Κυριακή ΙΕ’ Λουκᾶ

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη ιε λουκα

     Εὐαγγελικό κείμενο

     ιθ΄ 1 - 10

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι  καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,  καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα  ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι' ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν  τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας  κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας  κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον  λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ  Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι  τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι  καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι  καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Κηρύγματα Κυριακῆς ΙΕ’ Λουκᾶ

Ὁ Χριστός κινεῖται στόν χῶρο τῆς συγχώρεσης καί τῆς

2015-11-15 17:34
     Βρισκόμαστε στήν Ἱεριχῶ περίπου πρίν δύο χιλιάδες χρόνια. Ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ἐλέγχει τήν περιοχή. Οἱ Ρωμαῖοι γιά νά εἰσπράξουν τούς φόρους ἀναθέτουν σέ τοπικούς πλουσίους καί ἀδίστακτους ἀνθρώπους τήν περισυλλογή.      Στήν σημερινή εὐαγγελική...

Κυριακή ΙΕ' Λουκᾶ

2015-11-15 17:24
     Ἡ ἱστορία τοῦ Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνη, πού μᾶς διηγήθηκε σήμερα ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, εἶναι ἀπό τίς πλέον γνωστές ἀλλά καί ἀπό τίς πλέον χαρακτηριστικές του τρόπου μέ τόν ὁποῖο ὁ Χριστός, ὡς Θεάνθρωπος, ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο, μέ γνώμονα τήν σωτηρία καί τή διόρθωσή...