ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

        Ρώτησε κάποιος τό γέροντα Παΐσιο:

        - Γέροντα, ποιά πνευματικά βιβλία βοηθοῦν περισσότερο;
        - Πολύ ὠφελοῦν τά διάφορα πατερικά βιβλία , πού στίς μέρες μας, δόξα τῷ Θεῶ, κυκλοφοροῦν κατά χιλιάδες. Σέ αὐτά βρίσκει κανείς ὅ,τι ποθεῖ , ὅ,τι τοῦ χρειάζεται. Εἶναι γνήσια πνευματική τροφή καί ὁδηγοῦν μέ ἀσφάλεια στόν πνευματικό δρόμο. Γιά νά βοηθηθοῦν ὅμως πρέπει νά διαβάζονται μέ ταπείνωση καί προσευχή. Τά πατερικά κείμενα μοιάζουν μέ ἀξονικές τομογραφίες, γιατί ὅπως σέ ἐκεῖνες φωτογραφίζεται ἡ σωματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καί σέ αὐτά φωτογραφίζεται ἡ πνευματική του κατάσταση.

        Κάθε πρόταση τῶν πατερικῶν κειμένων δέν κρύβει ἕνα ἀλλά πολλά νοήματα, καί ὁ καθένας τά καταλαβαίνει ἀνάλογα μέ τήν πνευματική του κατάσταση. Καλό εἶναι νά διαβάζη κανείς κείμενο καί ὄχι μετάφραση. Ἐπειδή ὁ μεταφραστής ἑρμηνεύει τό πρωτότυπο ἀνάλογα μέ τήν δική του πνευματικότητα. Πάντως, γιά νά κατανοήση κανείς τούς Πατέρες, πρέπει νά σφίξη τόν ἑαυτό του, νά συγκεντρώση τόν νοῦ του καί νά ζῆ πνευματικά, γιατί τό πνεῦμα τῶν Πατέρων γίνεται ἀντιληπτό μόνο μέ τό πνεῦμα.

Ἀπό τό https://www.agioritikovima.gr/didaches/geronta-paisiou/10716-gerontas-paio