Κυριακή Γ’ Λουκᾶ

alt

     Εὐαγγελικό κείμενο

     ζ΄ 11 - 16

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο  αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ  τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ  αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 13 καὶ ἰδὼν  αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε· 14 καὶ  προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ  λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ  ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβε δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον  τὸν Θεὸν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ  Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

Δεῖτε βίντεο ΕΔΩ

Κηρύγματα Κυριακῆς Γ’ Λουκᾶ

H ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας στή Ναΐν

2014-10-09 18:25
Λουκ. 7, 11-16     Τό θαῦμα πού μᾶς διηγεῖται σήμερα ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἶναι σέ ὅλους μας γνωστό: ὁ Χριστός, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς μαθητές Τοῦ ἀλλά καί ἀπό πολύ κόσμο, πήγαινε νά κηρύξει στήν πόλη Ναΐν. Καθώς πλησίασαν στήν πύλη τῆς πόλεως, συνάντησαν μία νεκρική πομπή,...

Κυριακή Γ' Λουκᾶ

2014-10-05 18:27
     Μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου μᾶς τοποθετεῖ ἡ εὐαγγελικὴ διήγηση τῆς ἀνάστασης τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν: «Μὴ κλαῖε [...] νεανίσκε, σοὶ λέγω ἐγέρθητι». Τὸ σκοτεινὸ αἴνιγμα τοῦ θανάτου φωτίζεται καὶ ἡ θλίψη διαλύεται, καθὼς ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς συναντᾷ τὸν θάνατο καὶ τὸν...