Κυριακή Η’ Ματθαίου

     Εὐαγγελικό κείμενο

     ιδ΄ 14 - 22

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ  ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ  οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον  τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο  ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. 19 καὶ  κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ  τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς  μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες  καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ  παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι  εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Κηρύγματα Κυριακῆς Η’ Ματθαίου

Κυριακή Η' Ματθαίου

2014-08-02 12:41
Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης             Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ μεγαλειώδη καὶ ἐντυπωσιακὰ θαύματα μᾶς παρουσιάζει τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ὄγδοης Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου περιγράφοντας τὸν χορτασμὸ τῶν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν σὲ μιὰ ἔρημη γωνιὰ τῆς...

Κυριακή Η΄ Ματθαίου, «Ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν»

2014-08-02 12:25
«Ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν»      Ὅπου, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὑπάρχει πλημμύρα ἀγαθῶν. Ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὑπάρχει ἀσφάλεια, χαρά, εὐτυχία, ἀγαθὰ καὶ χορτασμός, ἐκεῖ εὐλογία καὶ χάρη.      Βλέπω μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου τὸ...

Ὁμιλία τοῦ Ὁσίου πατρός ἠμῶν Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας, μέ θέμα τούς ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους.

2014-07-28 08:54
     Ἐπαινῶ μέν τόν πόθο τῆς φιλομαθείας, ἀποδέχομαι δέ τόν βαθμόν τῆς φιλοθεΐας. Καί γνωρίζω ποιός σᾶς ἐμφύτευσε τόν ἐξαίρετον αὐτόν ζῆλο. Γνωρίζω τόν ἐκπαιδευτή τῆς ἀρετῆς σας, τόν πατέρα καί συγχρόνως ποιμένα καί ἰατρόν καί κυβερνήτην. Αὐτόν πού διαπρέπει στήν εὐαγγελική ζωή,...