ναοῦ ἡ Παρθένος Μαρία ἔμεινε δώδεκα χρόνια. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ προμήθευε τὴν Παναγία μὲ τροφὴ οὐράνια. Ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ Θείου Εὐαγγελισμοῦ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις· ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς, μεγαλοφώνως βοήσωμεν· χαῖρε τῆς οἰκονομίας, τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσης.

Ἀκοῦστε τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ΕΔΩ

Πηγή: https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1232/sxsaintinfo.aspx

Κείμενα γιά τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-21 14:24
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ     Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸν καρπὸ (Ματθ. 7, 16. Λουκ. 6, 44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατὰ τὴν...

Λόγος Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-04 01:04
     ...Ἄν ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι πρέπει ὅλη τή ζωή μας νά εἴμαστε στενά ἑνωμένοι μέ τό Ἀληθινό Κλῆμα, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά τρεφόμαστε μέ τό ζωοποιό χυμό ἀπό τή Θεία Ρίζα, τό ἴδιο αὐτό ἰσχύει καί γιά τά μικρότερα κλήματα τοῦ Ἀμπελιοῦ, τά πιό μικρά πράσινα φύλλα καί...

Τό κοντάκιον τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων

2015-11-03 21:42
     «Ὁ καθαρώτατος ναός τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστάς καί παρθένος, τό ἱερόν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ σήμερον εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου τήν χάριν συνεισάγουσα τήν ἐν πνεύματι θείῳ· ἥν ἀνυμνοῦσιν ἄγγελοι Θεοῦ· αὕτη ὑπάρχει σκηνή ἐπουράνιος».     Ἡ...

Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων

2015-11-03 21:37
     «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ παρθένος δείκνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις». (Ἀπολυτίκιον τῶν...

Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-03 21:25
     Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἰεροθέου     1. Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στόν Ναό συνδέεται μέ θαυμαστά γεγονότα. Ὅταν μιλᾶμε γιά Ναό, ἐννοοῦμε τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος καί ὅταν κάνουμε λόγο γιά Εἰσόδια στόν Ναό, ἐννοοῦμε τήν...

Ὁμιλία στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-03 21:07
     Τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως κυροῦ Μελετίου     Ὅταν ὁ Κύριος παρέδωσε τόν νόμο στόν προφήτη Μωυσῆ καί τοῦ ὑπέδειξε πῶς πρέπει νά λατρεύει ὁ κόσμος τόν ἀληθινό Θεό, εἶπε:      «Πρόσεξε Μωυσῆ νά φροντίσεις τήν τάδε ἡμέρα...

Ἡ Παναγία ὡς ναός τοῦ Θεοῦ, Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

2015-11-03 20:56
     τοῦ Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Κοσμήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.      Ἄν θά ἐπιχειροῦσε κανείς νά περιγράψει μέ μία μόνον φράση τόν ρόλο καί τόν σκοπό τῆς Ἐκκλησίας, θά μποροῦσε νά πεῖ ὅτι «Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά φανερώνει τόν Θεό στόν κόσμο». Καί...

Τά εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

2015-11-03 20:43
     Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀντινόης κ.κ. Παντελεήμονος     Μεγάλη καί παγκόσμιος εἶναι ἡ σημερινή γιορτή τῆς Παναγίας ἐνδόξου, ὑπερευλογημένης, δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὁλόκληρος ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος σ' ὅλα τά μέρη...

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

2015-11-03 20:36
     Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου     Κατόπιν τῆς γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, οἱ ἅγιοι προπάτορες, Ἰωακείμ καί Ἄννα, οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ὑπόσχεσή τους, πρόσφεραν στόν ναό τήν Παναγία σέ ἡλικία μόλις τριῶν χρόνων.     Τήν...