Ἁγίου Νικολάου (Βελιμίροβιτς) Ἐπισκόπου Ἀχρίδος καί Ζίτσης

Μόνο αὐτό πού βγαίνει ἀπό τό στόμα μας μᾶς κάνει ἀκάθαρτους

2015-12-07 12:22
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας     «Οὐδέν ἐστιν ἔξωθέν του ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν ὁ δύναται αὐτόν κοινῶσαι, ἀλλά τά ἐκπορευόμενα ἐστί τά κοινούντα τόν ἄνθρωπον» (Μρ. 7, 15). Αὐτά τά λόγια του Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι πού δέν θέλουν νά νηστεύουν τά ἑρμηνεύουν μέ τόν...

Γιά τήν δύναμη τοῦ καλοῦ λόγου καί τήν ἐπιείκεια στούς ἁμαρτωλούς

2015-12-07 12:00
     Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπισκόπου Κριμαίας     «Καί παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπί τό τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καί λέγει αὐτῶ· ἀκολούθει μοί. Καί ἀναστᾶς ἠκολούθησεν αὐτῶ» (Μθ. 9, 9).     Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Ματθαῖος,...

Περί τοῦ γογγυσμοῦ κατά τοῦ Θεοῦ

2015-12-06 17:26
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας     Τήν προηγούμενη Κυριακή προσπάθησα νά ἀποκαλύψω τό μεγαλεῖο καί τό βάθος τοῦ λόγου τοῦ ἀποστόλου Παύλου πού τόν ἑαυτό τοῦ ὀνομάζει σπονδή στή Θυσία. Σᾶς ἔλεγα γιά τίς ἀμέτρητες συμφορές καί τά βάσανα πού ὑπόφερε σ' ὅλη τή ζωή του γιά τόν...

Μή κρίνετε, ἴνα μή κριθῆτε...

2015-12-06 17:17
     Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ Ἰατροῦ     «Μή κρίνετε, ἴνα μή κριθῆτε· ἐν ὤ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ὤ μέτρω μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμίν. τί δέ βλέπεις τό κάρφος τό ἐν τῷ ὀφθαλμῶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τήν δέ ἐν τῷ σῶ ὀφθαλμῶ δοκόν οὐ...

Περί κενοδοξίας

2015-12-05 14:48
Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας ὁ θαυματουργός     Ὅταν ὁ Κύριος ἔφυγε ἀπό τή συναγωγή, πῆγε στό σπίτι τοῦ Σίμωνα καί ἐκεῖ θεράπευσε τήν πεθερά του. «Δύοντος δέ τοῦ ἡλίου πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτούς πρός αὐτόν δέ ἐνί ἐκάστω αὐτῶν τάς χείρας...

Περί τῆς ὥρας τοῦ θανάτου

2015-12-05 14:37
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ Ἰατροῦ     Πρίν γίνει ὁ προφήτης Δαβίδ βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ ὑπηρετοῦσε τόν βασιλιά Σαούλ. Ὁ Σαούλ, ἐπειδή γνώριζε ὅτι ὁ Δαβίδ θά πάρει τό θρόνο, τόν καταδίωκε, προσπαθώντας νά τόν θανατώσει. Μία φορά ὅταν ἡ ζωή τοῦ κινδύνευε, ὁ προφήτης...

Νά κρατᾶτε τήν πίστη μας πού εἶναι αἰώνια καί ἀναμφισβήτητη

2015-12-05 14:33
Αγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας     * ...Ὁ πνευματικός κόσμος δέν ἐρευνᾶται μέ τίς μεθόδους πού ἐρευνοῦμε τόν ὑλικό κόσμο. Οἱ μέθοδοι αὐτές εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλες γιά νά ἐρευνοῦμε μ' αὐτές τόν πνευματικό κόσμο.... Ὑπάρχουν φαινόμενα τά ὁποῖα ἡ ἐπιστήμη ποτέ δέν θά μπορέσει...

Ὁ Κύριος νά μᾶς βοηθήσει νά ἀκολουθοῦμε πάντα τήν ὁδό τῆς δικαιοσύνης...

2015-12-05 14:25
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας     * ...Δεχόμαστε μόνο ἐκεῖνες τίς διδασκαλίες πού τρέφουν τήν φιλαυτία καί τόν ἐγωισμό μας καί μᾶς βοηθᾶνε νά ἀκολουθοῦμε τό δικό μας δρόμο, τό δρόμο τῆς ἁμαρτίας. Πολεμᾶμε κάθε τί πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τούς σκοπούς μας, κάθε τί πού...

Ἡ τέλεια ἀγάπη

2015-11-30 18:55
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς     Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παντοτινή ἐπίγνωση τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ πρός αὐτούς, θά εἶναι φιλάνθρωποι κι ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Δέν ὑπάρχει τίποτ' ἄλλο πού νά κάνει τούς ἀνθρώπους ἄσπλαχνους πρός τούς ἄλλους, ὅσο ἡ πεποίθηση πώς κανένας δέ θέλει...

