Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Ἀνάμνηση Θαύματος κολλύβων Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

     Ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης, γνωρίζοντας ὅτι οἱ χριστιανοὶ καθαρίζονται μὲ τὴ νηστεία στὴ πρώτη ἑβδομάδα τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς - γι' αὐτὸ τὴν λέμε καθαρὰ ἑβδομάδα - θέλησε νὰ τοὺς μολύνει. Διέταξε λοιπόν, κρυφά, ὅλες οἱ τροφὲς στὴν ἀγορὰ νὰ ραντισθοῦν μὲ αἵματα εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν.

     Ὅμως μὲ Θεία ἐνέργεια, φάνηκε στὸν ὕπνο του τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιου, ὁ μάρτυρας Θεόδωρος καὶ φανέρωσε τὸ πράγμα. Παρήγγειλε νὰ ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ χριστιανοί, νὰ μὴν ἀγοράσουν καθόλου τρόφιμα ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ γιὰ νὰ ἀναπληρώσουν τὴν τροφὴ νὰ βράσουν σιτάρι καὶ νὰ φᾶνε τὰ λεγόμενα κόλλυβα, ὅπως τὰ ἔλεγαν στὰ Εὐχάϊτα. Ἔτσι καὶ ἔγινε καὶ ματαιώθηκε ὁ σκοπὸς τοῦ εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα. Καὶ τὸ Σάββατο τότε, ὁ εὐσεβὴς λαὸς ποὺ διαφυλάχθηκε ἀμόλυντος στὴν καθαρὰ ἑβδομάδα, ἀπέδωσε εὐχαριστίες στὸν μάρτυρα.

     Ἀπὸ τότε γύρω στὰ μέσα τοῦ Δ΄ αἰώνα, ἡ Ἐκκλησία τελεῖ κάθε ἔτος τὴν ἀνάμνηση αὐτοῦ του γεγονότος σὲ δόξα Θεοῦ καὶ τιμὴ τοῦ μάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.


Πηγή: https://www.saint.gr

Κήρυγμα τῶν Ἁγίων Θεοδώρων

Τὸ διὰ κολλύβων θαῦμα τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

2016-03-14 16:39
     Κατὰ τὸ Ἃ' Σάββατο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα γύρω στὰ μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος, τὸν καιρὸ τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουλιανοῦ, ἀνιψιοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.     Ὁ Ἰουλιανός, ὁ ἐπιλεγόμενος καὶ παραβάτης ἢ...

Στὴν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῶν Κολλύβων (Α΄ Σάββατον τῶν Νηστειῶν)

2016-03-14 15:03
     Εἶναι χρέος , ἠμῶν τῶν ἱερέων νὰ ἐξηγοῦμε σὲ σᾶς τὸν φιλοχριστὸ λαό, τὸ πῶς, τὸ τί καὶ τὸ γιατί τελοῦνται οἱ διάφορες τελετὲς μέσα στὴν θεία λατρεία. Ὁμοίως εἶναι παράγγελμα τοῦ Θεοῦ στὴν παλαιὰ διαθήκη νὰ ἐρωτᾶ ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ νέος Ἰσραὴλ-ἡ ἐκκλησία, τὸν...