Κυριακή Α’ Λουκᾶ

     Εὐαγγελικό κείμενο

     ε΄ 1 - 11

     Τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 εἶδε δύο  πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ' αὐτῶν ἀπέπλυνον τὰ  δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν  ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος  καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν  αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων  πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις  τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν  ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος  προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι,  Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν  αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην,  υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς·  Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ  πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Δεῖτε βίντεο ΕΔΩ

Κηρύγματα Κυριακῆς Α’ Λουκᾶ

Ἡ θαυμαστή ἁλιεία

2015-09-22 11:50
Ὁ σκοπός τοῦ θαύματος     Ὁ Κύριος περιδιαβαίνει τήν ἀκρογιαλιά τῆς Γαλιλαίας καί τά πλήθη τρέχουν μέ πόθο κοντά του. Καί καθώς βλέπει δύο μικρά πλοῖα ἀραγμένα στή λίμνη, μπαίνει σ' ἕνα ἀπό αὐτά· εἶναι τό πλοῖο τοῦ Σίμωνα. Καί τόν παρακαλεῖ νά τό σύρει λίγο πιό μέσα στή λίμνη...

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

2014-09-27 10:07
     Ἕνα θαῦμα μᾶς παρουσιάζει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Στὴ λίμνη τῆς Γενησσαρὲτ ὁ Χριστὸς προσκαλεῖ τοὺς ἁπλοϊκοὺς ψαράδες στὸ ὑψηλὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Κάνει ἕνα θαῦμα χωρὶς νὰ τὸ περιμένουν καί ἔτσι πιάνουν στὰ δίχτυα τοὺς «πλῆθος ἰχθύων πολὺ» τόσο...

Κυριακή Α' Λουκᾶ

2014-09-27 09:57
     (Λουκ. 5, 1-11)     Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς περιγράφει τήν κλήση τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννη. Ὁ Χριστός, ἀφοῦ χρησιμοποίησε τό πλοῖο τοῦ Πέτρου γιά νά κηρύξει στό λαό, τόν διατάζει νά ρίξει στή θάλασσα τό...