Γενικὰ γιὰ τὶς αἱρέσεις

        "Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δὲ εἴσι λύκοι ἅρπαγες." (Μάτθ.ζ'.15).

        Δυστυχῶς τὰ λόγια του Χριστοῦ ἐπαληθεύθησαν. Ἐμφανίσθηκαν ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια του Χριστιανισμοῦ ψευτοδιδάσκαλοι, ποὺ ἀλλοίωναν τὴν διδασκαλία τοῦ Χρίστου καὶ δημιούργησαν τὶς αἱρέσεις.

        Σήμερα 2000 χρόνια μετά, στὸν αἰώνα τῶν φώτων, πολὺ σκοτάδι ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπικρατεῖ στὴν κοινωνία μας. Η Ζ' Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας (1995) μᾶς παρέδωσε τὸν κατάλογο τῶν γνωστῶν αἱρέσεων, ποὺ δροῦν σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ 423 γνωστὲς αἱρέσεις καὶ παραχριστιανικὲς ὁμάδες, ἀριθμὸς ἐφιαλτικὸς γιὰ τὰ δεδομένα τῆς χώρας μας, ποὺ δροῦν ἀσκώντας προσηλυτισμὸ σὲ κάθε περιοχὴ τῆς πατρίδος μας.

        Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε τὸ ἀσυμβίβαστο νὰ εἶναι κάποιος μέλος αὐτῶν τῶν αἱρέσεων καὶ ταυτόχρονα νὰ μετέχει στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τονίζουμε τὸ ἀπαράδεκτο προπαγανδιστικὸ μέσο, ποὺ παρατηρεῖται σὲ κάποιες ἐξ αὐτῶν νὰ ἐπιτρέπουν στὰ μέλη τους νὰ ζοῦν "φαινομενικὰ" κοντὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ παρίστανται ὡς ἀνάδοχοι σὲ Μυστήρια παγιδεύοντας ἔτσι τοὺς ἀδελφούς μας.

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη μᾶς - μέσα ἀπὸ τὶς ἐνορίες - ἀγρυπνᾶ, ἀγωνίζεται μὲ εὐπρέπεια, πίστη καὶ θάρρος κατὰ τῶν ἐχθρῶν του Χριστοῦ συνεχίζοντας τὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων μας. Στὴν προσπάθεια αὐτή, ἡ ἐνορία μας, εὐαισθητοποιημένη ἀπὸ τὰ συμβαίνοντα γύρω μας ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη πρὸς τὸ ποίμνιο τῆς ἐπανεκδίδει βελτιωμένο τὸ παρὸν τεῦχος πρὸς ἐνημέρωση τῶν πιστῶν της.

        1. Ἀγαποῦμε ὅλους τους ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνες Θεοῦ, ἀκόμα καὶ τοὺς αἱρετικοὺς χωρὶς τὴν αἵρεσή τους. Δὲν δεχόμαστε νὰ μᾶς διδάξουν τὴν πλάνη τους ἢ νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὸ Θεὸ ἄνθρωποι, ποὺ πληγώνουν καθημερινὰ τὸ Χριστὸ μὲ τὴ διδασκαλία τους, ἀλλοιώνοντας τὴν ἀλήθειά Του, ἐξυπηρετώντας συνήθως προσωπικὰ τοὺς συμφέροντα, ὁδηγώντας τὰ θύματά τους στὴν ἀπώλεια.

        2. Δὲν συμμετέχουμε σὲ συναθροίσεις ἢ ἐκδηλώσεις τῶν ἀνεξαρτήτως περιεχομένου, διότι μὲ τὴν παρουσία μας καὶ μόνο τοὺς στηρίζουμε, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι κινδυνεύουμε νὰ μπλεχθοῦμε στὰ πλοκάμια τους.

        3. Δὲν δεχόμαστε ὑλικὴ βοήθεια ἢ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, ὅταν γνωρίζουμε ὅτι προέρχεται ἀπὸ αἱρετικὲς παρασυναγωγές. Οὐσιαστικά μας προσφέρουν τὰ τριάκοντα ἀργύρια, γιὰ νὰ μᾶς παρασύρουν ἐν ὀνόματι τοῦ δικοῦ τους "Χριστοῦ" στὴν προδοσία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Χριστοῦ.

