Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Θέλω νά εἶμαι ἁγνός

2015-11-29 17:44
Ἡ σημασία τῆς ἁγνότητας     Ἁγνός δέ θεωρεῖται ἐκεῖνος πού φύλαξε ἀρρύπωτο τό πήλινο σῶμα του, ἀλλά ἐκεῖνος, πού ὑπέταξε τά σωματικά μέλη στήν ψυχή εἶναι ὁ τελείως ἁγνός.     Ὅσο ἄφθαρτος καί ἀσώματος εἶναι ὁ Κύριος, τόσο εὐφραίνεται μέ τήν ἁγνότητα καί...

Περί ψεύδους

2014-08-01 14:41
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Ἀπό τόν σίδηρο καί τήν πέτρα (διά τῆς προσκρούσεως) γεννᾶται ἡ φωτιά, καί ἀπό τήν πολυλογία καί τά εὐτράπελα τό ψεῦδος. Τό ψεῦδος εἶναι ἐξαφάνισις τῆς ἀγάπης, καί ἡ ἐπιορκία ἄρνησις τοῦ Θεοῦ....

Περί πολυλογίας καί σιωπῆς

2014-08-01 14:39
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Ἔχομε ἀναφέρει μέ συντομία στά προηγούμενα ὅτι εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο, καί γί΄ αὐτούς ἀκόμη ποῦ θεωροῦνται πνευματικοί, νά κρίνουν τούς ἄλλους, πράγμα ποῦ ὑπεισέρχεται ἀνεπαίσθητα. Καί εἶναι τό νά κρίνη...

Περί ἀκηδίας

2014-08-01 14:36
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου            1. Πολλές φορές ἕνας ἀπό τούς κλάδους τῆς πολυλογίας, ὅπως τό εἴπαμε καί προηγουμένως, εἶναι καί ὁ παρών, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀποτελεῖ καί τό πρῶτο τέκνο της. Ἐννοῶ τήν ἀκηδία. Γί΄αὐτό καί τῆς ἐδώσαμε τήν θέσι ποῦ...

Περί καταλαλιᾶς

2014-08-01 14:35
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Κανείς ἀπό ὅσους σκέπτονται ὀρθά δέν θά ἔχη, νομίζω, ἀντίρρησι ὅτι ἡ καταλαλιά γεννᾶται ἀπό τό μίσος καί τήν μνησικακία. Γί΄αὐτό καί τήν ἐτοποθετήσαμε στήν σειρά τῆς μετά τούς προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα τοῦ...

Περί μνησικακίας

2014-08-01 14:32
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Ὁμοιάζουν, οἱ μέν εὐλογημένες καί ὅσιες ἀρετές μέ τήν κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, οἱ δέ ἀνόσιες κακίες μέ τήν ἁλυσίδα ποῦ ἔπεσε ἀπό τά χέρια τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου (πρβλ. Πράξ. ιβ΄ 7) . Διότι οἱ μέν πρῶτες, καθώς ἡ μία ὁδηγεῖ...

Περί γαστριμαργίας

2014-08-01 14:31
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου        1. Προκειμένου τώρα νά ὁμιλήσωμε περί κοιλίας, ἀπεφασίσαμε πάλι, ὅπως καί σέ ὅλα τά ἄλλα θέματα, νά στρέψωμε τήν φιλοσοφία μας ἐναντίον μας. Διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστο ἐάν ἀπηλλάγη κανείς ἀπό αὐτήν, πρίν κατοικήση τόν...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι' αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.

     Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.

     Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μὲ τὴν λίγη τροφὴ νίκησε τὸ κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας, πάθη πολὺ λεπτὰ καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμπλέκονται στὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις. Μὲ τὴν ἡσυχία, νοερὰ καὶ σωματική, ἔσβησε τὴν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας. Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δικό του ἀγώνα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ εἴδωλα. Ἀνέστησε τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ τὴν ἀπειλοῦσε. Μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῶν ἀΰλων καὶ οὐρανίων ἔκοψε τὰ δεσμὰ τῆς λύπης. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ὁ κατεξοχὴν ἄνθρωπος, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀνακαινισμένος. Καὶ μὲ ὅσα ἔγραψε δὲν μετέφερε σὲ ἐμᾶς μόνο τὶς ἀνθρώπινες γνώσεις ἀλλὰ τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη, γι' αὐτὸ ὁ λόγος του εἶναι ἀφοπλιστικὸς καὶ θεραπευτικός.

     Μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια ἄσκηση στὴν ἔρημο, σὲ προχωρημένη πλέον ἡλικία, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς μονῆς Σινᾶ, ἐνῷ πρὸς τὸ τέλος τοῦ βίου του ἀποσύρθηκε πάλι στὴν ἔρημο, ὅπου κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη σὲ ἡλικία ἑβδομήντα ἐτῶν, κατὰ τὸ ἔτος 600 μ.Χ.

     Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται, ἐπίσης, τὴν Δ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.

     Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγραψε δύο περίφημα συγγράμματα: τὴν «Κλίμακα» καὶ τὸ «Λόγο πρὸς τὸν Ποιμένα». Ἡ «Κλίμακα» εἶναι συνέχεια τῶν ἡσυχαστικῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης παρουσιάζει τὰ στάδια τῆς τελειώσεως σὲ τριάντα κεφάλαια. Τὴν ἰδέα τῆς κλίμακος ἐμπνεύστηκε ἀπὸ τὸ ὅραμα τοῦ Ἰακώβ, τὸν δὲ ἀριθμὸ τριάντα ἀπὸ τὴν ἡλικία τῆς ὡριμότητας κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἄρχισε τὴν δημόσια δράση Του.
     Κατ' ἀρχὰς περιγράφει τὸ πρῶτο στάδιο τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ποὺ συνίσταται στὴν ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ καθετὶ ποὺ ὑπενθυμίζει τὸν κόσμο, τὴν ξενιτεία. Ἔπειτα ἔρχεται ἡ περιγραφὴ τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀσκητοῦ, μεταξὺ τῶν ἀρετῶν καὶ κακιῶν, οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀνάμεικτες: λύπη, ὑπακοή, μετάνοια, μνήμη θανάτου, κατὰ Θεὸν πένθος, ἀοργησία, μνησικακία, καταλαλιά, σιωπή. Τὰ τελευταία κεφάλαια ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἐν ἀγάπῃ τελείωση, τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ἐσωτερικὴ προσευχή.

Ἀπό τό https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx