Κυριακή Ζ’ Ματθαίου

Εὐαγγελικό κείμενο

     Ματθ. θ΄ 27 - 35

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ  λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν  προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο  ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν  λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ  ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· 33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι  λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι  ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 35 Καὶ  περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς  αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ  πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Κηρύγματα Κυριακῆς Ζ’ Ματθαίου

«Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τά δαιμόνια» (Κύρ. Ζ’ Ματθαίου)

2014-07-25 16:40
     Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη     Δύο θαύματα τοῦ Κυρίου προβάλλει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα: τό θαῦμα τῆς θεραπείας δύο τυφλῶν καί τό θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνός δαιμονισμένου. Τά θαύματα συνιστοῦν μία πρόκληση, εἴτε θετική εἴτεἀρνητική,...

Κυριακή Ζ' Ματθαίου

2014-07-25 13:39
     Τή σημασία τῆς πίστεως στή ζωή μᾶς ἔρχεται νά μᾶς τονίσει ἀκόμα μία φορά ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μέσα ἀπό τήν περικοπή τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου, τήν ὁποία ἀκούσαμε κατά τή σημερινή Θεία Λειτουργία. Ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ στό δρόμο δύο τυφλοί, μᾶς διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής,...