Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

     Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαρτύρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. Ἦταν εὐφυέστατη καὶ φιλομαθής. Ἤδη σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ χρονῶν κατεῖχε τὶς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ ἦταν ἄρτια καταρτισμένη καὶ στὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης.

     Ὅταν ἐπὶ Μαξεντίου διεξαγόταν διωγμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ἡ Αἰκατερίνη δὲ φοβήθηκε, ἀλλὰ μὲ παρρησία διέδιδε πὼς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος προσπάθησε μὲ συζητήσεις νὰ τὴν πείσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της. Ὅταν ὁ ἔπαρχος διαπίστωσε τὴν ἀνωτερότητα τῶν λόγων τῆς Αἰκατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση μὲ τοὺς πιὸ ἄξιους ρήτορες τῆς Ἀλεξάνδρειας, τοὺς ὁποίους ὅμως ἡ Αἰκατερίνη ἀποστόμωσε. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ κάποιοι ἀπὸ τοὺς συνομιλητές της πείσθηκαν γιὰ τοὺς λόγους της καὶ ἀσπάστηκαν τὴν Χριστιανικὴ Πίστη.

     Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν κατάληξη, ὁ ἔπαρχος διέταξε νὰ τὴ βασανίσουν σκληρὰ μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ Ἁγία θὰ λύγιζε καὶ θὰ ἀρνιόταν τὸν Χριστό. Ὅμως ἡ Αἰκατερίνη ἔμεινε ἀκλόνητη στὴν πίστη της.
     Πέθανε στὸν τροχό, ὕστερα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ ἔπαρχου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀκοῦστε τό ἀπολυτίκιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ΕΔΩ

Πηγή: https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1273/sxsaintinfo.aspx

Δεῖτε βίντεο γιά τήν Ἁγία Αἰκατερίνη ΕΔΩ

Κηρύγματα γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη ἡ πάνσοφος

2015-11-24 11:54
     Ἀρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζῆ, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καμπανίας      Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού εἶναι τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διαβάζουμε πώς γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ἀποφασίζει ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός μας, νά...

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη

2015-11-24 11:29
     Θά μιλήσουμε γιά τήν ἁγία Αἰκατερίνη, πού ἑορτάζει σήμερα.     H ἁγία Αἰκατερίνη ἔζησε τόν τρίτο αἰώνα μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην  Ἀλεξάνδρεια. O πατέρας τῆς Κώνστας, ἐκπρόσωπος τοῦ αὐτοκράτορος, καί ἡ μητέρα τῆς ἦταν εἰδωλολάτρες. Ἔτσι καί αὐτή...