Ἡ μετάνοια

2014-08-22 16:55
Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος     «...πεπλήρωται ὁ καιρός καί ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίω» (Μάρ. 1, 15).     Μετάφραση:     Συμπληρώθηκε ὁ καθορισμένος καιρός κι ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετανοεῖτε καί...
1 | 2 >>

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Βελιμίροβιτς) Ἐπισκόπου Ἀχρίδος καί Ζίτσης

     Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε στὶς 23 Δεκεμβρίου 1880 στὸ χωριὸ Λέλιτς τῆς κεντροδυτικῆς Σερβίας. Ἦταν τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἐννέα τέκνα τῶν εὐσεβῶν ἀγροτῶν Δραγομίρου καὶ Αἰκατερίνης. Ἀσθενικὸς στὴν σωματική του διάπλαση καὶ κράση, ἐπέδειξε ἀπὸ μικρὸς τὴν εὐφυΐα του, τὴ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κλίση πρὸς τὸν μοναχικὸ βίο. Σπούδασε, παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς μεγάλης πτωχείας τῆς οἰκογένειάς του, στὴ θεολογικὴ σχολὴ Βελιγραδίου, ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τῆς Θεολογίας στὴ Βέρνη τῆς Ἐλβετίας (1908), διδάκτωρ στὴν Ὀξφόρδη τῆς Ἀγγλίας (1909) καὶ τὸ Χάλλε τῆς Γερμανίας (1911). Γνώριζε ἑπτὰ γλῶσσες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴν ἑλληνική.

     Ὁ Νικόλαος λάτρευε τὸν Θεὸ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἰσχῦος καὶ διανοίας αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε στόμα καὶ σοφία ἀσυναγώνιστο καὶ ἀκαταγώνιστο. Ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στὴ μονὴ Ρακόβιτσα, κοντὰ στὸ Βελιγράδι, τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 1909. Εἶχε ἀρρωστήσει βαριὰ ἀπὸ δυσεντερία καὶ ἔταξε, ἐὰν ὁ Κύριος τὸν θεραπεύσει, νὰ Τοῦ ἀφιερωθεῖ διὰ βίου μὲ ὅλη του τὴν ὕπαρξη, ὅπως καὶ ἔγινε.

     Κατὰ τὴν περίοδο 1915 - 1919 ἀπεστάλη στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀγγλία, γιὰ νὰ συντρέξει καὶ νὰ ἐνισχύσει τὸν πολύπαθο Σερβικὸ λαό. Τὸ ἔτος 1919 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ζίτσης στὴν κεντρικὴ Σερβία καὶ τὸ ἔτος 1920 μεταφέρθηκε στὴν Ἀχρίδα, ὅπου ἀνέπτυξε ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικό, ποιμαντικό, κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο.

     Ὁ Ἐπίσκοπος Νικόλαος, παρὰ τὴν τεράστια μόρφωσή του καὶ τὰ πολλά του χαρίσματα, διακρινόταν γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ ἤθους του, τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη του. Ἡ ἀρετή, ἡ ὁποία κατ' ἐξοχὴν τὸν στόλιζε, ἦταν ἡ ταπείνωση. Ἡ μελέτη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ συναναστροφή του μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἐπλούτιζαν τὴν πνευματικότητά του. Μὲ τὰ συγγράμματά του καὶ τὴν πνευματική του καθοδήγηση ὁ λαὸς ἀναγεννιέται πνευματικὰ καὶ ὁ μοναχισμὸς ἀνθίζει.

     Τὸ 1941 οἱ ἀρχὲς κατοχῆς τῆς χώρας του, οἱ Γερμανοί, τὸν συλλαμβάνουν, τὸν περιορίζουν καὶ τὸ 1944 τὸν στέλνουν στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Νταχάου στὴ Γερμανία, ὅπου ὑπέστη πάνδεινα βασανιστήρια. Ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου βάσταζε τὰ στίγματα τοῦ μαρτυρίου στὸ σῶμα του, ποὺ ὅλο εἶχε γίνει μία πληγή. Μάλιστα δέρμα στὴν πλάτη καὶ στὰ πέλματα δὲν ὑπῆρχε.

     Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του, τὸ Μάιο τοῦ 1945, δὲν θέλησε πλέον νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρίδα του. Τὸ τότε καθεστὼς τὸν θεωροῦσε ἀνεπιθύμητο πρόσωπο. Πῆγε, λοιπόν, στὴν Ἀμερικὴ καὶ παρὰ τὴν κλονισμένη ὑγεία του συνέχισε τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Δίδαξε στὴν ἱερατικὴ σχολὴ τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸ Λίμπερτβιλ τοῦ Ἰλλινόις καὶ ἀπὸ τὸ 1951 ἐγκαταστάθηκε στὴ Ρωσικὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στὴν Πενσυλβάνια, ὅπου καθοδηγοῦσε τοὺς μοναχοὺς καὶ διηύθυνε τὸ θεολογικὸ σεμινάριο τῆς μονῆς. Οἱ δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα δὲν τὸν ἀποθάρρυναν ποτέ. Αἰσθανόταν ἔντονα τὴν παρουσία τῆς Θείας Πρόνοιας στὸ βίο του καὶ αὐτὸ τοῦ ἔδινε δύναμη, ἀνδρεία καὶ χαρά.

     Ἡ προσευχή του ἦταν ἀδιάλειπτη καὶ ἔρεε ὡς ποταμὸς τοῦ παραδείσου. Πενθοῦσε ἀβίαστα καὶ ἔχυνε δάκρυα μετάνοιας, παρακλήσεως, μεσιτείας καὶ δοξολογίας. Προσευχόμενος τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ ἔτους 1956 στὸ ταπεινὸ κελί του καὶ προετοιμαζόμενος νά λειτουργήσει, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2354/sxsaintinfo.aspx