        4. Ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους, εἶναι παραποιημένη. Προσοχή. Διδάσκουν "ἄλλο" Εὐαγγέλιο. Νὰ μὴ βάζουμε στὸ σπίτι μᾶς Ἁγία Γραφή, ποὺ δὲν ἔχει τὴν ἐπικύρωση τῆς Ἐκκλησίας.

         5. Δὲν μένουμε ἀδιάφοροι γιὰ τυχὸν ἀδελφούς μας, ποὺ  ἔχουν παρασυρθεῖ. Τοὺς μεταδίδουμε τὴν καλή μας ἀνησυχία καὶ τοὺς ὑπενθυμίζουμε τὰ λόγια του Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ "...ἂν ἕνας ἄνθρωπος μὲ ὑβρίσει, ἂν σκοτώσει τὸν πατέρα μου ἢ τὴ μητέρα μου ἢ ἄν μου βγάλει τὸ μάτι, ἔχω χρέος σὰν χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω. Ἂν ὅμως μου ὑβρίσει τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω".

        6. Νὰ μελετοῦμε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ τὴν ἑρμηνεύουμε ὅπως μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία κατέχει ὅλη τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, τὴν διατηρεῖ καὶ θὰ τὴν διατηρεῖ ἀναλλοίωτη εἰς τοὺς αἰώνας. Οἱ αἱρετικοὶ παρερμηνεύουν τὴν Ἁγία Γραφὴ ἔχοντας ὡς ὁδηγὸ τὸ πεπερασμένο τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ καὶ τὰ πάθη τους.  

        7. Ἀγαπητοὶ γονεῖς, ἂν δεῖτε μία ξαφνικὴ ἀλλαγὴ στὴ συμπεριφορὰ τοῦ παιδιοῦ σᾶς π.χ ἀπότομη στροφὴ πρὸς τὴν ὑγιεινὴ διατροφή, τὴ συμμετοχή του σὲ σεμινάρια αὐτογνωσίας... πρέπει νὰ ἀνησυχήσετε. Μέσα ἀπὸ πολὺ ὄμορφα πράγματα, ποὺ ὑπάρχουν γύρω μας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ κάποιες μορφὲς τοῦ ἀθλητισμοῦ,  μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μία καλοστημένη παγίδα.

        8. Ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὶς νεοειδωλολατρικὲς ὁμάδες προσπάθεια ἐπαναβίωσης τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ τῆς λατρείας αὐτῶν. Πρεσβεύουμε ὅτι εἶναι μεγάλη παρακμὴ γιὰ τὸν πολιτισμό μας καὶ προσβολὴ γιά μας, ποὺ ἀνήκουμε στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐμφάνιση καὶ μόνο τέτοιων ὁμάδων.

        9. Προσευχόμαστε ὡς Ἐκκλησία θερμὰ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν, νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπισυναχθοῦν στὴ μία Ἁγία καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας.

        10. Τέλος νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὅλες οἱ αἱρέσεις προέρχονται ἐκ τοῦ Σατανᾶ καὶ ὅλες ὁδηγοῦν τὰ μέλη τοὺς σ' αὐτόν. Ὅλες στὴν οὐσία τοὺς εἶναι μία σατανολα-τρεία, τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν "παγώσει" τὴν κοινὴ γνώμη.

 

        Προσοχή: Τὰ αἱρετικὰ περιοδικὰ δὲν ἔχουν θέση στὰ χέρια καὶ στὰ σπίτια τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἂν ἔρθει στὰ χέρια σᾶς περιοδικό, ἐφημερίδα ἢ ἔντυπο ἄγνωστης καὶ ὕποπτης προέλευσης, νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὸν ἱερέα τῆς ἐνορία σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐξηγήσει ἀπὸ ποῦ προέρχεται. Στὶς σελίδες τοῦ μπορεῖ νὰ κρύβεται ἡ σωτηρία ἂν τὸ περιοδικὸ εἶναι ὀρθοδόξου πίστεως, ἢ ἡ ἀπώλεια ἂν διατυπώνει αἱρετικὲς σκέψεις καὶ ἀπόψεις.

Ἀπὸ τὸ https://www.naosanalipseos-kal.gr/Kyria/Keimena/K5/k5.html